Hesongshen lingzhi qingshou 河嵩神靈芝慶壽 (M0106_01_A)

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • XML
  • Divisions
  • Related
  • Visualise
/
/
/
Hesongshen lingzhi qingshou
河嵩神靈芝慶壽
M0106_01_A
36
36
TEXTCOURT digital edition
Complete
2021
XML files are available for download under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licenselicence graphic.
TEXTCOURT Core Database
Maiwangguan jiaochao gujin zaju
脈望館校抄古今雜劇
s.n. (闕名)
s.n.
China
Ming Dynasty
(chi)
All punctuation and line breaks follow the original. Character variants are retained where Unicode permits, and silently amended to standard forms when the variant is not included in Unicode.
參TEXTCOURT數位文本 《河嵩神靈芝慶壽》(代碼 M0106_01_A) :
https://textcourt.ames.ox.ac.uk/database/scripts/M0106_01_A/?tab=xml&tabfilter=OC00131
See TEXTCOURT digital edition Hesongshen lingzhi qingshou 河嵩神靈芝慶壽 (Code: M0106_01_A), :
https://textcourt.ames.ox.ac.uk/database/scripts/M0106_01_A/?tab=xml&tabfilter=OC00131, accessed 20 Jul 2024.
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 1 of 36 total pages in script

河嵩神靈芝慶夀 誠斋楽府 有序
(外扮二老人上)(念云)中國安和大有年家家子
孝與妻賢園林賞玩三春景蚕麦收成九夏天秋
日登塲禾黍熟冬時賽廟鼓笛喧太平治世常豊
稔愿祝名藩福夀延(老人云)中原年年好
收成五穀豊登百姓快楽風調雨順千𡻕太平今
收秋了百姓喜歡兀的鼓腹謳歌的来也(扮
腹謳歌的
隊子上)
(净念云)日出而作理家縁
快活(衆和快活)日入而息安枕眠快活(衆和快活)
鑿井而飲甘羙泉快活(衆和快活)耕田而食禾黍

Script: M0106_01_A, Page: 1a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 2 of 36 total pages in script

鮮快活(衆和快活)【快活年】(衆和)快活快活快活
年來沙真箇是日日快活也好修来也麽歌快活
快活(净又念)【阿忽令】春月纔交大年家家
慶會華筵夫妻父子每團圓燒香荅謝神天
(衆和)喇哩哩喇連喇哩哩喇連快活(又衆和)
【快活年】(净又念)【阿忽令】夏月蚕忙麦黄家
家摘繭揚塲有穿有喫的時光燒香荅謝穹蒼
(衆和同前)【快活年】【阿忽令】秋月禾黍在塲
家家納了官粮收成已罷安康燒香祝
夀君王(衆和同前)【快活年】【阿忽令】冬月民閑

Script: M0106_01_A, Page: 1b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 3 of 36 total pages in script

笑忻家家𦡳酒開樽北村賽罷南村燒香荅謝天神
(衆和同前)【快活年】(舞唱一折了)(衆下)(正末
正旦上云)
吾乃中岳嵩山尊神位下神将
(指旦云)這是黄河尊神位下仙女今奉二位尊
神仙㫖為因中國雍和天下太平十数年来甘露
䧏沾扵松柏毫光𩔰耀扵伽藍騶虞現瑞扵
野蚕成繭扵汝蔡鳯凰翔集扵衞鄴白鵲飛鳴
扵許穎海東青逺來扵尉氏白毛鹿近遊扵南郊
五穗麦生扵内黄同穎禾出扵古鄭連理木生扵
後園合歡花開在内苑皆因中國雨順風調民安

Script: M0106_01_A, Page: 2a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 4 of 36 total pages in script

物阜臣忠子孝兄友弟恭夫義妻賢中外和楽以
致禎祥屡現百福咸臻如今只有靈芝瑞草未曽
呈瑞以徴夀康此草乃蓬莱方丈神仙境界中仙
物差俺神將仙女前至彼𠁅求賜靈芝生扵中國
宫庭之内以為長生永夀之徵今便索徃蓬莱仙
走一遭去(末唱)
【仙吕•點絳唇】髙入洪濛電驅雲控乗鸞鳯萬
里長空拂两袖天風送【混江龍】
遥望着蓬莱仙洞五雲楼閤日華東晴霞百縷瑞
靄千重目覩山河塵世内身居霄漢玉𡔳中祥光冉

Script: M0106_01_A, Page: 2b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 5 of 36 total pages in script

冉香霧濛濛天河浩浩化日融融近𤄞洲觀瑶草瑞
麟逰入仙山聽寳𣗳仙禽哢逺謁向瑶臺玉舘貝闕
珠宫(神将末云)燃指間來到蓬萊仙境也你看
麟洲鳯渚琪花瑶草端的好仙景也(仙女
云)
兀的山前有两箇仙童敢是採薬仙童俺試
向前唤來問他咱(仙女旦唱)【油葫蘆】忽見
箇鳯渚山前採藥童觀了他喜咲容(辦二採向
前𥟵首云)
俺是採薬仙童(神将問云)敢問
仙童採甚薬(仙童云)家家都有只是你不相
(旦唱)他道是家家都有只是你不相逢莫

Script: M0106_01_A, Page: 3a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 6 of 36 total pages in script

不是丹爐中𤊳煉的真鉛汞(仙童云)不是
(旦唱)莫不是薬藍裏採取黄精用(仙童云)
也不是(旦唱)莫不是收鍾乳在千尺岩(仙童
云)
也不是(旦唱)莫不是㔉茯苓向五粒松
(仙童云)也不是(旦唱)莫不是入深山尋
訪丹砂洞採參术助神功(仙童云)都不是你聼
我説與你(末旦云)仙童明白説與小聖果
採甚薬(仙童念云)吾採非凢薬生扵太古前
家家都見箇箇不曽偏無内亦無外只是在中懸
経云如黍珠此是合成全初當要採時必湏天上

Script: M0106_01_A, Page: 3b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 7 of 36 total pages in script

弦一斤十六两總是比喻焉其色不可名非青亦
非玄用扵已生後成於未生前不可名以狀不可
授以言都来三十日便得薬𡚖元温養有火候行
持有後先黄婆不允順莫去强自專得來十箇月
嬰兒即現前遍週沙界中瞬息徃復還𠰥要尋此
薬只在西南天天上尋不見莫去問神仙(末旦
拜謝了云)
仙童説此仙藥俺也頗省悟此
意知得薬苗自有根源也(末唱)【天下楽】
欲覔靈苗頗識踪原來這仙功自有種子俺這真
鉛真汞豈待鎔雖然是隂陽换坎離必湏你乾坤伏虎龍

Script: M0106_01_A, Page: 4a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 8 of 36 total pages in script

那其間保長生千歲永(末𥟵首云)敢問仙童
東華帝君居於何處(仙童云)這大海之中東
北一峯乃是東方青陽洞天之路東華帝君常䧏
扵此有仙宫楼閣金童玉女東華帝君即是木公
常乗青龍彩鳯之車主管天地彂生之大德位居
太昊之天常遊䧏於青陽之洞律應夾鐘日中星
鳥上現七政乃属木星你每要朝謁東華君當向
東北髙峯而去(末云)敢問上八位天仙遊扵
何所(仙童云)上八位天仙居住不一或在
萊山
或在方丈山或在崑崙山或逰戲扵人間你

Script: M0106_01_A, Page: 4b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 9 of 36 total pages in script

每要尋先從正東去過了髙峯便是蓬萊三島
(末拜謝了)(末唱)【六么序】謝仙長相陪奉指
與俺這行踪想天仙必得相逢他道是東海之東
又過髙峯得見仙翁俺這里急騰雲便向蓬萊洞好
教咱心緒匆匆咫尺間得與神仙共却共他同參
共謁天宫(仙童云)俺辤了二位仙長採薬去
(先下)(末云)行説話早到蓬萊山了兀的
望見的敢是上八位天仙也(旦唱)【么】俺這
里從容向雲中穩駕剛風直上蒼穹旌節穹窿足
躡長虹霞彩飛空日色如烘遥聽着愚鼓膨膨千里道

Script: M0106_01_A, Page: 5a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 10 of 36 total pages in script

神光護擁岩壑畔語𥬇供(末唱)你㸔那翠栢蒼
松緑竹青桐白鹿相從有黄鶴對舞仙花供更有那
仙果𡸁紅俺這里步蒼苔滿地白雲重有丹爐火暖
寳劔光横(下)(辦八仙上唱道情打愚鼓了)(末
旦上)
𥟵首了(八仙問了)(末云云了)(八仙云)
二位尊神來俺仙境何幹(末云)小聖奉
大河之神嵩山之神法㫖差小聖來求仙境的
靈芝瑞草向中國宫庭呈祥現瑞去小聖特來上
告天仙乞求的他幻化靈芝一本産扵中國(八仙云)
你試説中國的風𡈽積𠵊迎祥之理與俺聴咱

Script: M0106_01_A, Page: 5b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 11 of 36 total pages in script

(末唱)【寄生草】𠰥説着中原美汴國風臣忠子
孝聲名重妻賢夫義和昆仲榮恩善化揚扵衆年豊
嵗稔萬民安太平有象興歌詠(八仙云)中原
有好景致説與俺聽咱(旦唱)【么】𠰥説着
景看了俺河岳雄有太行北峙峯巒迥崤函西踞
山川控淮源南下清波瑩隋堤東接魯徐遥艮山中
立王城重(八仙云)他仙家也都知道這塵世中
作𠵊之家必有餘慶今同你二神仙俺陪伴你去
北謁東華君乞的靈芝以增延福夀也(末唱)
【後庭花】俺随着八仙逰閬苑中望朝陽木徳宫拜

Script: M0106_01_A, Page: 6a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 12 of 36 total pages in script

絳闕參青帝謁金階扣玉扃子俺這河嵩多感謝神
仙陪奉步雲衢上碧空駕靈颱御順風向蓬萊天外
逢荷東君承眷寵【柳葉兒】撚指到青陽仙洞翫
楼臺殿宇峥嶸有金鋪翠縷飛丹鳯雕梁棟細蟠龍
捲珠簾十里香風(旦云)兀的這城池樓閣是東華
之仙府早來到也(旦唱)【賺尾】萬里訪仙
源似一枕逰仙夢求賜得靈苗瑞種只愿得中國
祥千歲永保長生福禄重重顯神通百事相從成就
了河嵩造化功托賴着群仙護擁只愿得東華
天徳澤降恩榮(下)

Script: M0106_01_A, Page: 6b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 13 of 36 total pages in script

(外辦東華君隊上)(擺定)(東華君念云)東方生氣
長天仙福禄恩榮品物全神御勾芒初布暖時臨
太昊正當權青龍馭駕和風細木徳乗時麗日延
覌見塵寰皆化域秖今五福在中原(外云)吾乃
東華帝君如今嵗徳正臨中國天下太平風調雨
順五星順度萬物昌荣
皇圖鞏固民庶安康即今中原十分豊稔徳化和淳
合有禎祥現扵其國便唤仙子來鳩集仙境瑞物
來看(仙子應下)(末旦上云)俺是中原大河
之神
嵩岳山神差來的神将仙女特來參見上聖

Script: M0106_01_A, Page: 7a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 14 of 36 total pages in script

(云了)(謁見了)(外問了)(旦末云了)
(末唱)【中吕•粉蝶兒】只為俺中國安康奉河嵩
遣差神将東君賜福呈祥産靈芝生瑞草百般興
旺徳化昭彰氣雍和福從天降(外云)俺上界天
仙也都知道如今五福正在中原我已令衆仙聚
會祥瑞之物去了你再将中國風俗説與我聴
(旦唱)【醉春風】子孝父䏻慈妻賢夫義廣為臣
的忠爱奉君王將深恩來仰仰兄弟每和同朋友每誠
信長㓜每謙譲(外云)中原臣忠子孝夫義妻賢
兄弟和睦朋友誠信長㓜謙譲我已知了你再説

Script: M0106_01_A, Page: 7b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 15 of 36 total pages in script

你民間風土徳化是如何(末唱)【迎仙客】
𠰥説俺中原風𡈽厚正直着昭代萬民康遇明
時生育得黎庻穣樂豊年咸賛仰聖徳煌煌表裏
山河壯(外云)中原有何出産有何珎竒靈物
(旦唱)【紅綉鞋】若説着出産的珎奇百狀有
金銀珠玉琳琅有絲紬布絹黍禾香靈蓍生汝蔡菊
井在南陽名花伊洛廣(外問云)中原官府怎
生為治(旦唱)【喜春來】官清訟簡無偏向物
阜民安化日長自耕自食足衣粮蒙
天朝恩育飬城郭固金湯(外問云)中原

Script: M0106_01_A, Page: 8a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 16 of 36 total pages in script

池怎生脩造(旦唱)【么】卧牛城八十里如牛
様有艮岳峥嶸踞大梁東北有黄河襟帶勢威强宫
殿廣王國奠中央(外問云)中原人所好尚風
俗是怎生(末唱)【普天樂】一家家敬神祇一
户户崇天像常行善道尊禮三光一斗米三箇銭
門不閉皆無恙窄路相逢䏻謙讓出行的不裹餱粮
人多夀康風俗淳厚品物𨺼昌(衆捧瑞物上)(外
手持松枝問云)
中國曽有甘露麽(末云)
有來洪武年間秋天晴霽甘露䧏於宫城松栢竹
林之上(末唱)【石榴花】當日箇九秋天氣正

Script: M0106_01_A, Page: 8b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 17 of 36 total pages in script

清凉甘露䧏松篁色如粉米綴枝傍甜如蜜穣味勝
沙糖泛清香𫞜貯玻璃盎恰便似玉液璚漿曽馳驛
騎供天上逺奉獻到朝堂(末唱)【闘鵪鶉】也曽
到玉陛頒嚐也曽有絲綸勸奨(外問云)
曽有毫光𩔰現麽(末云)洪武年間相國寺
做佛事其夜三更毫光萬道籠罩佛殿鍾楼(末
唱)
𠰥問毫光當年更廣佛殿鍾楼共法堂五色
彰𫞜寺軽籠千人共仰(外牽過騶虞問云)
曽有騶虞仁獸麽(旦云)永楽二年秋八月
鈞州神后山生騶虞進貢扵

