Wanshou wujiang 萬壽無疆 (Q00378_01_C)

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • XML
  • Divisions
  • Related
  • Visualise
/
/
/
Wanshou wujiang
萬壽無疆
Q00378_01_C
This script is specifically associated with:
Taiping youxiang 太平有象 (Q00165_01_C)
5
TEXTCOURT digital edition
Complete
2021
XML files are available for download under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 InternationalLicenselicence graphic.
TEXTCOURT Core Database
A play of this name was recorded in Hŭibon myŏngmok 戲本名目 (80)
Gugong bowuyuan cang Qinggong nanfu shengpingshu xiben v.23: 40-44
故宮博物院藏清宮南府昇平署戲本 v.23: 40-44
s.n. (闕名)
s.n.
China
Qing Dynasty
(chi)
All punctuation and line breaks follow the original. Character variants are retained where Unicode permits, and silently amended to standard forms when the variant is not included in Unicode.
參TEXTCOURT數位文本 《萬壽無疆》(代碼 Q00378_01_C) :
https://textcourt.ames.ox.ac.uk/database/scripts/Q00378_01_C/?tab=xml&tabfilter=CG00625
See TEXTCOURT digital edition Wanshou wujiang 萬壽無疆 (Code: Q00378_01_C), :
https://textcourt.ames.ox.ac.uk/database/scripts/Q00378_01_C/?tab=xml&tabfilter=CG00625, accessed 14 Jul 2024.
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 1 of 5 total pages in script萬壽無疆
(內奏樂扮羅漢套頭羅漢二十八祖菩薩天龍
燈童子
四大菩薩阿難迦葉如來佛金翅鳥預上
萬夀科同唱)

【念奴嬌序】法輪常轉、鎮如如不動、明妙無量澄圓、
大地虛空、却原來皆吾靈覺良縁、(如來佛白)逍遥極
樂峯處喜遇昇平
聖治、(衆白)寶匵琅函、無邉經海、破却微塵出世、(如來佛白)

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 2 of 5 total pages in script三車普度、又不著蓮華、重宣妙義、(眾白)鞏固皇圗、人
天歡慶聲騰沸、(如來佛白)今者、恭逢
聖主萬夀聖誕、正普天同慶之時、萬國呼嵩之會、惟願大
地衆生、同沾
聖澤、共享昇平、大衆、齊聲稱祝者、(作合掌科同白)南無無
量夀如來(仝唱)欣羨、人天覆育、動植鈞陶、永埀功徳
遍三千、(合)惟祝願取慈雲永潤慧日長懸、(衆白)我等雖
居方外、共沐深恩、今日道塲、云何稱讚、(如來佛白)

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 3 of 5 total pages in script

有無量夀真言一章、敬祝當今
聖主
、大衆、隨我宣揚、(衆白)領佛㫖、(散花天女雲板上作散
如來佛大衆咏佛讚)
無量無相、恢恢蕩蕩、觧深密超
梵網、宏朗、虛空藏、澄妙明、大方廣、無知覺了諸知、無
作應、供萬象明行足、天人欽向、修伽陀像、阿耨多羅
長阿羅訶、齊平如掌、恩如海波滿、明如赫日晃、天人
師調御丈、如如如、上上上、尊勝無兩般若、摩訶帝網、
絶言思想、三摩多伐羅喃、伽佉謨曩、半提全唱、山髙

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 4 of 5 total pages in script

髙、海深深、太虛絶曠、妙想幻相、即即非非相、絕近傍
中假、空假假空中、中即傍、妙身色如來、不須跂望、無
誰作障、瞻遝仰、咸欣暢、摩尼光、清凉澄爽、春臺人共
賞、羣生福享、萬斯年歌九如、一人長居民上、(如來佛
白)
你看天花如雨、益顯
聖主福徳無量也、(衆白)南無無量夀如來(仝唱)
【古輪臺】福無邉、蒼生多夀奉堯年、人天三界咸歡
忭、人人樂善、惟帝孚先、永享清平安奠、天地無言、衍

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 5 of 5 total pages in script

之斯衍、惟皇方寸即蒼圓、迦陵頻轉、一層層地湧金
蓮、海不揚波、八埏清泰、昇平堪羡、(合)
祚永綿延、皇圗建、一人福夀永乘乾、
【慶餘】九州萬國䝉恩眷、慶溢紘瀛普遍、仝賀願
聖主修齡享昇平萬萬年、(衆分下)Pages XML萬壽無疆
(內奏樂扮羅漢套頭羅漢二十八祖菩薩天龍
燈童子
四大菩薩阿難迦葉如來佛金翅鳥預上
萬夀科同唱)

【念奴嬌序】法輪常轉、鎮如如不動、明妙無量澄圓、
大地虛空、却原來皆吾靈覺良縁、(如來佛白)逍遥極
樂峯處喜遇昇平
聖治、(衆白)寶匵琅函、無邉經海、破却微塵出世、(如來佛白)

Pages XML三車普度、又不著蓮華、重宣妙義、(眾白)鞏固皇圗、人
天歡慶聲騰沸、(如來佛白)今者、恭逢
聖主萬夀聖誕、正普天同慶之時、萬國呼嵩之會、惟願大
地衆生、同沾
聖澤、共享昇平、大衆、齊聲稱祝者、(作合掌科同白)南無無
量夀如來(仝唱)欣羨、人天覆育、動植鈞陶、永埀功徳
遍三千、(合)惟祝願取慈雲永潤慧日長懸、(衆白)我等雖
居方外、共沐深恩、今日道塲、云何稱讚、(如來佛白)

