Pingding Yili shouxiang tu 平定伊犂受降圖

清乾隆三十一年(1766) / Qing dynasty Qianlong period 1766
Ai Qimeng 艾啟蒙 (Ignatius Sickltart)
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://theme.npm.edu.tw/opendata/DigitImageSets.aspx?sNo=04013644
Pingding Yili shouxiang tu 平定伊犂受降圖