Bayi wu Yuting 八佾舞虞庭 (Q00008_01_A)

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • XML
  • Divisions
  • Related
  • Visualise
/
/
/
Bayi wu Yuting
八佾舞虞庭
Q00008_01_A
4
TEXTCOURT digital edition
Complete
2021
XML files are available for download under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 InternationalLicenselicence graphic.
TEXTCOURT Core Database
A play of this name was recorded in Hŭibon myŏngmok 戲本名目 (15). This play exists in other versions which are not included in the core database- C (mentioned in Hŭibon myŏngmok 戲本名目). This version is identical to that reprinted in Gugong bowuyuan cang Qinggong nanfu shengpingshu xiben 故宮博物院藏清宮南府昇平署戲本 v.22, p.532-546.
Gugong zhenben congkan v.662: 432-435
故宮珍本叢刊 v.662: 432-435
s.n. (闕名)
s.n.
China
Qing Dynasty
(chi)
All punctuation and line breaks follow the original. Character variants are retained where Unicode permits, and silently amended to standard forms when the variant is not included in Unicode.
參TEXTCOURT數位文本 《八佾舞虞庭》(代碼 Q00008_01_A) :
https://textcourt.ames.ox.ac.uk/database/scripts/Q00008_01_A/?tab=xml&tabfilter=ZH00085
See TEXTCOURT digital edition Bayi wu Yuting 八佾舞虞庭 (Code: Q00008_01_A), :
https://textcourt.ames.ox.ac.uk/database/scripts/Q00008_01_A/?tab=xml&tabfilter=ZH00085, accessed 21 Jul 2024.
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 1 of 4 total pages in script


八佾舞虞庭

(八能官上白)
就日瞻雲占太平、風光無處不含情、簫韶不似
人間曲、半是鈞天廣樂聲、我等乃八能之士
也、聖人作樂、昭徳𧰼功、天地同和、鳳儀獸舞、我
等調隂陽、觀政治、均律呂、正五音、正所謂士備
八能、樂合六變、這也不在話下、昨日帝君有㫖
宣召、着我等帶領八佾之士、奏簫韶九成之樂、
已着衆工預備、那邉香烟飄渺、帝君降臨也、只
得在此伺候、(儀從九官昭容帝上同唱)
【唐多令】瑶砌綻仙蓂。時和政自平。看西維萬
里風清。作樂昭功逢

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 2 of 4 total pages in script

盛世。依舊的奏韶韺。(內奏樂九官等引帝坐科)(白)
薰殿裡五絃新、翡翠樓前出舞人、儀鳳伶官翻
樂府、
聖明萬夀一千春、吾乃帝虞氏是也、目今恭逢
大清
皇太后
治世、寰中叠献休祥、宇內咸登仁夀、兼之西域
賔王滋至、
天家之禔福維新、上下神人、普同慶幸也、(九官白)上帝君、如今
中華聖主、上之政教和以平、下之氣𧰼愷以樂、明徳
之至如此、何不将大韶之樂、迭奏一番、以昭恢
文奮武之盛、(帝白)可即傳㫖、着八能之士、奏
簫韶九成之樂、八佾之士、舞朱干玉戚、以頌昇
平、(衆應科)(八能士樂器分左右階奏蕭韶樂)
(八佾士各持朱干玉戚上行列皆八歌《至德大韶》章。)
至徳大韶。業廣功高。聿來儀鳳。旋格有苗。神人
胥洽。律呂期調。

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 3 of 4 total pages in script

大清媲美。千古為昭。(奏樂科)(八佾士下)(帝白)
大清天子重定新疆、生擒逆裔、從此邉域乂安、四夷
震懾、共享 昇平之福、再傳㫖八能之士、大奏鐃
歌之樂、以昭功德、(衆應科)(八能士奏《鐃歌》《得勝樂》
科)
(八佾士各持上作舞科)(唱)
天聰明
聖時憲。
聖人首出膺天眷。(遶塲科)彰天討。承天命。大武成功
歌底定。億萬斯年德水清。天威
帝德總難名。(遶塲科)凖夷伊犂。名王尺組繫軍
旗。若大宛。若布魯。厥角咸稽拜
聖主(遶塲科)日淵月竁振天西。來享來王聽指揮。和
門開。軍容壮。喀爾鐵盖擒毋放。凱書來當靣剖。
除夕功成欣獲醜。滿營笳皷歡聲長。㨗奏神京
春正陽。
𥈠謀運斷乃成。

