Qing Qianlong xiusanxing tuzhou 清乾隆 繡三星圖軸

清 乾隆 / Qing dynasty Qianlong period
佚名 (anonymous)
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://painting.npm.gov.tw/Painting_Page.aspx?dep=P&PaintingId=13843
Qing Qianlong xiusanxing tuzhou 清乾隆 繡三星圖軸