Script: M0106_01_A, Page: 9a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 18 of 36 total pages in script

朝曽受重賞來(旦唱)【上小楼】𠰥説着騶虞現
祥實從天䧏白質玄紋虎首猊軀性格馴良神后生
中原獲得順淮南向進神京萬民瞻望(外將過
鳯凰問云)
中國曽有鳯凰來義麽(末云)
洪武二十年間深秋九月衞輝曽有鳯凰下扵山
崗之上有千萬飛禽随從鳴噪翱翔二日南向飛
(末唱)【么】鳯凰鄴衞疆五色鮮明百禽
隨從萬里翱翔覧徳輝而下之逺從天䧏表嘉禎飛
鳴南向(外将過繭開云)中國曽有這野蚕成
繭麽(旦云)永楽初年四月五月汝寧山中野

Script: M0106_01_A, Page: 9b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 19 of 36 total pages in script

蚕成繭收絲百餘斤曽進貢扵
(旦唱)【魔合羅】野蚕成繭葫蘆様色嫩緑光
滑易紡漫山跨嶺葉稀踈婦女每採摘盈筐救他貧
窘三冬暖𣸸得庄嚴四月忙喜佳兆昇平象昔曽貢
獻舘閣宣揚(外将過白喜鵲問云)中國曽有
白喜鵲麽(末云)永楽年間曽有白喜鵲一雙
生扵襄許進入國中(末唱)【五轉】昔扵永楽
年許州白鵲翔双鳴双宿窩巢上恰便似玉梭拋擲穿青
幛雪塊髙凝在緑楊精神王呈祥色耀報喜聲長
(外将過白海青問云)中國曽有白海青麽

Script: M0106_01_A, Page: 10a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 20 of 36 total pages in script

(旦云)宣徳八年春正月河南尉氏縣得白海青
一聯曽進貢扵
(旦唱)【四轉】雛花白海青得扵尉氏崗老拳
利爪真雄壯星眸鐡膽純剛氣劒翔銀翎耀日光多
感戴神祇貺逺來中國産在東洋(外将過白鹿
問云)
中國曽有白鹿麽(末云)永樂年間尉
氏縣北坡有白鹿一對逰扵近郊獲獻扵
朝綸音稱羙(末唱)【三轉】南坡白鹿雙來逰至
北崗霜毛皎潔麒麟様性馴良近狎無驚擾身魁偉
高如鳯首昂已貢去隨仙仗天生貴種不比尋常

Script: M0106_01_A, Page: 10b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 21 of 36 total pages in script

(外将過連理木合歡花来問云)中國曽有連理
木合歡花麽(旦云)宣德年間連理木生扵
後苑亭合歡花開扵天香圃(旦唱)【二轉】
連理枝雙樹榮合歡花並蒂長牡丹𡻕𡻕根科旺合
歡花天香圃内呈佳兆連理木後苑亭前慶吉祥
都畫在鮫鮹上連理綻殷紅嫩紫合歡開國色天
(外将過五穗麦同頴禾問云)國曽有瑞麦嘉
木麽(末云)永楽年間鄭州生嘉禾同頴陳留
秀瑞麥五岐(末唱)【一轉】一莖麥五穗生雨
枝禾同穎長内黄古鄭皆肥壌同頴禾曽捧

Script: M0106_01_A, Page: 11a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 22 of 36 total pages in script

朝丹陛五穗麥曽将獻廟堂豊年象千秋國泰
萬載民康(外云)既都曽有許多祥瑞來如今合
與仙家延夀的靈芝瑞草你二神將仙女先回報
嵩山大河之神我便驅乗和氣蓊欝中𡈽宫殿園囿内
生長瑞芝雨順風調時和歲稔我當會邀南極
仙下界增延福夀去也(末旦做拜謝辤外了)
(雙唱)【尾聲】恰離了清虗紫府天下瞰着寰區
塵世穣青烟九㸃遥凝望只俺那一帶河嵩勝地廣
(末旦下)(外云)金童我差你去尋紫芝仙
來這紫芝仙長生不老常如十𡻕仙童爱乗車馬

Script: M0106_01_A, Page: 11b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 23 of 36 total pages in script

隨伴群仙逰戯遇有名山洞府留連数日多化生扵
福地洞天高山大澗忠臣孝子之家宅以表福夀
長年仙境五色靈芝惟有紫芝為上金芝為次
太平之世
明聖之時福夀之家即化生扵彼𠰥人得之夀可千
𡻕金童去洞天福地中唤的紫芝仙子來(金童
云云了下)
(末辦紫芝仙穿紫上云)吾乃紫芝
子住在這洞天福地有芝田一區乃長生之境
和氣薰陶嘉慶所感即生瑞芝俺弟兄五人有金
芝青芝肉芝石芝紫芝今正是三春天氣東皇司

Script: M0106_01_A, Page: 12a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 24 of 36 total pages in script

青帝行權萬物發生之時我向丹砂洞前閑逰
一會咱(末唱)
【正宫•端正好】我向那紫芝田丹砂地玩仙家日月
遲遲陽和布暖江山麗瑶草香風細【衮綉毬】
丹爐玄鶴鳴駕雲車彩鳯棲獻岩花野獐逰戯近溪山
有白鹿靈龜這其間碧蘿滕蔓𡸁黄精苗葉肥茯
苓香傍着那老松仙檜喫的是萬年秋火棗交梨着
了那天連緑水源頭逺雲補青山缺𠁅齊𢆻見了
滄海塵飛(辦四芝仙各穿本色衣)(金芝穿金紅)
(青芝穿青)(肉芝穿淡紅)(石芝穿淡青)(同金童

Script: M0106_01_A, Page: 12b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 25 of 36 total pages in script

上)(做相見了)(末云)請問金童來此何幹
(金童云)今蒙東華帝君仙㫖特來召請紫芝仙
(末云)俺一同便索去也(末唱)【倘秀才】
猛見了金童意急特奉着東華帝勑召俺芝仙
赴玉墀莫不是宴瑶池王母會莫不是呈瑞應向
仙家的道理(四芝仙云)俺同根紫芝仙去參
東華月去來(末唱)【衮綉毬】金芝仙
日輝青芝仙翠盖巍石芝仙玉肌堅膩肉芝仙有車
馬跟隨子俺紫芝仙夀萬春金芝仙千𡻷期青芝仙
多長在洞天福地石芝仙有岩𡎙相依見了些两輪日

Script: M0106_01_A, Page: 13a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 26 of 36 total pages in script

月催昏晝萬里乾坤運化機仙境稀竒(皆虚下)
(東華君上排定)(金童引五芝仙上)(相見了)
(外云)即今中國和氣感召當出瑞應今差勾
芒布暖羲和停驂太昊行權青陽臨馭洪鈞轉化
后𡈽滋培飬仙芝呈祥瑞之徵俺東華贈福夀
之慶紫芝仙可化生扵中國宫庭內現瑞更有你
這四般靈芝今皆在此可皆去中國名山大川忠
臣孝子之家化生以增福夀以𡉵太平也(末唱)
【倘秀才】東皇令現瑞向中原大國正直着五福
遥臨的月日民物春風化域熈豊登先庻𩔗歡樂慶

Script: M0106_01_A, Page: 13b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 27 of 36 total pages in script

宫闈都來賀喜(外云)金芝仙子你向何𠁅化生
(金芝云)中國嵩岳之山上帝司真洞天小
聖化生此處以𡉵
君聖臣賢以祝
天朝萬𡻕萬萬𡻕宗社永安磐之固也(末唱)
【醉太平】慶千秋萬𡻕仰宗社磐石昇平時世物雍
熈正明良奉職萬萬年永保中華地千千𡻕永固宗
支貴煌煌的威徳撫蠻夷與同稱共羙(外云)
青芝仙你向何處化生(青芝云)中國有天壇
峯名冲虚山有洞天小聖化生扵此𠁅以𡉵時和

Script: M0106_01_A, Page: 14a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 28 of 36 total pages in script

𡻕稔萬國朝天四海安康黎民楽業(末唱)
【白鶴子】𡉵時和并𡻕稔表萬國共來儀喜民庻楽
安康享盛世千千奕奕(外云)石芝仙子你向何𠁅
化生(石芝云)中岳王屋山名清虚洞天小
聖化生此𠁅以𡉵中國藩憲賢䏻清廉中正治理
平易民受其福(末唱)【白鶴子】感藩憲賢䏻
徳行清正合天機政平易化民安永鎮守中原
(外云)肉芝仙子你向何𠁅化生(肉芝云)
栢山上清河天小聖化生此𠁅以𡉵中國
安𡨴時和𡻕稔風俗淳和民庻安康(末唱)

Script: M0106_01_A, Page: 14b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 29 of 36 total pages in script

【白鶴子】中國太平年喜四境豊登日慶風俗尚
浮和楽民庻皆忠義(末云)小聖到中國梁園
之地宫城之内化生以𡉵增福延夀宫安康
永享清吉也便都去現祥瑞去來(末唱)
【啄木兒尾聲】向宫城瑞草生表禎祥福夀期𠰥見
了仙芝一遍千千𡻕子那家門榮貴夀星光現福星
(下)(辦南極夀星隊子上)(南極云)吾乃
極夀星
今有東華君為囙靈芝生扵中國宫庭之
内邀吾同赴靈芝慶夀之會湏索走一遭去也
(下)(辦東華君隊子上)(就引大河嵩岳神上)

Script: M0106_01_A, Page: 15a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 30 of 36 total pages in script

(金童玉女福夀二字紫芝仙靈芝皆上)(
念云)
方丈巍峩别是天中原宫府會神仙樓
臺光照三清路花木香浮五色烟金鳯自多盤蕋
𣗳玉膏誰遙灌芝田碧桃紫李新成熟添與人間
一萬年(外云)吾乃東華帝君三島十洲
仙之主(大河嵩山神問云)敢問上聖三島
何名目(外云)東海之中地方一萬里名曰
丈山
東海之東地方五千里名曰蓬萊西海之西
弱水縈紏地方一萬里名曰崑崙山此名三島(河
嵩又云)
十洲是何名目(外云)十洲𤄞洲

Script: M0106_01_A, Page: 15b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 31 of 36 total pages in script

玄洲長洲元洲生洲祖洲炎洲鳳麟洲志洲聚窟
洲謂之十洲皆是神仙所居仙境西與王母所居
相接亦属蓬萊仙境有詩為證云大帝仙鄉列聖
蓬山分命鎮波濤瑤池影蘸天心濶貝闕光
浮海面髙五彩雪霜鳴玉籟九天星月射金鰲
方曼倩
曽來此偷取林間数顆桃(河嵩云)
奠守中州不知仙境如此感謝上聖仙㫖開諭
(夀星隊上)(仙童捧夀字上)(𥟵首了)(紫芝仙
芝唱)
【雙調•新水令】老人星添夀到中州紫靈
芝萬年長夀扇開丹鳯尾簾捲紫金鈎瑞靄香浮聴

Script: M0106_01_A, Page: 16a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 32 of 36 total pages in script

仙音樂聲奏【喬牌兒】芝仙将千𡻕祝東華将福
禄授向宫庭種得靈芝秀慶長生齊叩首(紫芝仙
芝前進)
(仙童金童捧福禄夀字)(仙女蟾桃
前進安放卓上)
(芝仙唱)【鴈兒落】福呵安榮
萬載秋禄呵重爵千鍾厚夀呵康強百𡻕身芝呵緫
𡉵禎祥候【得勝令】只為那忠孝頗䏻修宫闈緫和
柔這的是社稷延長應家門吉慶酬四境聴歌謳民
物皆安阜百姓每悠㳺田蚕萬倍收(夀星云)
日俺天仙增福延夀向宫府内庭又慶靈芝生扵
佛殿之東按瑞命禮云王者仁慈則靈芝生扵宫

Script: M0106_01_A, Page: 16b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 33 of 36 total pages in script

庭以表髙夀也(四芝仙上云)小聖向中原
山洞府都種了芝草也特來東華君前復命(
云)
你這五位芝仙可唱一曲採芝吟以慶夀
(五芝仙舞着唱)【沽羙酒】種仙芝百萬丘似
蓬島麟洲忙唤仙童逺去求採将來醸酒味甘甜
嫩香透【太平令】張紫盖𠅘𠅘獨秀列金莖裊裊
盈疇曉露潤芳芝長就似玄圃閬風左右瓊田地那
頭採收𫞜貯在錦篼看紫霧紅光凝岫(夀星念云)
天地有大徳其名曰生生神仙有陽報只在隂隲
成人心但存𠵊百福䧏家庭父慈并子孝臣道軆

Script: M0106_01_A, Page: 17a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 34 of 36 total pages in script

忠誠守分心常楽知足保安寧但看積𠵊家代代
現嘉禎我來因中國百事緫堪稱特令瑞芝慶出産
在宫庭以兆千𡻕夀以保千𡻕名更賜蟠桃果
以之助遐齡遥獻福福夀允為作𠵊徵億萬扵斯
年永楽享昇平(河嵩神拜謝了)(玉芝仙唱)
【川撥棹】感謝你河嵩徳大恩酬告東華增夀久吉
慶源流賜福中州内外懽謳瑞色盈眸祥光現宫城
裏頭𣸸喜氣遍髙樓【七弟兄】這的是徳修道修
意相投把人生功行都參透常行善道得悠悠廣施
隂隲的湏延夀【梅花酒】因此上瑞應稠芝草仙

Script: M0106_01_A, Page: 17b
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 35 of 36 total pages in script

留出産因由緫是嘉猷衆仙真臨大國恰便似乗彩
鳯䧏𤄞洲與仙家是故友吹玉管步丹丘嵩陽山庇
洪庥黄河水清流【喜江南】看仙芝年年祝夀慶
千秋八仙相伴恣嬉逰尊崇
社稷奉春秋慶禎祥賸有守藩忠孝翼
皇猷(東華云)俺衆仙特來增𣸸福夀慶了靈芝
便當各回仙境也(河嵩神三炷云)願奉
心香三炷少荅上聖洪恩(進)(皆接受了)(五
芝仙唱)
【鴛鴦尾聲】從今得見仙芝後從今安
享千年夀每日家百味珎羞玉斚金甌唱道天賜