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 4 of 4 total pages in script

聖心黙與天心迎。紀泮林宏錫𩔗。嵩岳遥聞呼萬𡻕。
昭功作樂重韶韺。干羽兩階慶永清。(八佾士下)(帝白)
妙嗄、細聽《鐃歌》之音、可見西域蕩平、皆係廟謨勝算、指
示機宜、休祥之氣、真可媲美歌也、就此起駕、前徃
神州去者、(內奏樂)(推輦力士上)(帝陞)(九官文官同唱)
【千秋舞霓裳】駕雲軿。環顧山河影。偕民物共
樂昇平。那律呂和諧。律呂和諧。都只為偉烈豐
功彪炳。看八能之士争承應。來儀威鳳集于庭。這
的是同音笙磬。凱歌唱。絕勝𨚫天保定爾賀升恒。
【慶餘】花迎劍佩香浮鼎。到神京皷吹休明。都
只為夀域宏開萬載清。(仝下)Pages XML


八佾舞虞庭

(八能官上白)
就日瞻雲占太平、風光無處不含情、簫韶不似
人間曲、半是鈞天廣樂聲、我等乃八能之士
也、聖人作樂、昭徳𧰼功、天地同和、鳳儀獸舞、我
等調隂陽、觀政治、均律呂、正五音、正所謂士備
八能、樂合六變、這也不在話下、昨日帝君有㫖
宣召、着我等帶領八佾之士、奏簫韶九成之樂、
已着衆工預備、那邉香烟飄渺、帝君降臨也、只
得在此伺候、(儀從九官昭容帝上同唱)
【唐多令】瑶砌綻仙蓂。時和政自平。看西維萬
里風清。作樂昭功逢

Pages XML

盛世。依舊的奏韶韺。(內奏樂九官等引帝坐科)(白)
薰殿裡五絃新、翡翠樓前出舞人、儀鳳伶官翻
樂府、
聖明萬夀一千春、吾乃帝虞氏是也、目今恭逢
大清
皇太后
治世、寰中叠献休祥、宇內咸登仁夀、兼之西域
賔王滋至、
天家之禔福維新、上下神人、普同慶幸也、(九官白)上帝君、如今
中華聖主、上之政教和以平、下之氣𧰼愷以樂、明徳
之至如此、何不将大韶之樂、迭奏一番、以昭恢
文奮武之盛、(帝白)可即傳㫖、着八能之士、奏
簫韶九成之樂、八佾之士、舞朱干玉戚、以頌昇
平、(衆應科)(八能士樂器分左右階奏蕭韶樂)
(八佾士各持朱干玉戚上行列皆八歌《至德大韶》章。)
至徳大韶。業廣功高。聿來儀鳳。旋格有苗。神人
胥洽。律呂期調。

Pages XML

大清媲美。千古為昭。(奏樂科)(八佾士下)(帝白)
大清天子重定新疆、生擒逆裔、從此邉域乂安、四夷
震懾、共享 昇平之福、再傳㫖八能之士、大奏鐃
歌之樂、以昭功德、(衆應科)(八能士奏《鐃歌》《得勝樂》
科)
(八佾士各持上作舞科)(唱)
天聰明
聖時憲。
聖人首出膺天眷。(遶塲科)彰天討。承天命。大武成功
歌底定。億萬斯年德水清。天威
帝德總難名。(遶塲科)凖夷伊犂。名王尺組繫軍
旗。若大宛。若布魯。厥角咸稽拜
聖主(遶塲科)日淵月竁振天西。來享來王聽指揮。和
門開。軍容壮。喀爾鐵盖擒毋放。凱書來當靣剖。
除夕功成欣獲醜。滿營笳皷歡聲長。㨗奏神京
春正陽。
𥈠謀運斷乃成。

