Qing Qian Hui'an fulushou zhou 清錢慧安福祿壽 軸

清 同治 / Qing dynasty Tongzhi period
Qian Hui'an 錢慧安
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=33076&Dept=P
Qing Qian Hui'an fulushou zhou 清錢慧安福祿壽 軸