Script: M0106_01_A, Page: 18a
Download
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 36 of 36 total pages in script

禎祥人皆讃祝每日家筵宴懽娱永聼這笙歌奏寳
殿珠楼共飲長生慶喜酒
題目中國安子孝妻賢梁園景山明水秀
正名福禄會仙果延年河嵩神靈芝慶夀
河嵩神靈芝慶壽 終 于小谷本錄Script: M0106_01_A, Page: 18b
Download
Pages XML

河嵩神靈芝慶夀 誠斋楽府 有序
(外扮二老人上)(念云)中國安和大有年家家子
孝與妻賢園林賞玩三春景蚕麦收成九夏天秋
日登塲禾黍熟冬時賽廟鼓笛喧太平治世常豊
稔愿祝名藩福夀延(老人云)中原年年好
收成五穀豊登百姓快楽風調雨順千𡻕太平今
收秋了百姓喜歡兀的鼓腹謳歌的来也(扮
腹謳歌的
隊子上)
(净念云)日出而作理家縁
快活(衆和快活)日入而息安枕眠快活(衆和快活)
鑿井而飲甘羙泉快活(衆和快活)耕田而食禾黍

Pages XML

鮮快活(衆和快活)【快活年】(衆和)快活快活快活
年來沙真箇是日日快活也好修来也麽歌快活
快活(净又念)【阿忽令】春月纔交大年家家
慶會華筵夫妻父子每團圓燒香荅謝神天
(衆和)喇哩哩喇連喇哩哩喇連快活(又衆和)
【快活年】(净又念)【阿忽令】夏月蚕忙麦黄家
家摘繭揚塲有穿有喫的時光燒香荅謝穹蒼
(衆和同前)【快活年】【阿忽令】秋月禾黍在塲
家家納了官粮收成已罷安康燒香祝
夀君王(衆和同前)【快活年】【阿忽令】冬月民閑

Pages XML

笑忻家家𦡳酒開樽北村賽罷南村燒香荅謝天神
(衆和同前)【快活年】(舞唱一折了)(衆下)(正末
正旦上云)
吾乃中岳嵩山尊神位下神将
(指旦云)這是黄河尊神位下仙女今奉二位尊
神仙㫖為因中國雍和天下太平十数年来甘露
䧏沾扵松柏毫光𩔰耀扵伽藍騶虞現瑞扵
野蚕成繭扵汝蔡鳯凰翔集扵衞鄴白鵲飛鳴
扵許穎海東青逺來扵尉氏白毛鹿近遊扵南郊
五穗麦生扵内黄同穎禾出扵古鄭連理木生扵
後園合歡花開在内苑皆因中國雨順風調民安

Pages XML

物阜臣忠子孝兄友弟恭夫義妻賢中外和楽以
致禎祥屡現百福咸臻如今只有靈芝瑞草未曽
呈瑞以徴夀康此草乃蓬莱方丈神仙境界中仙
物差俺神將仙女前至彼𠁅求賜靈芝生扵中國
宫庭之内以為長生永夀之徵今便索徃蓬莱仙
走一遭去(末唱)
【仙吕•點絳唇】髙入洪濛電驅雲控乗鸞鳯萬
里長空拂两袖天風送【混江龍】
遥望着蓬莱仙洞五雲楼閤日華東晴霞百縷瑞
靄千重目覩山河塵世内身居霄漢玉𡔳中祥光冉

Pages XML

冉香霧濛濛天河浩浩化日融融近𤄞洲觀瑶草瑞
麟逰入仙山聽寳𣗳仙禽哢逺謁向瑶臺玉舘貝闕
珠宫(神将末云)燃指間來到蓬萊仙境也你看
麟洲鳯渚琪花瑶草端的好仙景也(仙女
云)
兀的山前有两箇仙童敢是採薬仙童俺試
向前唤來問他咱(仙女旦唱)【油葫蘆】忽見
箇鳯渚山前採藥童觀了他喜咲容(辦二採向
前𥟵首云)
俺是採薬仙童(神将問云)敢問
仙童採甚薬(仙童云)家家都有只是你不相
(旦唱)他道是家家都有只是你不相逢莫

Pages XML

不是丹爐中𤊳煉的真鉛汞(仙童云)不是
(旦唱)莫不是薬藍裏採取黄精用(仙童云)
也不是(旦唱)莫不是收鍾乳在千尺岩(仙童
云)
也不是(旦唱)莫不是㔉茯苓向五粒松
(仙童云)也不是(旦唱)莫不是入深山尋
訪丹砂洞採參术助神功(仙童云)都不是你聼
我説與你(末旦云)仙童明白説與小聖果
採甚薬(仙童念云)吾採非凢薬生扵太古前
家家都見箇箇不曽偏無内亦無外只是在中懸
経云如黍珠此是合成全初當要採時必湏天上

Pages XML

弦一斤十六两總是比喻焉其色不可名非青亦
非玄用扵已生後成於未生前不可名以狀不可
授以言都来三十日便得薬𡚖元温養有火候行
持有後先黄婆不允順莫去强自專得來十箇月
嬰兒即現前遍週沙界中瞬息徃復還𠰥要尋此
薬只在西南天天上尋不見莫去問神仙(末旦
拜謝了云)
仙童説此仙藥俺也頗省悟此
意知得薬苗自有根源也(末唱)【天下楽】
欲覔靈苗頗識踪原來這仙功自有種子俺這真
鉛真汞豈待鎔雖然是隂陽换坎離必湏你乾坤伏虎龍

Pages XML

那其間保長生千歲永(末𥟵首云)敢問仙童
東華帝君居於何處(仙童云)這大海之中東
北一峯乃是東方青陽洞天之路東華帝君常䧏
扵此有仙宫楼閣金童玉女東華帝君即是木公
常乗青龍彩鳯之車主管天地彂生之大德位居
太昊之天常遊䧏於青陽之洞律應夾鐘日中星
鳥上現七政乃属木星你每要朝謁東華君當向
東北髙峯而去(末云)敢問上八位天仙遊扵
何所(仙童云)上八位天仙居住不一或在
萊山
或在方丈山或在崑崙山或逰戲扵人間你

Pages XML

每要尋先從正東去過了髙峯便是蓬萊三島
(末拜謝了)(末唱)【六么序】謝仙長相陪奉指
與俺這行踪想天仙必得相逢他道是東海之東
又過髙峯得見仙翁俺這里急騰雲便向蓬萊洞好
教咱心緒匆匆咫尺間得與神仙共却共他同參
共謁天宫(仙童云)俺辤了二位仙長採薬去
(先下)(末云)行説話早到蓬萊山了兀的
望見的敢是上八位天仙也(旦唱)【么】俺這
里從容向雲中穩駕剛風直上蒼穹旌節穹窿足
躡長虹霞彩飛空日色如烘遥聽着愚鼓膨膨千里道

Pages XML

神光護擁岩壑畔語𥬇供(末唱)你㸔那翠栢蒼
松緑竹青桐白鹿相從有黄鶴對舞仙花供更有那
仙果𡸁紅俺這里步蒼苔滿地白雲重有丹爐火暖
寳劔光横(下)(辦八仙上唱道情打愚鼓了)(末
旦上)
𥟵首了(八仙問了)(末云云了)(八仙云)
二位尊神來俺仙境何幹(末云)小聖奉
大河之神嵩山之神法㫖差小聖來求仙境的
靈芝瑞草向中國宫庭呈祥現瑞去小聖特來上
告天仙乞求的他幻化靈芝一本産扵中國(八仙云)
你試説中國的風𡈽積𠵊迎祥之理與俺聴咱

Pages XML

(末唱)【寄生草】𠰥説着中原美汴國風臣忠子
孝聲名重妻賢夫義和昆仲榮恩善化揚扵衆年豊
嵗稔萬民安太平有象興歌詠(八仙云)中原
有好景致説與俺聽咱(旦唱)【么】𠰥説着
景看了俺河岳雄有太行北峙峯巒迥崤函西踞
山川控淮源南下清波瑩隋堤東接魯徐遥艮山中
立王城重(八仙云)他仙家也都知道這塵世中
作𠵊之家必有餘慶今同你二神仙俺陪伴你去
北謁東華君乞的靈芝以增延福夀也(末唱)
【後庭花】俺随着八仙逰閬苑中望朝陽木徳宫拜

Pages XML

絳闕參青帝謁金階扣玉扃子俺這河嵩多感謝神
仙陪奉步雲衢上碧空駕靈颱御順風向蓬萊天外
逢荷東君承眷寵【柳葉兒】撚指到青陽仙洞翫
楼臺殿宇峥嶸有金鋪翠縷飛丹鳯雕梁棟細蟠龍
捲珠簾十里香風(旦云)兀的這城池樓閣是東華
之仙府早來到也(旦唱)【賺尾】萬里訪仙
源似一枕逰仙夢求賜得靈苗瑞種只愿得中國
祥千歲永保長生福禄重重顯神通百事相從成就
了河嵩造化功托賴着群仙護擁只愿得東華
天徳澤降恩榮(下)

Pages XML

(外辦東華君隊上)(擺定)(東華君念云)東方生氣
長天仙福禄恩榮品物全神御勾芒初布暖時臨
太昊正當權青龍馭駕和風細木徳乗時麗日延
覌見塵寰皆化域秖今五福在中原(外云)吾乃
東華帝君如今嵗徳正臨中國天下太平風調雨
順五星順度萬物昌荣
皇圖鞏固民庶安康即今中原十分豊稔徳化和淳
合有禎祥現扵其國便唤仙子來鳩集仙境瑞物
來看(仙子應下)(末旦上云)俺是中原大河
之神
嵩岳山神差來的神将仙女特來參見上聖

Pages XML

(云了)(謁見了)(外問了)(旦末云了)
(末唱)【中吕•粉蝶兒】只為俺中國安康奉河嵩
遣差神将東君賜福呈祥産靈芝生瑞草百般興
旺徳化昭彰氣雍和福從天降(外云)俺上界天
仙也都知道如今五福正在中原我已令衆仙聚
會祥瑞之物去了你再将中國風俗説與我聴
(旦唱)【醉春風】子孝父䏻慈妻賢夫義廣為臣
的忠爱奉君王將深恩來仰仰兄弟每和同朋友每誠
信長㓜每謙譲(外云)中原臣忠子孝夫義妻賢
兄弟和睦朋友誠信長㓜謙譲我已知了你再説

Pages XML

你民間風土徳化是如何(末唱)【迎仙客】
𠰥説俺中原風𡈽厚正直着昭代萬民康遇明
時生育得黎庻穣樂豊年咸賛仰聖徳煌煌表裏
山河壯(外云)中原有何出産有何珎竒靈物
(旦唱)【紅綉鞋】若説着出産的珎奇百狀有
金銀珠玉琳琅有絲紬布絹黍禾香靈蓍生汝蔡菊
井在南陽名花伊洛廣(外問云)中原官府怎
生為治(旦唱)【喜春來】官清訟簡無偏向物
阜民安化日長自耕自食足衣粮蒙
天朝恩育飬城郭固金湯(外問云)中原

Pages XML

池怎生脩造(旦唱)【么】卧牛城八十里如牛
様有艮岳峥嶸踞大梁東北有黄河襟帶勢威强宫
殿廣王國奠中央(外問云)中原人所好尚風
俗是怎生(末唱)【普天樂】一家家敬神祇一
户户崇天像常行善道尊禮三光一斗米三箇銭
門不閉皆無恙窄路相逢䏻謙讓出行的不裹餱粮
人多夀康風俗淳厚品物𨺼昌(衆捧瑞物上)(外
手持松枝問云)
中國曽有甘露麽(末云)
有來洪武年間秋天晴霽甘露䧏於宫城松栢竹
林之上(末唱)【石榴花】當日箇九秋天氣正

Pages XML

清凉甘露䧏松篁色如粉米綴枝傍甜如蜜穣味勝
沙糖泛清香𫞜貯玻璃盎恰便似玉液璚漿曽馳驛
騎供天上逺奉獻到朝堂(末唱)【闘鵪鶉】也曽
到玉陛頒嚐也曽有絲綸勸奨(外問云)
曽有毫光𩔰現麽(末云)洪武年間相國寺
做佛事其夜三更毫光萬道籠罩佛殿鍾楼(末
唱)
𠰥問毫光當年更廣佛殿鍾楼共法堂五色
彰𫞜寺軽籠千人共仰(外牽過騶虞問云)
曽有騶虞仁獸麽(旦云)永楽二年秋八月
鈞州神后山生騶虞進貢扵

Pages XML

朝曽受重賞來(旦唱)【上小楼】𠰥説着騶虞現
祥實從天䧏白質玄紋虎首猊軀性格馴良神后生
中原獲得順淮南向進神京萬民瞻望(外將過
鳯凰問云)
中國曽有鳯凰來義麽(末云)
洪武二十年間深秋九月衞輝曽有鳯凰下扵山
崗之上有千萬飛禽随從鳴噪翱翔二日南向飛
(末唱)【么】鳯凰鄴衞疆五色鮮明百禽
隨從萬里翱翔覧徳輝而下之逺從天䧏表嘉禎飛
鳴南向(外将過繭開云)中國曽有這野蚕成
繭麽(旦云)永楽初年四月五月汝寧山中野

Pages XML

蚕成繭收絲百餘斤曽進貢扵
(旦唱)【魔合羅】野蚕成繭葫蘆様色嫩緑光
滑易紡漫山跨嶺葉稀踈婦女每採摘盈筐救他貧
窘三冬暖𣸸得庄嚴四月忙喜佳兆昇平象昔曽貢
獻舘閣宣揚(外将過白喜鵲問云)中國曽有
白喜鵲麽(末云)永楽年間曽有白喜鵲一雙
生扵襄許進入國中(末唱)【五轉】昔扵永楽
年許州白鵲翔双鳴双宿窩巢上恰便似玉梭拋擲穿青
幛雪塊髙凝在緑楊精神王呈祥色耀報喜聲長
(外将過白海青問云)中國曽有白海青麽