Pages XML

聖心黙與天心迎。紀泮林宏錫𩔗。嵩岳遥聞呼萬𡻕。
昭功作樂重韶韺。干羽兩階慶永清。(八佾士下)(帝白)
妙嗄、細聽《鐃歌》之音、可見西域蕩平、皆係廟謨勝算、指
示機宜、休祥之氣、真可媲美歌也、就此起駕、前徃
神州去者、(內奏樂)(推輦力士上)(帝陞)(九官文官同唱)
【千秋舞霓裳】駕雲軿。環顧山河影。偕民物共
樂昇平。那律呂和諧。律呂和諧。都只為偉烈豐
功彪炳。看八能之士争承應。來儀威鳳集于庭。這
的是同音笙磬。凱歌唱。絕勝𨚫天保定爾賀升恒。
【慶餘】花迎劍佩香浮鼎。到神京皷吹休明。都
只為夀域宏開萬載清。(仝下)[[[body]]]
[[[div1]]]
[[[p]]][[[pb n="432" /]]]
八佾舞虞庭

[[[lb n="1" /]]] [[[stage]]](八[[[persName ref="psn:CG00135"]]]能官[[[/persName]]]上白)[[[/stage]]]
[[[lb n="2" /]]] 就日瞻雲占太平、風光無處不含情、簫韶不似
[[[lb n="3" /]]] 人間曲、半是鈞天廣樂聲、我等乃[[[persName ref="psn:CG00135"]]]八能之士[[[/persName]]]
[[[lb n="4" /]]] 也、[[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]聖人[[[/persName]]]作樂、昭徳𧰼功、天地同和、鳳儀獸舞、我
[[[lb n="5" /]]] 等調隂陽、觀政治、均律呂、正五音、正所謂士備
[[[lb n="6" /]]] 八能、樂合六變、這也不在話下、昨日[[[persName ref="psn:CN00650"]]]帝君[[[/persName]]]有㫖
[[[lb n="7" /]]] 宣召、着我等帶領[[[persName ref="psn:CG00136"]]]八佾之士[[[/persName]]]、奏簫韶九成之樂、
[[[lb n="8" /]]] 已着衆工預備、那邉香烟飄渺、[[[persName ref="psn:CN00650"]]]帝君[[[/persName]]]降臨也、只
[[[lb n="9" /]]] 得在此伺候、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00010"]]]儀從[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00032"]]]九官[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00031" ana="@皇族"]]]昭容[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN00196" ana="@歷史人物;@先秦"]]][[[/persName]]]帝上同唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="10" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【唐多令】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]瑶砌綻仙蓂。時和政自平。看西維萬
[[[lb n="11" /]]] 里風清。作樂昭功逢[[[pb n="433" /]]]