Pages XML

(旦云)宣徳八年春正月河南尉氏縣得白海青
一聯曽進貢扵
(旦唱)【四轉】雛花白海青得扵尉氏崗老拳
利爪真雄壯星眸鐡膽純剛氣劒翔銀翎耀日光多
感戴神祇貺逺來中國産在東洋(外将過白鹿
問云)
中國曽有白鹿麽(末云)永樂年間尉
氏縣北坡有白鹿一對逰扵近郊獲獻扵
朝綸音稱羙(末唱)【三轉】南坡白鹿雙來逰至
北崗霜毛皎潔麒麟様性馴良近狎無驚擾身魁偉
高如鳯首昂已貢去隨仙仗天生貴種不比尋常

Pages XML

(外将過連理木合歡花来問云)中國曽有連理
木合歡花麽(旦云)宣德年間連理木生扵
後苑亭合歡花開扵天香圃(旦唱)【二轉】
連理枝雙樹榮合歡花並蒂長牡丹𡻕𡻕根科旺合
歡花天香圃内呈佳兆連理木後苑亭前慶吉祥
都畫在鮫鮹上連理綻殷紅嫩紫合歡開國色天
(外将過五穗麦同頴禾問云)國曽有瑞麦嘉
木麽(末云)永楽年間鄭州生嘉禾同頴陳留
秀瑞麥五岐(末唱)【一轉】一莖麥五穗生雨
枝禾同穎長内黄古鄭皆肥壌同頴禾曽捧

Pages XML

朝丹陛五穗麥曽将獻廟堂豊年象千秋國泰
萬載民康(外云)既都曽有許多祥瑞來如今合
與仙家延夀的靈芝瑞草你二神將仙女先回報
嵩山大河之神我便驅乗和氣蓊欝中𡈽宫殿園囿内
生長瑞芝雨順風調時和歲稔我當會邀南極
仙下界增延福夀去也(末旦做拜謝辤外了)
(雙唱)【尾聲】恰離了清虗紫府天下瞰着寰區
塵世穣青烟九㸃遥凝望只俺那一帶河嵩勝地廣
(末旦下)(外云)金童我差你去尋紫芝仙
來這紫芝仙長生不老常如十𡻕仙童爱乗車馬

Pages XML

隨伴群仙逰戯遇有名山洞府留連数日多化生扵
福地洞天高山大澗忠臣孝子之家宅以表福夀
長年仙境五色靈芝惟有紫芝為上金芝為次
太平之世
明聖之時福夀之家即化生扵彼𠰥人得之夀可千
𡻕金童去洞天福地中唤的紫芝仙子來(金童
云云了下)
(末辦紫芝仙穿紫上云)吾乃紫芝
子住在這洞天福地有芝田一區乃長生之境
和氣薰陶嘉慶所感即生瑞芝俺弟兄五人有金
芝青芝肉芝石芝紫芝今正是三春天氣東皇司

Pages XML

青帝行權萬物發生之時我向丹砂洞前閑逰
一會咱(末唱)
【正宫•端正好】我向那紫芝田丹砂地玩仙家日月
遲遲陽和布暖江山麗瑶草香風細【衮綉毬】
丹爐玄鶴鳴駕雲車彩鳯棲獻岩花野獐逰戯近溪山
有白鹿靈龜這其間碧蘿滕蔓𡸁黄精苗葉肥茯
苓香傍着那老松仙檜喫的是萬年秋火棗交梨着
了那天連緑水源頭逺雲補青山缺𠁅齊𢆻見了
滄海塵飛(辦四芝仙各穿本色衣)(金芝穿金紅)
(青芝穿青)(肉芝穿淡紅)(石芝穿淡青)(同金童

Pages XML

上)(做相見了)(末云)請問金童來此何幹
(金童云)今蒙東華帝君仙㫖特來召請紫芝仙
(末云)俺一同便索去也(末唱)【倘秀才】
猛見了金童意急特奉着東華帝勑召俺芝仙
赴玉墀莫不是宴瑶池王母會莫不是呈瑞應向
仙家的道理(四芝仙云)俺同根紫芝仙去參
東華月去來(末唱)【衮綉毬】金芝仙
日輝青芝仙翠盖巍石芝仙玉肌堅膩肉芝仙有車
馬跟隨子俺紫芝仙夀萬春金芝仙千𡻷期青芝仙
多長在洞天福地石芝仙有岩𡎙相依見了些两輪日

Pages XML

月催昏晝萬里乾坤運化機仙境稀竒(皆虚下)
(東華君上排定)(金童引五芝仙上)(相見了)
(外云)即今中國和氣感召當出瑞應今差勾
芒布暖羲和停驂太昊行權青陽臨馭洪鈞轉化
后𡈽滋培飬仙芝呈祥瑞之徵俺東華贈福夀
之慶紫芝仙可化生扵中國宫庭內現瑞更有你
這四般靈芝今皆在此可皆去中國名山大川忠
臣孝子之家化生以增福夀以𡉵太平也(末唱)
【倘秀才】東皇令現瑞向中原大國正直着五福
遥臨的月日民物春風化域熈豊登先庻𩔗歡樂慶

Pages XML

宫闈都來賀喜(外云)金芝仙子你向何𠁅化生
(金芝云)中國嵩岳之山上帝司真洞天小
聖化生此處以𡉵
君聖臣賢以祝
天朝萬𡻕萬萬𡻕宗社永安磐之固也(末唱)
【醉太平】慶千秋萬𡻕仰宗社磐石昇平時世物雍
熈正明良奉職萬萬年永保中華地千千𡻕永固宗
支貴煌煌的威徳撫蠻夷與同稱共羙(外云)
青芝仙你向何處化生(青芝云)中國有天壇
峯名冲虚山有洞天小聖化生扵此𠁅以𡉵時和

Pages XML

𡻕稔萬國朝天四海安康黎民楽業(末唱)
【白鶴子】𡉵時和并𡻕稔表萬國共來儀喜民庻楽
安康享盛世千千奕奕(外云)石芝仙子你向何𠁅
化生(石芝云)中岳王屋山名清虚洞天小
聖化生此𠁅以𡉵中國藩憲賢䏻清廉中正治理
平易民受其福(末唱)【白鶴子】感藩憲賢䏻
徳行清正合天機政平易化民安永鎮守中原
(外云)肉芝仙子你向何𠁅化生(肉芝云)
栢山上清河天小聖化生此𠁅以𡉵中國
安𡨴時和𡻕稔風俗淳和民庻安康(末唱)

Pages XML

【白鶴子】中國太平年喜四境豊登日慶風俗尚
浮和楽民庻皆忠義(末云)小聖到中國梁園
之地宫城之内化生以𡉵增福延夀宫安康
永享清吉也便都去現祥瑞去來(末唱)
【啄木兒尾聲】向宫城瑞草生表禎祥福夀期𠰥見
了仙芝一遍千千𡻕子那家門榮貴夀星光現福星
(下)(辦南極夀星隊子上)(南極云)吾乃
極夀星
今有東華君為囙靈芝生扵中國宫庭之
内邀吾同赴靈芝慶夀之會湏索走一遭去也
(下)(辦東華君隊子上)(就引大河嵩岳神上)

Pages XML

(金童玉女福夀二字紫芝仙靈芝皆上)(
念云)
方丈巍峩别是天中原宫府會神仙樓
臺光照三清路花木香浮五色烟金鳯自多盤蕋
𣗳玉膏誰遙灌芝田碧桃紫李新成熟添與人間
一萬年(外云)吾乃東華帝君三島十洲
仙之主(大河嵩山神問云)敢問上聖三島
何名目(外云)東海之中地方一萬里名曰
丈山
東海之東地方五千里名曰蓬萊西海之西
弱水縈紏地方一萬里名曰崑崙山此名三島(河
嵩又云)
十洲是何名目(外云)十洲𤄞洲

Pages XML

玄洲長洲元洲生洲祖洲炎洲鳳麟洲志洲聚窟
洲謂之十洲皆是神仙所居仙境西與王母所居
相接亦属蓬萊仙境有詩為證云大帝仙鄉列聖
蓬山分命鎮波濤瑤池影蘸天心濶貝闕光
浮海面髙五彩雪霜鳴玉籟九天星月射金鰲
方曼倩
曽來此偷取林間数顆桃(河嵩云)
奠守中州不知仙境如此感謝上聖仙㫖開諭
(夀星隊上)(仙童捧夀字上)(𥟵首了)(紫芝仙
芝唱)
【雙調•新水令】老人星添夀到中州紫靈
芝萬年長夀扇開丹鳯尾簾捲紫金鈎瑞靄香浮聴

Pages XML

仙音樂聲奏【喬牌兒】芝仙将千𡻕祝東華将福
禄授向宫庭種得靈芝秀慶長生齊叩首(紫芝仙
芝前進)
(仙童金童捧福禄夀字)(仙女蟾桃
前進安放卓上)
(芝仙唱)【鴈兒落】福呵安榮
萬載秋禄呵重爵千鍾厚夀呵康強百𡻕身芝呵緫
𡉵禎祥候【得勝令】只為那忠孝頗䏻修宫闈緫和
柔這的是社稷延長應家門吉慶酬四境聴歌謳民
物皆安阜百姓每悠㳺田蚕萬倍收(夀星云)
日俺天仙增福延夀向宫府内庭又慶靈芝生扵
佛殿之東按瑞命禮云王者仁慈則靈芝生扵宫

Pages XML

庭以表髙夀也(四芝仙上云)小聖向中原
山洞府都種了芝草也特來東華君前復命(
云)
你這五位芝仙可唱一曲採芝吟以慶夀
(五芝仙舞着唱)【沽羙酒】種仙芝百萬丘似
蓬島麟洲忙唤仙童逺去求採将來醸酒味甘甜
嫩香透【太平令】張紫盖𠅘𠅘獨秀列金莖裊裊
盈疇曉露潤芳芝長就似玄圃閬風左右瓊田地那
頭採收𫞜貯在錦篼看紫霧紅光凝岫(夀星念云)
天地有大徳其名曰生生神仙有陽報只在隂隲
成人心但存𠵊百福䧏家庭父慈并子孝臣道軆

Pages XML

忠誠守分心常楽知足保安寧但看積𠵊家代代
現嘉禎我來因中國百事緫堪稱特令瑞芝慶出産
在宫庭以兆千𡻕夀以保千𡻕名更賜蟠桃果
以之助遐齡遥獻福福夀允為作𠵊徵億萬扵斯
年永楽享昇平(河嵩神拜謝了)(玉芝仙唱)
【川撥棹】感謝你河嵩徳大恩酬告東華增夀久吉
慶源流賜福中州内外懽謳瑞色盈眸祥光現宫城
裏頭𣸸喜氣遍髙樓【七弟兄】這的是徳修道修
意相投把人生功行都參透常行善道得悠悠廣施
隂隲的湏延夀【梅花酒】因此上瑞應稠芝草仙

Pages XML

留出産因由緫是嘉猷衆仙真臨大國恰便似乗彩
鳯䧏𤄞洲與仙家是故友吹玉管步丹丘嵩陽山庇
洪庥黄河水清流【喜江南】看仙芝年年祝夀慶
千秋八仙相伴恣嬉逰尊崇
社稷奉春秋慶禎祥賸有守藩忠孝翼
皇猷(東華云)俺衆仙特來增𣸸福夀慶了靈芝
便當各回仙境也(河嵩神三炷云)願奉
心香三炷少荅上聖洪恩(進)(皆接受了)(五
芝仙唱)
【鴛鴦尾聲】從今得見仙芝後從今安
享千年夀每日家百味珎羞玉斚金甌唱道天賜

Pages XML

禎祥人皆讃祝每日家筵宴懽娱永聼這笙歌奏寳
殿珠楼共飲長生慶喜酒
題目中國安子孝妻賢梁園景山明水秀
正名福禄會仙果延年河嵩神靈芝慶夀
河嵩神靈芝慶壽 終 于小谷本錄[[[body]]]
[[[div1]]]
[[[p]]][[[pb n="1a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0001.jpg" /]]]

[[[lb n="1" /]]] [[[persName ref="psn:CN01833" ana="@五嶽四瀆諸神;@五嶽"]]]河嵩神[[[/persName]]]靈芝慶夀 誠斋楽府 有序
[[[lb n="2" /]]] [[[stage]]](外扮二[[[persName ref="psn:CG00127" ana="@耆老"]]]老人[[[/persName]]]上)[[[/stage]]][[[stage]]](念云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]安和大有年家家子
[[[lb n="3" /]]] 孝與妻賢園林賞玩三春景蚕麦收成九夏天秋
[[[lb n="4" /]]] 日登塲禾黍熟冬時賽廟鼓笛喧太平治世常豊
[[[lb n="5" /]]] 稔愿祝名藩福夀延[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00127" ana="@耆老"]]]老人[[[/persName]]]云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]年年好
[[[lb n="6" /]]] 收成五穀豊登百姓快楽風調雨順千𡻕太平今
[[[lb n="7" /]]] 收秋了百姓喜歡兀的[[[persName ref="psn:CG00554"]]]鼓腹謳歌的[[[/persName]]]来也[[[stage]]](扮[[[persName ref="psn:CG00554"]]]
[[[lb n="8" /]]] 腹謳歌的[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00241"]]]隊子[[[/persName]]]上)[[[/stage]]][[[stage]]](净念云)[[[/stage]]]日出而作理家縁
[[[lb n="9" /]]] 快活[[[stage]]](衆和快活)[[[/stage]]]日入而息安枕眠快活[[[stage]]](衆和快活)[[[/stage]]]
[[[lb n="10" /]]] 鑿井而飲甘羙泉快活[[[stage]]](衆和快活)[[[/stage]]]耕田而食禾黍[[[pb n="1b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0002.jpg" /]]]