[[[lb n="12" /]]] 盛世。依舊的奏韶韺。[[[stage]]](內奏樂[[[persName ref="psn:CG00032"]]]九官[[[/persName]]]等引[[[persName ref="psn:CN00196" ana="@歷史人物;@先秦"]]][[[/persName]]]帝坐科)[[[/stage]]][[[stage]]](白)[[[/stage]]]
[[[lb n="13" /]]] 薰殿裡五絃新、翡翠樓前出舞人、儀鳳伶官翻
[[[lb n="14" /]]] 樂府、
[[[lb n="15" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]聖明[[[/persName]]]萬夀一千春、吾乃帝[[[persName ref="psn:CN00196" ana="@歷史人物;@先秦"]]][[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN00196" ana="@歷史人物;@先秦"]]]虞氏[[[/persName]]]是也、目今恭逢
[[[lb n="16" /]]] [[[persName ref="psn:CN00517" ana="@皇族;@婦女"]]]大清
[[[lb n="17" /]]] 皇太后[[[/persName]]]治世、寰中叠献休祥、宇內咸登仁夀、兼之[[[placeName ref="plc:HW00027" ana="@萬國;@內亞"]]]西域[[[/placeName]]]
[[[lb n="18" /]]][[[persName ref="psn:CN01482"]]]賔王[[[/persName]]]滋至、
[[[lb n="19" /]]] 天家之禔福維新、上下神人、普同慶幸也、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00032"]]]九官[[[/persName]]]白)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CN00650"]]]上帝[[[/persName]]]君、如今
[[[lb n="20" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]中華聖主[[[/persName]]]、上之政教和以平、下之氣𧰼愷以樂、明徳
[[[lb n="21" /]]] 之至如此、何不将大韶之樂、迭奏一番、以昭恢
[[[lb n="22" /]]] 文奮武之盛、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00196" ana="@歷史人物;@先秦"]]][[[/persName]]]帝白)[[[/stage]]]可即傳㫖、着[[[persName ref="psn:CG00135"]]]八能之士[[[/persName]]]、奏
[[[lb n="23" /]]] 簫韶九成之樂、[[[persName ref="psn:CG00136"]]]八佾之士[[[/persName]]]、舞朱干玉戚、以頌昇
[[[lb n="24" /]]] 平、[[[stage]]](衆應科)[[[/stage]]][[[stage]]](八[[[persName ref="psn:CG00135"]]]能士[[[/persName]]][[[objectName ref="obj:SO00013" ana="@樂器響器"]]]樂器[[[/objectName]]]分左右階奏蕭韶樂)[[[/stage]]]
[[[lb n="25" /]]] [[[stage]]](八[[[persName ref="psn:CG00136"]]]佾士[[[/persName]]]各持[[[objectName ref="obj:SO01112"]]]朱干[[[/objectName]]][[[objectName ref="obj:SO01135" ana="@珠寶"]]]玉戚[[[/objectName]]]上行列皆八歌《至德大韶》章。)[[[/stage]]]
[[[lb n="26" /]]] 至徳大韶。業廣功高。聿來儀鳳。旋格有苗。神人
[[[lb n="27" /]]] 胥洽。律呂期調。[[[pb n="434" /]]]

[[[lb n="28" /]]] [[[placeName ref="plc:ZH00130"]]]大清[[[/placeName]]]媲美。千古為昭。[[[stage]]](奏樂科)[[[/stage]]][[[stage]]](八[[[persName ref="psn:CG00136"]]]佾士[[[/persName]]]下)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00196" ana="@歷史人物;@先秦"]]][[[/persName]]]帝白)[[[/stage]]]
[[[lb n="29" /]]] [[[persName ref="psn:CN01468" ana="@皇族;@歷史人物;@清代"]]]大清天子[[[/persName]]]重定[[[placeName ref="plc:ZH00091" ana="@西北"]]]新疆[[[/placeName]]]、生擒逆裔、從此邉域乂安、四夷
[[[lb n="30" /]]] 震懾、共享 昇平之福、再傳㫖[[[persName ref="psn:CG00135"]]]八能之士[[[/persName]]]、大奏鐃
[[[lb n="31" /]]] 歌之樂、以昭功德、[[[stage]]](衆應科)[[[/stage]]][[[stage]]](八[[[persName ref="psn:CG00135"]]]能士[[[/persName]]]奏《鐃歌》《得勝樂》
[[[lb n="32" /]]] 科)[[[/stage]]][[[stage]]](八[[[persName ref="psn:CG00136"]]]佾士[[[/persName]]]各持[[[objectName ref="obj:SO00617" ana="@工具"]]][[[/objectName]]][[[objectName ref="obj:SO00224" ana="@武器"]]][[[/objectName]]][[[objectName ref="obj:SO00025" ana="@武器"]]][[[/objectName]]][[[objectName ref="obj:SO01353" ana="@武器"]]][[[/objectName]]][[[objectName ref="obj:SO00003" ana="@武器"]]][[[/objectName]]][[[objectName ref="obj:SO00004" ana="@武器"]]][[[/objectName]]][[[objectName ref="obj:SO00829"]]][[[/objectName]]]上作舞科)[[[/stage]]][[[stage]]](唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="33" /]]] 天聰明
[[[lb n="34" /]]] 聖時憲。
[[[lb n="35" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]聖人[[[/persName]]]首出膺天眷。[[[stage]]](遶塲科)[[[/stage]]]彰天討。承天命。大武成功
[[[lb n="36" /]]] 歌底定。億萬斯年德水清。天威
[[[lb n="37" /]]] 帝德總難名。[[[stage]]](遶塲科)[[[/stage]]][[[placeName ref="plc:HW00106" ana="@萬國;@內亞"]]]凖夷[[[/placeName]]][[[placeName ref="plc:ZH00085" ana="@西北"]]]伊犂[[[/placeName]]]。名王尺組繫軍
[[[lb n="38" /]]] 旗。若[[[placeName ref="plc:HW00025" ana="@萬國;@內亞"]]]大宛[[[/placeName]]]。若[[[placeName ref="plc:HW00063" ana="@萬國"]]]布魯[[[/placeName]]]。厥角咸稽拜
[[[lb n="39" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]聖主[[[/persName]]][[[stage]]](遶塲科)[[[/stage]]]日淵月竁振天西。來享來王聽指揮。和
[[[lb n="40" /]]] 門開。軍容壮。[[[placeName ref="plc:HW00109" ana="@萬國;@內亞"]]]喀爾鐵盖[[[/placeName]]]擒毋放。凱書來當靣剖。
[[[lb n="41" /]]] [[[date type="occasion" ref="occ:OC00076" ana="@臘月;@冬天"]]]除夕[[[/date]]]功成欣獲醜。滿營笳皷歡聲長。㨗奏[[[placeName ref="plc:ZH00058"]]]神京[[[/placeName]]]
[[[lb n="42" /]]] 春正陽。
[[[lb n="43" /]]] 𥈠謀運斷乃成。[[[pb n="435" /]]]