[[[lb n="11" /]]] 鮮快活[[[stage]]](衆和快活)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【快活年】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]][[[stage]]](衆和)[[[/stage]]]快活快活快活
[[[lb n="12" /]]] 年來沙真箇是日日快活也好修来也麽歌快活
[[[lb n="13" /]]] 快活[[[stage]]](净又念)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【阿忽令】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]春月纔交大年家家
[[[lb n="14" /]]] 慶會華筵夫妻父子每團圓燒香荅謝神天
[[[lb n="15" /]]] [[[stage]]](衆和)[[[/stage]]]喇哩哩喇連喇哩哩喇連快活[[[stage]]](又衆和)[[[/stage]]]
[[[lb n="16" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【快活年】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]][[[stage]]](净又念)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【阿忽令】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]夏月蚕忙麦黄家
[[[lb n="17" /]]] 家摘繭揚塲有穿有喫的時光燒香荅謝穹蒼
[[[lb n="18" /]]] [[[stage]]](衆和同前)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【快活年】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【阿忽令】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]秋月禾黍在塲
[[[lb n="19" /]]] 家家納了官粮收成已罷安康燒香祝
[[[lb n="20" /]]] 夀君王[[[stage]]](衆和同前)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【快活年】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【阿忽令】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]冬月民閑[[[pb n="2a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0003.jpg" /]]]

[[[lb n="21" /]]] 笑忻家家𦡳酒開樽北村賽罷南村燒香荅謝天神
[[[lb n="22" /]]] [[[stage]]](衆和同前)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【快活年】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]][[[stage]]](舞唱一折了)[[[/stage]]][[[stage]]](衆下)[[[/stage]]][[[stage]]](正末
[[[lb n="23" /]]] 正旦上云)[[[/stage]]]吾乃[[[persName ref="psn:CN01833" ana="@五嶽四瀆諸神;@五嶽"]]]中岳[[[/persName]]][[[placeName ref="plc:ZH00096" ana="@五嶽;@河南"]]]嵩山[[[/placeName]]]尊神位下[[[persName ref="psn:CG00133"]]]神将[[[/persName]]]
[[[lb n="24" /]]] [[[stage]]](指旦云)[[[/stage]]]這是黄河尊神位下[[[persName ref="psn:CG00592" ana="@神祇;@婦女"]]]仙女[[[/persName]]]今奉二位尊
[[[lb n="25" /]]] 神仙㫖為因[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]雍和天下太平十数年来甘露
[[[lb n="26" /]]] 䧏沾扵松柏毫光𩔰耀扵[[[persName ref="psn:CN01284"]]]伽藍[[[/persName]]]騶虞現瑞扵[[[placeName ref="plc:ZH00360" ana="@河南"]]]
[[[lb n="27" /]]][[[/placeName]]]野蚕成繭扵汝蔡[[[persName ref="psn:CG00794" ana="@鳥獸魚蟲"]]]鳯凰[[[/persName]]]翔集扵衞鄴白鵲飛鳴
[[[lb n="28" /]]] 扵許穎海東青逺來扵尉氏白毛鹿近遊扵南郊
[[[lb n="29" /]]] 五穗麦生扵内黄同穎禾出扵古鄭連理木生扵
[[[lb n="30" /]]] 後園合歡花開在内苑皆因[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]雨順風調民安[[[pb n="2b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0004.jpg" /]]]

[[[lb n="31" /]]] 物阜臣忠子孝兄友弟恭夫義妻賢中外和楽以
[[[lb n="32" /]]] 致禎祥屡現百福咸臻如今只有靈芝瑞草未曽
[[[lb n="33" /]]] 呈瑞以徴夀康此草乃[[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬莱[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:MY00258" ana="@渤海神山"]]]方丈[[[/placeName]]]神仙境界中仙
[[[lb n="34" /]]] 物差俺[[[persName ref="psn:CG00133"]]]神將[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00592" ana="@神祇;@婦女"]]]仙女[[[/persName]]]前至彼𠁅求賜靈芝生扵[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]
[[[lb n="35" /]]] 宫庭之内以為長生永夀之徵今便索徃[[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬莱仙
[[[lb n="36" /]]][[[/placeName]]]走一遭去[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="37" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【仙吕•點絳唇】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]髙入洪濛電驅雲控乗鸞鳯萬
[[[lb n="38" /]]] 里長空拂两袖天風送[[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【混江龍】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]
[[[lb n="39" /]]] 遥望着[[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬莱[[[/placeName]]]仙洞五雲楼閤日華東晴霞百縷瑞
[[[lb n="40" /]]] 靄千重目覩山河塵世内身居霄漢玉𡔳中祥光冉[[[pb n="3a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0005.jpg" /]]]

[[[lb n="41" /]]] 冉香霧濛濛天河浩浩化日融融近[[[placeName ref="plc:MY00032" ana="@渤海神山"]]]𤄞洲[[[/placeName]]]觀瑶草瑞
[[[lb n="42" /]]] 麟逰入仙山聽寳𣗳仙禽哢逺謁向[[[placeName ref="plc:MY00249" ana="@瑶臺"]]]瑶臺[[[/placeName]]]玉舘貝闕
[[[lb n="43" /]]] 珠宫[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00133"]]]神将[[[/persName]]]末云)[[[/stage]]]燃指間來到[[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬萊[[[/placeName]]]仙境也你看
[[[lb n="44" /]]][[[placeName ref="plc:MY00039" ana="@渤海神山"]]]麟洲[[[/placeName]]]鳯渚琪花瑶草端的好仙景也[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00592" ana="@神祇;@婦女"]]]仙女[[[/persName]]]
[[[lb n="45" /]]] 云)[[[/stage]]]兀的山前有两箇[[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]敢是採薬[[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]俺試
[[[lb n="46" /]]] 向前唤來問他咱[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00592" ana="@神祇;@婦女"]]]仙女[[[/persName]]]旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【油葫蘆】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]忽見
[[[lb n="47" /]]] 箇鳯渚山前採藥童觀了他喜咲容[[[stage]]](辦二採向
[[[lb n="48" /]]] 前𥟵首云)[[[/stage]]]俺是採薬[[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00133"]]]神将[[[/persName]]]問云)[[[/stage]]]敢問
[[[lb n="49" /]]] [[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]採甚薬[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]家家都有只是你不相
[[[lb n="50" /]]][[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]]他道是家家都有只是你不相逢莫[[[pb n="3b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0006.jpg" /]]]

[[[lb n="51" /]]] 不是丹爐中𤊳煉的真鉛汞[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]不是
[[[lb n="52" /]]] [[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]]莫不是薬藍裏採取黄精用[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]
[[[lb n="53" /]]] 也不是[[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]]莫不是收鍾乳在千尺岩[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]
[[[lb n="54" /]]] 云)[[[/stage]]]也不是[[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]]莫不是㔉茯苓向五粒松
[[[lb n="55" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]也不是[[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]]莫不是入深山尋
[[[lb n="56" /]]] 訪丹砂洞採參术助神功[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]都不是你聼
[[[lb n="57" /]]] 我説與你[[[stage]]](末旦云)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]明白説與小聖果
[[[lb n="58" /]]] 採甚薬[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]念云)[[[/stage]]]吾採非凢薬生扵太古前
[[[lb n="59" /]]] 家家都見箇箇不曽偏無内亦無外只是在中懸
[[[lb n="60" /]]] 経云如黍珠此是合成全初當要採時必湏天上[[[pb n="4a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0007.jpg" /]]]

[[[lb n="61" /]]] 弦一斤十六两總是比喻焉其色不可名非青亦
[[[lb n="62" /]]] 非玄用扵已生後成於未生前不可名以狀不可
[[[lb n="63" /]]] 授以言都来三十日便得薬𡚖元温養有火候行
[[[lb n="64" /]]] 持有後先[[[persName ref="psn:CN01579" ana="@婦女"]]]黄婆[[[/persName]]]不允順莫去强自專得來十箇月
[[[lb n="65" /]]] 嬰兒即現前遍週沙界中瞬息徃復還𠰥要尋此
[[[lb n="66" /]]] 薬只在西南天天上尋不見莫去問神仙[[[stage]]](末旦
[[[lb n="67" /]]] 拜謝了云)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]説此仙藥俺也頗省悟此
[[[lb n="68" /]]] 意知得薬苗自有根源也[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【天下楽】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]
[[[lb n="69" /]]] 欲覔靈苗頗識踪原來這仙功自有種子俺這真
[[[lb n="70" /]]] 鉛真汞豈待鎔雖然是隂陽换坎離必湏你乾坤伏虎龍[[[pb n="4b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0008.jpg" /]]]

[[[lb n="71" /]]] 那其間保長生千歲永[[[stage]]](末𥟵首云)[[[/stage]]]敢問[[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]
[[[lb n="72" /]]] [[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華帝君[[[/persName]]]居於何處[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]這大海之中東
[[[lb n="73" /]]] 北一峯乃是東方青陽洞天之路[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華帝君[[[/persName]]]常䧏
[[[lb n="74" /]]] 扵此有仙宫楼閣[[[persName ref="psn:CG00657"]]]金童[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00656"]]]玉女[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華帝君[[[/persName]]]即是[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]木公[[[/persName]]]
[[[lb n="75" /]]] 常乗青龍彩鳯之車主管天地彂生之大德位居
[[[lb n="76" /]]] 太昊之天常遊䧏於[[[date type="occasion" ref="occ:OC00115" ana="@春天"]]]青陽[[[/date]]]之洞律應夾鐘日中星
[[[lb n="77" /]]] 鳥上現七政乃属[[[persName ref="psn:CN01179" ana="@星宿"]]]木星[[[/persName]]]你每要朝謁[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華君[[[/persName]]]當向
[[[lb n="78" /]]] 東北髙峯而去[[[stage]]](末云)[[[/stage]]]敢問上八位天仙遊扵
[[[lb n="79" /]]] 何所[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]上八位天仙居住不一或在[[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]
[[[lb n="80" /]]] 萊山[[[/placeName]]]或在[[[placeName ref="plc:MY00258" ana="@渤海神山"]]]方丈山[[[/placeName]]]或在[[[placeName ref="plc:MY00045" ana="@崑崙"]]]崑崙山[[[/placeName]]]或逰戲扵人間你[[[pb n="5a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0009.jpg" /]]]

[[[lb n="81" /]]] 每要尋先從正東去過了髙峯便是[[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬萊[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:MY00037" ana="@渤海神山"]]]三島[[[/placeName]]]
[[[lb n="82" /]]] [[[stage]]](末拜謝了)[[[/stage]]][[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【六么序】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]謝仙長相陪奉指
[[[lb n="83" /]]] 與俺這行踪想天仙必得相逢他道是[[[placeName ref="plc:MY00112" ana="@四海"]]]東海[[[/placeName]]]之東
[[[lb n="84" /]]] 又過髙峯得見仙翁俺這里急騰雲便向[[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬萊[[[/placeName]]]洞好
[[[lb n="85" /]]] 教咱心緒匆匆咫尺間得與神仙共却共他同參[[[persName ref="psn:CN00719" ana="@五方之帝"]]]
[[[lb n="86" /]]][[[/persName]]]共謁天宫[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]俺辤了二位仙長採薬去
[[[lb n="87" /]]][[[stage]]](先下)[[[/stage]]][[[stage]]](末云)[[[/stage]]]行説話早到[[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬萊山[[[/placeName]]]了兀的
[[[lb n="88" /]]] 望見的敢是上八位天仙也[[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【么】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]俺這
[[[lb n="89" /]]] 里從容向雲中穩駕剛風直上蒼穹旌節穹窿足
[[[lb n="90" /]]] 躡長虹霞彩飛空日色如烘遥聽着愚鼓膨膨千里道[[[pb n="5b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0010.jpg" /]]]

[[[lb n="91" /]]] 神光護擁岩壑畔語𥬇供[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]]你㸔那翠栢蒼
[[[lb n="92" /]]] 松緑竹青桐白鹿相從有黄鶴對舞仙花供更有那
[[[lb n="93" /]]] 仙果𡸁紅俺這里步蒼苔滿地白雲重有丹爐火暖
[[[lb n="94" /]]] 寳劔光横[[[stage]]](下)[[[/stage]]][[[stage]]](辦八仙上唱道情打[[[objectName ref="obj:SO00701" ana="@樂器響器"]]]愚鼓[[[/objectName]]]了)[[[/stage]]][[[stage]]](末
[[[lb n="95" /]]] 旦上)[[[/stage]]]𥟵首了[[[stage]]](八仙問了)[[[/stage]]][[[stage]]](末云云了)[[[/stage]]][[[stage]]](八仙云)[[[/stage]]]
[[[lb n="96" /]]] 二位尊神來俺仙境何幹[[[stage]]](末云)[[[/stage]]]小聖奉[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]
[[[lb n="97" /]]][[[/placeName]]][[[persName ref="psn:CN01832" ana="@五嶽四瀆諸神"]]]大河之神[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN01833" ana="@五嶽四瀆諸神;@五嶽"]]]嵩山之神[[[/persName]]]法㫖差小聖來求仙境的
[[[lb n="98" /]]] 靈芝瑞草向[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]宫庭呈祥現瑞去小聖特來上
[[[lb n="99" /]]] 告天仙乞求[[[del]]]的他[[[/del]]]幻化靈芝一本産扵[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]][[[stage]]](八仙云)[[[/stage]]]
[[[lb n="100" /]]] 你試説[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]的風𡈽積𠵊迎祥之理與俺聴咱[[[pb n="6a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0011.jpg" /]]]

[[[lb n="101" /]]] [[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【寄生草】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]𠰥説着[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]美汴國風臣忠子
[[[lb n="102" /]]] 孝聲名重妻賢夫義和昆仲榮恩善化揚扵衆年豊
[[[lb n="103" /]]] 嵗稔萬民安太平有象興歌詠[[[stage]]](八仙云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]
[[[lb n="104" /]]] 有好景致説與俺聽咱[[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【么】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]𠰥説着[[[placeName ref="plc:ZH00281" ana="@河南"]]]
[[[lb n="105" /]]][[[/placeName]]]景看了俺河岳雄有太行北峙峯巒迥崤函西踞
[[[lb n="106" /]]] 山川控淮源南下清波瑩隋堤東接魯徐遥艮山中
[[[lb n="107" /]]] 立王城重[[[stage]]](八仙云)[[[/stage]]]他仙家也都知道這塵世中
[[[lb n="108" /]]] 作𠵊之家必有餘慶今同你二神仙俺陪伴你去
[[[lb n="109" /]]] 北謁[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華君[[[/persName]]]乞的靈芝以增延福夀也[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="110" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【後庭花】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]俺随着八仙逰[[[placeName ref="plc:MY00048" ana="@崑崙"]]]閬苑[[[/placeName]]]中望朝陽木徳宫拜[[[pb n="6b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0012.jpg" /]]]

[[[lb n="111" /]]] 絳闕參[[[persName ref="psn:CN00719" ana="@五方之帝"]]]青帝[[[/persName]]]謁金階扣玉扃子俺這河嵩多感謝神
[[[lb n="112" /]]] 仙陪奉步雲衢上碧空駕靈颱御順風向[[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬萊[[[/placeName]]]天外
[[[lb n="113" /]]] 逢荷[[[persName ref="psn:CN00969" ana="@神祇"]]]東君[[[/persName]]]承眷寵[[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【柳葉兒】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]撚指到[[[date type="occasion" ref="occ:OC00115" ana="@春天"]]]青陽[[[/date]]]仙洞翫
[[[lb n="114" /]]] 楼臺殿宇峥嶸有金鋪翠縷飛丹鳯雕[[[persName ref="psn:CN00004" ana="@歷史人物"]]]梁棟[[[/persName]]]細蟠龍
[[[lb n="115" /]]] 捲珠簾十里香風[[[stage]]](旦云)[[[/stage]]]兀的這城池樓閣是[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華
[[[lb n="116" /]]][[[/persName]]]之仙府早來到也[[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【賺尾】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]萬里訪仙
[[[lb n="117" /]]] 源似一枕逰仙夢求賜得靈苗瑞種只愿得[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]
[[[lb n="118" /]]] 祥千歲永保長生福禄重重顯神通百事相從成就
[[[lb n="119" /]]] 了河嵩造化功托賴着群仙護擁只愿得[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華[[[/persName]]][[[date type="occasion" ref="occ:OC00020" ana="@秋天;@九月"]]]
[[[lb n="120" /]]][[[/date]]]天徳澤降恩榮[[[stage]]](下)[[[/stage]]][[[pb n="7a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0013.jpg" /]]]

[[[lb n="121" /]]] [[[stage]]](外辦[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華君[[[/persName]]]隊上)[[[/stage]]][[[stage]]](擺定)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華君[[[/persName]]]念云)[[[/stage]]]東方生氣
[[[lb n="122" /]]] 長天仙福禄恩榮品物全神御勾芒初布暖時臨
[[[lb n="123" /]]] 太昊正當權青龍馭駕和風細木徳乗時麗日延
[[[lb n="124" /]]] 覌見塵寰皆化域秖今五福在[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]][[[stage]]](外云)[[[/stage]]]吾乃
[[[lb n="125" /]]] [[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華帝君[[[/persName]]]如今嵗徳正臨[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]天下太平風調雨
[[[lb n="126" /]]] 順五星順度萬物昌荣
[[[lb n="127" /]]] 皇圖鞏固民庶安康即今[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]十分豊稔徳化和淳
[[[lb n="128" /]]] 合有禎祥現扵其國便唤仙子來鳩集仙境瑞物
[[[lb n="129" /]]] 來看[[[stage]]](仙子應下)[[[/stage]]][[[stage]]](末旦上云)[[[/stage]]]俺是[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]][[[persName ref="psn:CN01832" ana="@五嶽四瀆諸神"]]]大河
[[[lb n="130" /]]] 之神[[[/persName]]][[[placeName ref="plc:ZH00096" ana="@五嶽;@河南"]]]嵩岳[[[/placeName]]]山神差來的[[[persName ref="psn:CG00133"]]]神将[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00592" ana="@神祇;@婦女"]]]仙女[[[/persName]]]特來參見上聖[[[pb n="7b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0014.jpg" /]]]

[[[lb n="131" /]]] [[[stage]]](云了)[[[/stage]]][[[stage]]](謁見了)[[[/stage]]][[[stage]]](外問了)[[[/stage]]][[[stage]]](旦末云了)[[[/stage]]]
[[[lb n="132" /]]] [[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【中吕•粉蝶兒】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]只為俺[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]安康奉河嵩
[[[lb n="133" /]]] 遣差[[[persName ref="psn:CG00133"]]]神将[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN00969" ana="@神祇"]]]東君[[[/persName]]]賜福呈祥産靈芝生瑞草百般興
[[[lb n="134" /]]] 旺徳化昭彰氣雍和福從天降[[[stage]]](外云)[[[/stage]]]俺上界天
[[[lb n="135" /]]] 仙也都知道如今五福正在[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]我已令衆仙聚
[[[lb n="136" /]]] 會祥瑞之物去了你再将[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]風俗説與我聴
[[[lb n="137" /]]] [[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【醉春風】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]子孝父䏻慈妻賢夫義廣為臣
[[[lb n="138" /]]] 的忠爱奉君王將深恩來仰仰兄弟每和同朋友每誠
[[[lb n="139" /]]] 信長㓜每謙譲[[[stage]]](外云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]臣忠子孝夫義妻賢
[[[lb n="140" /]]] 兄弟和睦朋友誠信長㓜謙譲我已知了你再説[[[pb n="8a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0015.jpg" /]]]

[[[lb n="141" /]]] 你民間風土徳化是如何[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【迎仙客】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]
[[[lb n="142" /]]] 𠰥説俺[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]風𡈽厚正直着昭代萬民康遇明
[[[lb n="143" /]]] 時生育得黎庻穣樂豊年咸賛仰聖徳煌煌表裏
[[[lb n="144" /]]] 山河壯[[[stage]]](外云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]有何出産有何珎竒靈物
[[[lb n="145" /]]] [[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【紅綉鞋】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]若説着出産的珎奇百狀有
[[[lb n="146" /]]] 金銀珠玉琳琅有絲紬布絹黍禾香靈蓍生汝蔡菊
[[[lb n="147" /]]] 井在[[[placeName ref="plc:ZH00033" ana="@河南"]]]南陽[[[/placeName]]]名花伊洛廣[[[stage]]](外問云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]官府怎
[[[lb n="148" /]]] 生為治[[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【喜春來】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]官清訟簡無偏向物
[[[lb n="149" /]]] 阜民安化日長自耕自食足衣粮蒙
[[[lb n="150" /]]] [[[placeName ref="plc:ZH00058"]]]天朝[[[/placeName]]]恩育飬城郭固金湯[[[stage]]](外問云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]][[[pb n="8b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0016.jpg" /]]]

[[[lb n="151" /]]] 池怎生脩造[[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【么】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]卧牛城八十里如牛
[[[lb n="152" /]]] 様有艮岳峥嶸踞大梁東北有黄河襟帶勢威强宫
[[[lb n="153" /]]] 殿廣王國奠中央[[[stage]]](外問云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]人所好尚風
[[[lb n="154" /]]] 俗是怎生[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【普天樂】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]一家家敬神祇一
[[[lb n="155" /]]] 户户崇天像常行善道尊禮三光一斗米三箇銭
[[[lb n="156" /]]] 門不閉皆無恙窄路相逢䏻謙讓出行的不裹餱粮
[[[lb n="157" /]]] 人多夀康風俗淳厚品物𨺼昌[[[stage]]](衆捧[[[objectName ref="obj:SO00783"]]]瑞物[[[/objectName]]]上)[[[/stage]]][[[stage]]](外
[[[lb n="158" /]]] 手持[[[objectName ref="obj:SO00784" ana="@花草"]]]松枝[[[/objectName]]]問云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]曽有甘露麽[[[stage]]](末云)[[[/stage]]]
[[[lb n="159" /]]] 有來[[[date type="occasion" ref="occ:OC00130" ana="@洪武朝"]]]洪武年間[[[/date]]]秋天晴霽甘露䧏於宫城松栢竹
[[[lb n="160" /]]] 林之上[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【石榴花】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]當日箇九秋天氣正[[[pb n="9a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0017.jpg" /]]]

[[[lb n="161" /]]] 清凉甘露䧏松篁色如粉米綴枝傍甜如蜜穣味勝
[[[lb n="162" /]]] 沙糖泛清香𫞜貯玻璃盎恰便似玉液璚漿曽馳驛
[[[lb n="163" /]]] 騎供天上逺奉獻到朝堂[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【闘鵪鶉】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]也曽
[[[lb n="164" /]]] 到玉陛頒嚐也曽有絲綸勸奨[[[stage]]](外問云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]
[[[lb n="165" /]]][[[/placeName]]]曽有毫光𩔰現麽[[[stage]]](末云)[[[/stage]]][[[date type="occasion" ref="occ:OC00130" ana="@洪武朝"]]]洪武年間[[[/date]]]相國寺
[[[lb n="166" /]]] 做佛事其夜三更毫光萬道籠罩佛殿鍾楼[[[stage]]](末
[[[lb n="167" /]]] 唱)[[[/stage]]]𠰥問毫光當年更廣佛殿鍾楼共法堂五色
[[[lb n="168" /]]] 彰𫞜寺軽籠千人共仰[[[stage]]](外牽過騶虞問云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]
[[[lb n="169" /]]][[[/placeName]]]曽有騶虞仁獸麽[[[stage]]](旦云)[[[/stage]]][[[date type="occasion" ref="occ:OC00131" ana="@永樂朝;@秋天;@八月"]]]永楽二年秋八月[[[/date]]]
[[[lb n="170" /]]] [[[placeName ref="plc:ZH00360" ana="@河南"]]]鈞州[[[/placeName]]]神后山生騶虞進貢扵[[[pb n="9b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0018.jpg" /]]]

[[[lb n="171" /]]] 朝曽受重賞來[[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【上小楼】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]𠰥説着騶虞現
[[[lb n="172" /]]] 祥實從天䧏白質玄紋虎首猊軀性格馴良神后生
[[[lb n="173" /]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]獲得順[[[placeName ref="plc:ZH00217" ana="@安徽"]]]淮南[[[/placeName]]]向進[[[placeName ref="plc:ZH00058"]]]神京[[[/placeName]]]萬民瞻望[[[stage]]](外將過
[[[lb n="174" /]]] [[[persName ref="psn:CG00794" ana="@鳥獸魚蟲"]]]鳯凰[[[/persName]]]問云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]曽有[[[persName ref="psn:CG00794" ana="@鳥獸魚蟲"]]]鳯凰[[[/persName]]]來義麽[[[stage]]](末云)[[[/stage]]]
[[[lb n="175" /]]] [[[date type="occasion" ref="occ:OC00132" ana="@洪武朝;@秋天;@九月"]]]洪武二十年間深秋九月[[[/date]]][[[placeName ref="plc:ZH00361" ana="@河南"]]]衞輝[[[/placeName]]]曽有[[[persName ref="psn:CG00794" ana="@鳥獸魚蟲"]]]鳯凰[[[/persName]]]下扵山
[[[lb n="176" /]]] 崗之上有千萬飛禽随從鳴噪翱翔二日南向飛
[[[lb n="177" /]]][[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【么】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]][[[persName ref="psn:CG00794" ana="@鳥獸魚蟲"]]]鳯凰[[[/persName]]]鄴衞疆五色鮮明百禽
[[[lb n="178" /]]] 隨從萬里翱翔覧徳輝而下之逺從天䧏表嘉禎飛
[[[lb n="179" /]]] 鳴南向[[[stage]]](外将過繭開云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]曽有這野蚕成
[[[lb n="180" /]]] 繭麽[[[stage]]](旦云)[[[/stage]]][[[date type="occasion" ref="occ:OC00133" ana="@永樂朝;@四月;@五月;@夏天"]]]永楽初年四月五月[[[/date]]][[[placeName ref="plc:ZH00362" ana="@河南"]]]汝寧[[[/placeName]]]山中野[[[pb n="10a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0019.jpg" /]]]

[[[lb n="181" /]]] 蚕成繭收絲百餘斤曽進貢扵
[[[lb n="182" /]]][[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【魔合羅】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]野蚕成繭葫蘆様色嫩緑光
[[[lb n="183" /]]] 滑易紡漫山跨嶺葉稀踈婦女每採摘盈筐救他貧
[[[lb n="184" /]]] 窘三冬暖𣸸得庄嚴四月忙喜佳兆昇平象昔曽貢
[[[lb n="185" /]]] 獻舘閣宣揚[[[stage]]](外将過白喜鵲問云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]曽有
[[[lb n="186" /]]] 白喜鵲麽[[[stage]]](末云)[[[/stage]]]永楽年間曽有白喜鵲一雙
[[[lb n="187" /]]] 生扵襄許進入國中[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【五轉】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]昔扵永楽
[[[lb n="188" /]]] 年許州白鵲翔双鳴双宿窩巢上恰便似玉梭拋擲穿青
[[[lb n="189" /]]] 幛雪塊髙凝在緑楊精神王呈祥色耀報喜聲長
[[[lb n="190" /]]] [[[stage]]](外将過白海青問云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]曽有白海青麽[[[pb n="10b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0020.jpg" /]]]

[[[lb n="191" /]]] [[[stage]]](旦云)[[[/stage]]]宣徳八年春正月[[[placeName ref="plc:ZH00038" ana="@河南"]]]河南[[[/placeName]]]尉氏縣得白海青
[[[lb n="192" /]]] 一聯曽進貢扵
[[[lb n="193" /]]][[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【四轉】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]雛花白海青得扵尉氏崗老拳
[[[lb n="194" /]]] 利爪真雄壯星眸鐡膽純剛氣劒翔銀翎耀日光多
[[[lb n="195" /]]] 感戴神祇貺逺來[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]産在東洋[[[stage]]](外将過[[[objectName ref="obj:SO01145"]]]白鹿[[[/objectName]]]
[[[lb n="196" /]]] 問云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]曽有白鹿麽[[[stage]]](末云)[[[/stage]]]永樂年間尉
[[[lb n="197" /]]] 氏縣北坡有白鹿一對逰扵近郊獲獻扵
[[[lb n="198" /]]] 朝綸音稱羙[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【三轉】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]南坡白鹿雙來逰至
[[[lb n="199" /]]] 北崗霜毛皎潔麒麟様性馴良近狎無驚擾身魁偉
[[[lb n="200" /]]] 高如鳯首昂已貢去隨仙仗天生貴種不比尋常[[[pb n="11a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0021.jpg" /]]]