[[[lb n="44" /]]] 聖心黙與天心迎。紀泮林宏錫𩔗。[[[placeName ref="plc:ZH00096" ana="@五嶽;@河南"]]]嵩岳[[[/placeName]]]遥聞呼萬𡻕。
[[[lb n="45" /]]] 昭功作樂重韶韺。干羽兩階慶永清。[[[stage]]](八[[[persName ref="psn:CG00136"]]]佾士[[[/persName]]]下)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00196" ana="@歷史人物;@先秦"]]][[[/persName]]]帝白)[[[/stage]]]
[[[lb n="46" /]]] 妙嗄、細聽《鐃歌》之音、可見[[[placeName ref="plc:HW00027" ana="@萬國;@內亞"]]]西域[[[/placeName]]]蕩平、皆係廟謨勝算、指
[[[lb n="47" /]]] 示機宜、休祥之氣、真可媲美歌也、就此起駕、前徃
[[[lb n="48" /]]] [[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]神州[[[/placeName]]]去者、[[[stage]]](內奏樂)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG01358" ana="@市井小民"]]]推輦力士[[[/persName]]][[[objectName ref="obj:SO00579" ana="@車船"]]][[[/objectName]]]上)[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00196" ana="@歷史人物;@先秦"]]][[[/persName]]]帝陞[[[objectName ref="obj:SO00579" ana="@車船"]]][[[/objectName]]])[[[/stage]]][[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00032"]]]九官[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00033" ana="@官吏"]]]文官[[[/persName]]]同唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="49" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【千秋舞霓裳】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]駕雲軿。環顧山河影。偕民物共
[[[lb n="50" /]]] 樂昇平。那律呂和諧。律呂和諧。都只為偉烈豐
[[[lb n="51" /]]] 功彪炳。看[[[persName ref="psn:CG00135"]]]八能之士[[[/persName]]]争承應。來儀威鳳集于庭。這
[[[lb n="52" /]]] 的是同音笙磬。凱歌唱。絕勝𨚫天保定爾賀升恒。
[[[lb n="53" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【慶餘】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]花迎劍佩香浮鼎。到[[[placeName ref="plc:ZH00058"]]]神京[[[/placeName]]]皷吹休明。都
[[[lb n="54" /]]] 只為夀域宏開萬載清。[[[stage]]](仝下)[[[/stage]]]

[[[/p]]]
[[[/div1]]]

[[[/body]]]

(This script has no divisions)

Images

Videos

This script has no related videos. To see the full list of videos click here