[[[lb n="201" /]]] [[[stage]]](外将過[[[objectName ref="obj:SO00785" ana="@花草"]]]連理木[[[/objectName]]][[[objectName ref="obj:SO00786" ana="@花草"]]]合歡花[[[/objectName]]]来問云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]曽有連理
[[[lb n="202" /]]] 木合歡花麽[[[stage]]](旦云)[[[/stage]]]宣德年[[[del]]][[[/del]]]間連理木生扵
[[[lb n="203" /]]] [[[placeName ref="plc:ZH00283"]]]後苑亭[[[/placeName]]]合歡花開扵[[[placeName ref="plc:ZH00282"]]]天香圃[[[/placeName]]][[[stage]]](旦唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【二轉】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]
[[[lb n="204" /]]] 連理枝雙樹榮合歡花並蒂長牡丹𡻕𡻕根科旺合
[[[lb n="205" /]]] 歡花[[[placeName ref="plc:ZH00282"]]]天香圃[[[/placeName]]]内呈佳兆連理木[[[placeName ref="plc:ZH00283"]]]後苑亭[[[/placeName]]]前慶吉祥
[[[lb n="206" /]]] 都畫在鮫鮹上連理綻殷紅嫩紫合歡開國色天
[[[lb n="207" /]]][[[stage]]](外将過五穗麦同頴禾問云)[[[/stage]]]國曽有瑞麦嘉
[[[lb n="208" /]]] 木麽[[[stage]]](末云)[[[/stage]]]永楽年間鄭州生嘉禾同頴陳留
[[[lb n="209" /]]] 秀瑞麥五岐[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【一轉】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]一莖麥五穗生雨
[[[lb n="210" /]]] 枝禾同穎長内黄古鄭皆肥壌同頴禾曽捧[[[pb n="11b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0022.jpg" /]]]

[[[lb n="211" /]]] 朝丹陛五穗麥曽将獻廟堂豊年象千秋國泰
[[[lb n="212" /]]] 萬載民康[[[stage]]](外云)[[[/stage]]]既都曽有許多祥瑞來如今合
[[[lb n="213" /]]] 與仙家延夀的靈芝瑞草你二[[[persName ref="psn:CG00133"]]]神將[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00592" ana="@神祇;@婦女"]]]仙女[[[/persName]]]先回報
[[[lb n="214" /]]][[[placeName ref="plc:ZH00096" ana="@五嶽;@河南"]]]嵩山[[[/placeName]]][[[persName ref="psn:CN01832" ana="@五嶽四瀆諸神"]]]大河之神[[[/persName]]]我便驅乗和氣蓊欝[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中𡈽[[[/placeName]]]宫殿園囿内
[[[lb n="215" /]]] 生長瑞芝雨順風調時和歲稔我當會邀[[[placeName ref="plc:MY00139" ana="@星宿;@南極"]]]南極[[[/placeName]]]
[[[lb n="216" /]]] 仙下界增延福夀去也[[[stage]]](末旦做拜謝辤外了)[[[/stage]]]
[[[lb n="217" /]]] [[[stage]]](雙唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【尾聲】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]恰離了清虗紫府天下瞰着寰區
[[[lb n="218" /]]] 塵世穣青烟九㸃遥凝望只俺那一帶河嵩勝地廣
[[[lb n="219" /]]] [[[stage]]](末旦下)[[[/stage]]][[[stage]]](外云)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CG00657"]]]金童[[[/persName]]]我差你去尋[[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝仙[[[/persName]]]
[[[lb n="220" /]]] 來這[[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝仙[[[/persName]]]長生不老常如十𡻕[[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]爱乗車馬[[[pb n="12a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0023.jpg" /]]]

[[[lb n="221" /]]] 隨伴群仙逰戯遇有名山洞府留連数日多化生扵
[[[lb n="222" /]]] 福地洞天高山大澗忠臣孝子之家宅以表福夀
[[[lb n="223" /]]] 長年仙境五色靈芝惟有紫芝為上金芝為次
[[[lb n="224" /]]] 太平之世
[[[lb n="225" /]]] 明聖之時福夀之家即化生扵彼𠰥人得之夀可千
[[[lb n="226" /]]] 𡻕[[[persName ref="psn:CG00657"]]]金童[[[/persName]]]去洞天福地中唤的[[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝仙[[[/persName]]]子來[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00657"]]]金童[[[/persName]]]
[[[lb n="227" /]]] 云云了下)[[[/stage]]][[[stage]]](末辦[[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝仙[[[/persName]]]穿紫上云)[[[/stage]]]吾乃[[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝
[[[lb n="228" /]]][[[/persName]]]子住在這洞天福地有芝田一區乃長生之境
[[[lb n="229" /]]] 和氣薰陶嘉慶所感即生瑞芝俺弟兄五人有金
[[[lb n="230" /]]] 芝青芝肉芝石芝紫芝今正是三春天氣東皇司[[[pb n="12b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0024.jpg" /]]]

[[[lb n="231" /]]][[[persName ref="psn:CN00719" ana="@五方之帝"]]]青帝[[[/persName]]]行權萬物發生之時我向丹砂洞前閑逰
[[[lb n="232" /]]] 一會咱[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="233" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【正宫•端正好】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]我向那紫芝田丹砂地玩仙家日月
[[[lb n="234" /]]] 遲遲陽和布暖江山麗瑶草香風細[[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【衮綉毬】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]
[[[lb n="235" /]]] 丹爐玄鶴鳴駕雲車彩鳯棲獻岩花野獐逰戯近溪山
[[[lb n="236" /]]] 有白鹿靈龜這其間碧蘿滕蔓𡸁黄精苗葉肥茯
[[[lb n="237" /]]] 苓香傍着那老松仙檜喫的是萬年秋火棗交梨着
[[[lb n="238" /]]] 了那天連緑水源頭逺雲補青山缺𠁅齊𢆻見了
[[[lb n="239" /]]] 滄海塵飛[[[stage]]](辦四[[[persName ref="psn:CG00934" ana="@花神花仙"]]]芝仙[[[/persName]]]各穿本色衣)[[[/stage]]][[[stage]]](金芝穿金紅)[[[/stage]]]
[[[lb n="240" /]]] [[[stage]]](青芝穿青)[[[/stage]]][[[stage]]](肉芝穿淡紅)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[objectName ref="obj:SO00381"]]]石芝[[[/objectName]]]穿淡青)[[[/stage]]][[[stage]]](同[[[persName ref="psn:CG00657"]]]金童
[[[/persName]]][[[pb n="13a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0025.jpg" /]]]

[[[lb n="241" /]]] 上)[[[/stage]]][[[stage]]](做相見了)[[[/stage]]][[[stage]]](末云)[[[/stage]]]請問[[[persName ref="psn:CG00657"]]]金童[[[/persName]]]來此何幹
[[[lb n="242" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00657"]]]金童[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]今蒙[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華帝君[[[/persName]]]仙㫖特來召請[[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝仙[[[/persName]]]
[[[lb n="243" /]]][[[stage]]](末云)[[[/stage]]]俺一同便索去也[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【倘秀才】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]
[[[lb n="244" /]]] 猛見了[[[persName ref="psn:CG00657"]]]金童[[[/persName]]]意急特奉着[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華[[[/persName]]]帝勑召俺[[[persName ref="psn:CG00934" ana="@花神花仙"]]]芝仙[[[/persName]]]
[[[lb n="245" /]]] 赴玉墀莫不是宴[[[persName ref="psn:CN00634" ana="@神祇"]]]瑶池王母[[[/persName]]]會莫不是呈瑞應向[[[placeName ref="plc:MY00139" ana="@星宿;@南極"]]]
[[[lb n="246" /]]][[[/placeName]]]仙家的道理[[[stage]]](四[[[persName ref="psn:CG00934" ana="@花神花仙"]]]芝仙[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]俺同根[[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝仙[[[/persName]]]去參
[[[lb n="247" /]]][[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華[[[/persName]]]月去來[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【衮綉毬】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]][[[persName ref="psn:CN01117" ana="@芝仙"]]]金芝仙[[[/persName]]]
[[[lb n="248" /]]] 日輝[[[persName ref="psn:CN01118" ana="@芝仙"]]]青芝仙[[[/persName]]]翠盖巍[[[persName ref="psn:CN01120" ana="@芝仙"]]]石芝仙[[[/persName]]]玉肌堅膩[[[persName ref="psn:CN01119" ana="@芝仙"]]]肉芝仙[[[/persName]]]有車
[[[lb n="249" /]]] 馬跟隨子俺[[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝仙[[[/persName]]]夀萬春[[[persName ref="psn:CN01117" ana="@芝仙"]]]金芝仙[[[/persName]]]千𡻷期[[[persName ref="psn:CN01118" ana="@芝仙"]]]青芝仙[[[/persName]]]
[[[lb n="250" /]]] 多長在洞天福地[[[persName ref="psn:CN01120" ana="@芝仙"]]]石芝仙[[[/persName]]]有岩𡎙相依見了些两輪日[[[pb n="13b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0026.jpg" /]]]

[[[lb n="251" /]]] 月催昏晝萬里乾坤運化機仙境稀竒[[[stage]]](皆虚下)[[[/stage]]]
[[[lb n="252" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華君[[[/persName]]]上排定)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00657"]]]金童[[[/persName]]]引五[[[persName ref="psn:CG00934" ana="@花神花仙"]]]芝仙[[[/persName]]]上)[[[/stage]]][[[stage]]](相見了)[[[/stage]]]
[[[lb n="253" /]]] [[[stage]]](外云)[[[/stage]]]即今[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]和氣感召當出瑞應今差勾
[[[lb n="254" /]]] 芒布暖[[[persName ref="psn:CN00910" ana="@神祇"]]]羲和[[[/persName]]]停驂太昊行權[[[date type="occasion" ref="occ:OC00115" ana="@春天"]]]青陽[[[/date]]]臨馭洪鈞轉化
[[[lb n="255" /]]][[[persName ref="psn:CN00912" ana="@神祇"]]]后𡈽[[[/persName]]]滋培飬仙芝呈祥瑞之徵俺[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華[[[/persName]]]贈福夀
[[[lb n="256" /]]] 之慶[[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝仙[[[/persName]]]可化生扵[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]宫庭內現瑞更有你
[[[lb n="257" /]]] 這四般靈芝今皆在此可皆去[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]名山大川忠
[[[lb n="258" /]]] 臣孝子之家化生以增福夀以𡉵太平也[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="259" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【倘秀才】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]東皇令現瑞向[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]大國正直着五福
[[[lb n="260" /]]] 遥臨的月日民物春風化域熈豊登先庻𩔗歡樂慶[[[pb n="14a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0027.jpg" /]]]

[[[lb n="261" /]]] 宫闈都來賀喜[[[stage]]](外云)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CN01117" ana="@芝仙"]]]金芝仙[[[/persName]]]子你向何𠁅化生
[[[lb n="262" /]]] [[[stage]]](金芝云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:ZH00096" ana="@五嶽;@河南"]]]嵩岳之山[[[/placeName]]][[[persName ref="psn:CN00650"]]]上帝[[[/persName]]]司真洞天小
[[[lb n="263" /]]] 聖化生此處以𡉵
[[[lb n="264" /]]] 君聖臣賢以祝
[[[lb n="265" /]]] [[[placeName ref="plc:ZH00058"]]]天朝[[[/placeName]]]萬𡻕萬萬𡻕宗社永安磐之固也[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="266" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【醉太平】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]慶千秋萬𡻕仰宗社磐石昇平時世物雍
[[[lb n="267" /]]] 熈正明良奉職萬萬年永保[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中華[[[/placeName]]]地千千𡻕永固宗
[[[lb n="268" /]]] 支貴煌煌的威徳撫蠻夷與[[[persName ref="psn:CN00183" ana="@先秦"]]][[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN00196" ana="@歷史人物;@先秦"]]][[[/persName]]]同稱共羙[[[stage]]](外云)[[[/stage]]]
[[[lb n="269" /]]] [[[persName ref="psn:CN01118" ana="@芝仙"]]]青芝仙[[[/persName]]]你向何處化生[[[stage]]](青芝云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]有天壇
[[[lb n="270" /]]] 峯名冲虚山有洞天小聖化生扵此𠁅以𡉵時和[[[pb n="14b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0028.jpg" /]]]

[[[lb n="271" /]]] 𡻕稔萬國朝天四海安康黎民楽業[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="272" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【白鶴子】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]𡉵時和并𡻕稔表萬國共來儀喜民庻楽
[[[lb n="273" /]]] 安康享盛世千千奕奕[[[stage]]](外云)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CN01120" ana="@芝仙"]]]石芝仙[[[/persName]]]子你向何𠁅
[[[lb n="274" /]]] 化生[[[stage]]]([[[objectName ref="obj:SO00381"]]]石芝[[[/objectName]]]云)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CN01833" ana="@五嶽四瀆諸神;@五嶽"]]]中岳[[[/persName]]][[[placeName ref="plc:ZH00284" ana="@河南"]]]王屋山[[[/placeName]]]名清虚洞天小
[[[lb n="275" /]]] 聖化生此𠁅以𡉵[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]藩憲賢䏻清廉中正治理
[[[lb n="276" /]]] 平易民受其福[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【白鶴子】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]感藩憲賢䏻
[[[lb n="277" /]]] 徳行清正合天機政平易化民安永鎮守[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]
[[[lb n="278" /]]] [[[stage]]](外云)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CN01119" ana="@芝仙"]]]肉芝仙[[[/persName]]]子你向何𠁅化生[[[stage]]](肉芝云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:ZH00033" ana="@河南"]]]
[[[lb n="279" /]]][[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:ZH00285" ana="@花草"]]]栢山[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:MY00182" ana="@道教"]]]上清[[[/placeName]]]河天小聖化生此𠁅以𡉵[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]
[[[lb n="280" /]]] 安𡨴時和𡻕稔風俗淳和民庻安康[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]][[[pb n="15a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0029.jpg" /]]]

[[[lb n="281" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【白鶴子】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]太平年喜四境豊登日慶風俗尚
[[[lb n="282" /]]] 浮和楽民庻皆忠義[[[stage]]](末云)[[[/stage]]]小聖到[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:ZH00281" ana="@河南"]]]梁園[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:ZH00038" ana="@河南"]]]
[[[lb n="283" /]]][[[/placeName]]]之地宫城之内化生以𡉵增福延夀宫安康
[[[lb n="284" /]]] 永享清吉也便都去現祥瑞去來[[[stage]]](末唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="285" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【啄木兒尾聲】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]向宫城瑞草生表禎祥福夀期𠰥見
[[[lb n="286" /]]] 了仙芝一遍千千𡻕子那家門榮貴[[[persName ref="psn:CN00575" ana="@福祿壽三星"]]]夀星[[[/persName]]]光現[[[persName ref="psn:CN00573" ana="@福祿壽三星"]]]福星[[[/persName]]]
[[[lb n="287" /]]][[[stage]]](下)[[[/stage]]][[[stage]]](辦[[[persName ref="psn:CN00575" ana="@福祿壽三星"]]]南極夀星[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00241"]]]隊子[[[/persName]]]上)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[placeName ref="plc:MY00139" ana="@星宿;@南極"]]]南極[[[/placeName]]]云)[[[/stage]]]吾乃[[[persName ref="psn:CN00575" ana="@福祿壽三星"]]]
[[[lb n="288" /]]] 極夀星[[[/persName]]]今有[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華君[[[/persName]]]為囙靈芝生扵[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]宫庭之
[[[lb n="289" /]]] 内邀吾同赴靈芝慶夀之會湏索走一遭去也
[[[lb n="290" /]]] [[[stage]]](下)[[[/stage]]][[[stage]]](辦[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華君[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00241"]]]隊子[[[/persName]]]上)[[[/stage]]][[[stage]]](就引[[[persName ref="psn:CN01833" ana="@五嶽四瀆諸神;@五嶽"]]]大河嵩岳神[[[/persName]]]上)[[[/stage]]][[[pb n="15b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0030.jpg" /]]]

[[[lb n="291" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00657"]]]金童[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00656"]]]玉女[[[/persName]]][[[objectName ref="obj:SO00787"]]]福夀二字[[[/objectName]]][[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝仙[[[/persName]]][[[objectName ref="obj:SO00494" ana="@草藥"]]]靈芝[[[/objectName]]]皆上)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]
[[[lb n="292" /]]][[[/persName]]]念云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:MY00258" ana="@渤海神山"]]]方丈[[[/placeName]]]巍峩别是天[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]宫府會神仙樓
[[[lb n="293" /]]] 臺光照[[[placeName ref="plc:MY00180" ana="@道教"]]]三清[[[/placeName]]]路花木香浮五色烟金鳯自多盤蕋
[[[lb n="294" /]]] 𣗳玉膏誰遙灌芝田碧桃紫李新成熟添與人間
[[[lb n="295" /]]] 一萬年[[[stage]]](外云)[[[/stage]]]吾乃[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華帝君[[[/persName]]][[[placeName ref="plc:MY00037" ana="@渤海神山"]]]三島[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:MY00035" ana="@渤海神山"]]]十洲[[[/placeName]]]
[[[lb n="296" /]]] 仙之主[[[stage]]](大河[[[objectName ref="obj:SO00176"]]]嵩山[[[/objectName]]]神問云)[[[/stage]]]敢問上聖[[[placeName ref="plc:MY00037" ana="@渤海神山"]]]三島[[[/placeName]]]
[[[lb n="297" /]]] 何名目[[[stage]]](外云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:MY00112" ana="@四海"]]]東海[[[/placeName]]]之中地方一萬里名曰[[[placeName ref="plc:MY00258" ana="@渤海神山"]]]
[[[lb n="298" /]]] 丈山[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:MY00112" ana="@四海"]]]東海[[[/placeName]]]之東地方五千里名曰[[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬萊[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:MY00114" ana="@四海"]]]西海[[[/placeName]]]之西
[[[lb n="299" /]]] 弱水縈紏地方一萬里名曰[[[placeName ref="plc:MY00045" ana="@崑崙"]]]崑崙山[[[/placeName]]]此名[[[placeName ref="plc:MY00037" ana="@渤海神山"]]]三島[[[/placeName]]][[[stage]]](河
[[[lb n="300" /]]] 嵩又云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:MY00035" ana="@渤海神山"]]]十洲[[[/placeName]]]是何名目[[[stage]]](外云)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:MY00035" ana="@渤海神山"]]]十洲[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:MY00032" ana="@渤海神山"]]]𤄞洲
[[[/placeName]]][[[pb n="16a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0031.jpg" /]]]

[[[lb n="301" /]]] 玄洲長洲元洲生洲祖洲炎洲鳳[[[placeName ref="plc:MY00039" ana="@渤海神山"]]]麟洲[[[/placeName]]]志洲聚窟
[[[lb n="302" /]]] 洲謂之[[[placeName ref="plc:MY00035" ana="@渤海神山"]]]十洲[[[/placeName]]]皆是神仙所居仙境西與[[[persName ref="psn:CN00634" ana="@神祇"]]]王母[[[/persName]]]所居
[[[lb n="303" /]]] 相接亦属[[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬萊[[[/placeName]]]仙境有詩為證云大帝仙鄉列聖
[[[lb n="304" /]]][[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬山[[[/placeName]]]分命鎮波濤[[[placeName ref="plc:MY00278"]]]瑤池[[[/placeName]]]影蘸天心濶貝闕光
[[[lb n="305" /]]] 浮海面髙五彩雪霜鳴玉籟九天星月射金鰲[[[persName ref="psn:CN00538" ana="@歷史人物;@秦漢"]]]
[[[lb n="306" /]]] 方曼倩[[[/persName]]]曽來此偷取林間数顆桃[[[stage]]](河嵩云)[[[/stage]]]
[[[lb n="307" /]]] 奠守[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中州[[[/placeName]]]不知仙境如此感謝上聖仙㫖開諭
[[[lb n="308" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00575" ana="@福祿壽三星"]]]夀星[[[/persName]]]隊上)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]捧夀字上)[[[/stage]]][[[stage]]](𥟵首了)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝仙[[[/persName]]]
[[[lb n="309" /]]] 芝唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【雙調•新水令】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]][[[persName ref="psn:CN00575" ana="@福祿壽三星"]]]老人星[[[/persName]]]添夀到[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中州[[[/placeName]]]紫靈
[[[lb n="310" /]]] 芝萬年長夀扇開丹鳯尾簾捲紫金鈎瑞靄香浮聴[[[pb n="16b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0032.jpg" /]]]

[[[lb n="311" /]]] 仙音樂聲奏[[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【喬牌兒】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]][[[persName ref="psn:CG00934" ana="@花神花仙"]]]芝仙[[[/persName]]]将千𡻕祝[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華[[[/persName]]]将福
[[[lb n="312" /]]] 禄授向宫庭種得靈芝秀慶長生齊叩首[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN01116" ana="@芝仙"]]]紫芝仙[[[/persName]]]
[[[lb n="313" /]]] 芝前進)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00657"]]]金童[[[/persName]]]捧福禄夀字)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00592" ana="@神祇;@婦女"]]]仙女[[[/persName]]][[[objectName ref="obj:SO00788" ana="@仙果"]]]蟾桃[[[/objectName]]]
[[[lb n="314" /]]] 前進安放卓上)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00934" ana="@花神花仙"]]]芝仙[[[/persName]]]唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【鴈兒落】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]福呵安榮
[[[lb n="315" /]]] 萬載秋禄呵重爵千鍾厚夀呵康強百𡻕身芝呵緫
[[[lb n="316" /]]] 𡉵禎祥候[[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【得勝令】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]只為那忠孝頗䏻修宫闈緫和
[[[lb n="317" /]]] 柔這的是社稷延長應家門吉慶酬四境聴歌謳民
[[[lb n="318" /]]] 物皆安阜百姓每悠㳺田蚕萬倍收[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00575" ana="@福祿壽三星"]]]夀星[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]
[[[lb n="319" /]]] 日俺天仙增福延夀向宫府内庭又慶靈芝生扵
[[[lb n="320" /]]] 佛殿之東按瑞命禮云王者仁慈則靈芝生扵宫[[[pb n="17a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0033.jpg" /]]]

[[[lb n="321" /]]] 庭以表髙夀也[[[stage]]](四[[[persName ref="psn:CG00934" ana="@花神花仙"]]]芝仙[[[/persName]]]上云)[[[/stage]]]小聖向[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中原[[[/placeName]]]
[[[lb n="322" /]]] 山洞府都種了芝草也特來[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華君[[[/persName]]]前復命[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]
[[[lb n="323" /]]][[[/persName]]]云)[[[/stage]]]你這五位[[[persName ref="psn:CG00934" ana="@花神花仙"]]]芝仙[[[/persName]]]可唱一曲採芝吟以慶夀
[[[lb n="324" /]]] [[[stage]]](五[[[persName ref="psn:CG00934" ana="@花神花仙"]]]芝仙[[[/persName]]]舞着唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【沽羙酒】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]種仙芝百萬丘似
[[[lb n="325" /]]] [[[placeName ref="plc:MY00018" ana="@渤海神山"]]]蓬島[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:MY00039" ana="@渤海神山"]]]麟洲[[[/placeName]]]忙唤[[[persName ref="psn:CG00627"]]]仙童[[[/persName]]]逺去求採将來醸酒味甘甜
[[[lb n="326" /]]] 嫩香透[[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【太平令】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]張紫盖𠅘𠅘獨秀列金莖裊裊
[[[lb n="327" /]]] 盈疇曉露潤芳芝長就似[[[placeName ref="plc:MY00429" ana="@崑崙"]]]玄圃[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:MY00048" ana="@崑崙"]]]閬風[[[/placeName]]]左右瓊田地那
[[[lb n="328" /]]] 頭採收𫞜貯在錦篼看紫霧紅光凝岫[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00575" ana="@福祿壽三星"]]]夀星[[[/persName]]]念云)[[[/stage]]]
[[[lb n="329" /]]] 天地有大徳其名曰生生神仙有陽報只在隂隲
[[[lb n="330" /]]] 成人心但存𠵊百福䧏家庭父慈并子孝臣道軆[[[pb n="17b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0034.jpg" /]]]

[[[lb n="331" /]]] 忠誠守分心常楽知足保安寧但看積𠵊家代代
[[[lb n="332" /]]] 現嘉禎我來因[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]百事緫堪稱特令瑞芝慶出産
[[[lb n="333" /]]] 在宫庭以兆千𡻕夀以保千𡻕名更賜蟠桃果
[[[lb n="334" /]]] 以之助遐齡遥獻福福夀允為作𠵊徵億萬扵斯
[[[lb n="335" /]]] 年永楽享昇平[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN01833" ana="@五嶽四瀆諸神;@五嶽"]]]河嵩神[[[/persName]]]拜謝了)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[objectName ref="obj:SO01136"]]]玉芝[[[/objectName]]]仙唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="336" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【川撥棹】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]感謝你河嵩徳大恩酬告[[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華[[[/persName]]]增夀久吉
[[[lb n="337" /]]] 慶源流賜福[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中州[[[/placeName]]]内外懽謳瑞色盈眸祥光現宫城
[[[lb n="338" /]]] 裏頭𣸸喜氣遍髙樓[[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【七弟兄】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]這的是徳修道修
[[[lb n="339" /]]] 意相投把人生功行都參透常行善道得悠悠廣施
[[[lb n="340" /]]] 隂隲的湏延夀[[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【梅花酒】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]因此上瑞應稠芝草仙[[[pb n="18a" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0035.jpg" /]]]

[[[lb n="341" /]]] 留出産因由緫是嘉猷衆仙真臨大國恰便似乗彩
[[[lb n="342" /]]] 鳯䧏[[[placeName ref="plc:MY00032" ana="@渤海神山"]]]𤄞洲[[[/placeName]]]與仙家是故友吹玉管步丹丘嵩陽山庇
[[[lb n="343" /]]] 洪庥黄河水清流[[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【喜江南】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]看仙芝年年祝夀慶
[[[lb n="344" /]]] 千秋八仙相伴恣嬉逰尊崇
[[[lb n="345" /]]] 社稷奉春秋慶禎祥賸有守藩忠孝翼
[[[lb n="346" /]]] 皇猷[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00728" ana="@神祇"]]]東華[[[/persName]]]云)[[[/stage]]]俺衆仙特來增𣸸福夀慶了靈芝
[[[lb n="347" /]]] 便當各回仙境也[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN01833" ana="@五嶽四瀆諸神;@五嶽"]]]河嵩神[[[/persName]]][[[objectName ref="obj:SO00913"]]][[[/objectName]]]三炷云)[[[/stage]]]願奉
[[[lb n="348" /]]] 心香三炷少荅上聖洪恩[[[stage]]](進[[[objectName ref="obj:SO00913"]]][[[/objectName]]])[[[/stage]]][[[stage]]](皆接受了)[[[/stage]]][[[stage]]](五
[[[lb n="349" /]]] [[[persName ref="psn:CG00934" ana="@花神花仙"]]]芝仙[[[/persName]]]唱)[[[/stage]]][[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【鴛鴦尾聲】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]從今得見仙芝後從今安
[[[lb n="350" /]]] 享千年夀每日家百味珎羞玉斚金甌唱道天賜[[[pb n="18b" facs="/M0106_01_A Images/M0106_01_A_0036.jpg" /]]]

[[[lb n="351" /]]] 禎祥人皆讃祝每日家筵宴懽娱永聼這笙歌奏寳
[[[lb n="352" /]]] 殿珠楼共飲長生慶喜酒
[[[lb n="353" /]]] 題目[[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]中國[[[/placeName]]]安子孝妻賢[[[placeName ref="plc:ZH00281" ana="@河南"]]]梁園[[[/placeName]]]景山明水秀
[[[lb n="354" /]]] 正名福禄會仙果延年[[[persName ref="psn:CN01833" ana="@五嶽四瀆諸神;@五嶽"]]]河嵩神[[[/persName]]]靈芝慶夀
[[[lb n="355" /]]] [[[persName ref="psn:CN01833" ana="@五嶽四瀆諸神;@五嶽"]]]河嵩神[[[/persName]]]靈芝慶壽 終 于小谷本錄

[[[/p]]]
[[[/div1]]]

[[[/body]]]

(This script has no divisions)

Images

Videos

This script has no related videos. To see the full list of videos click here