Pages XML

有無量夀真言一章、敬祝當今
聖主
、大衆、隨我宣揚、(衆白)領佛㫖、(散花天女雲板上作散
如來佛大衆咏佛讚)
無量無相、恢恢蕩蕩、觧深密超
梵網、宏朗、虛空藏、澄妙明、大方廣、無知覺了諸知、無
作應、供萬象明行足、天人欽向、修伽陀像、阿耨多羅
長阿羅訶、齊平如掌、恩如海波滿、明如赫日晃、天人
師調御丈、如如如、上上上、尊勝無兩般若、摩訶帝網、
絶言思想、三摩多伐羅喃、伽佉謨曩、半提全唱、山髙

Pages XML

髙、海深深、太虛絶曠、妙想幻相、即即非非相、絕近傍
中假、空假假空中、中即傍、妙身色如來、不須跂望、無
誰作障、瞻遝仰、咸欣暢、摩尼光、清凉澄爽、春臺人共
賞、羣生福享、萬斯年歌九如、一人長居民上、(如來佛
白)
你看天花如雨、益顯
聖主福徳無量也、(衆白)南無無量夀如來(仝唱)
【古輪臺】福無邉、蒼生多夀奉堯年、人天三界咸歡
忭、人人樂善、惟帝孚先、永享清平安奠、天地無言、衍

Pages XML

之斯衍、惟皇方寸即蒼圓、迦陵頻轉、一層層地湧金
蓮、海不揚波、八埏清泰、昇平堪羡、(合)
祚永綿延、皇圗建、一人福夀永乘乾、
【慶餘】九州萬國䝉恩眷、慶溢紘瀛普遍、仝賀願
聖主修齡享昇平萬萬年、(衆分下)[[[body]]][[[div1]]][[[p]]][[[pb n="40" /]]]

[[[lb n="1" /]]] [[[date type="occasion" ref="occ:OC00007" ana="@帝主萬壽"]]]萬壽[[[/date]]]無疆
[[[lb n="2" /]]] [[[stage]]](內奏樂扮[[[persName ref="psn:CG00667" ana="@神祇;@羅漢"]]]羅漢[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00625" ana="@羅漢"]]]套頭羅漢[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN01307"]]]二十八祖[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG01661" ana="@菩薩"]]]菩薩[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN01306" ana="@天龍八部"]]]天龍[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00008"]]]
[[[lb n="3" /]]] 燈童子[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN01425" ana="@菩薩"]]]四大菩薩[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN01260"]]]阿難[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN01304"]]]迦葉[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN01302" ana="@佛陀"]]]如來佛[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00668" ana="@鳥獸魚蟲"]]]金翅鳥[[[/persName]]]預上
[[[lb n="4" /]]] [[[date type="occasion" ref="occ:OC00007" ana="@帝主萬壽"]]]萬夀[[[/date]]][[[objectName ref="obj:SO00031"]]][[[/objectName]]]科同唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="5" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【念奴嬌序】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]法輪常轉、鎮如如不動、明妙無量澄圓、
[[[lb n="6" /]]] 大地虛空、却原來皆吾靈覺良縁、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN01302" ana="@佛陀"]]]如來佛[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]逍遥極
[[[lb n="7" /]]] 樂峯處喜遇昇平
[[[lb n="8" /]]] 聖治、[[[stage]]](衆白)[[[/stage]]]寶匵琅函、無邉經海、破却微塵出世、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN01302" ana="@佛陀"]]]如來佛[[[/persName]]]白)[[[/stage]]][[[pb n="41" /]]]

[[[lb n="9" /]]] 三車普度、又不著蓮華、重宣妙義、[[[stage]]](眾白)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CN00467" ana="@軍人;@歷史人物;@三國"]]]鞏固[[[/persName]]]皇圗、人
[[[lb n="10" /]]] 天歡慶聲騰沸、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN01302" ana="@佛陀"]]]如來佛[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]今者、恭逢
[[[lb n="11" /]]] [[[date type="occasion" ref="occ:OC00007" ana="@帝主萬壽"]]]聖主萬夀聖誕[[[/date]]]、正普天同慶之時、萬國呼嵩之會、惟願大
[[[lb n="12" /]]] 地衆生、同沾
[[[lb n="13" /]]] 聖澤、共享昇平、大衆、齊聲稱祝者、[[[stage]]](作合掌科同白)[[[/stage]]]南無無
[[[lb n="14" /]]] 量夀[[[persName ref="psn:CN01302" ana="@佛陀"]]]如來[[[/persName]]][[[stage]]](仝唱)[[[/stage]]]欣羨、人天覆育、動植鈞陶、永埀功徳
[[[lb n="15" /]]] 遍三千、[[[stage]]](合)[[[/stage]]]惟祝願取慈雲永潤慧日長懸、[[[stage]]](衆白)[[[/stage]]]我等雖
[[[lb n="16" /]]] 居方外、共沐深恩、今日道塲、云何稱讚、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN01302" ana="@佛陀"]]]如來佛[[[/persName]]]白)[[[/stage]]][[[pb n="42" /]]]

[[[lb n="17" /]]] 有無量夀真言一章、敬祝[[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]當今
[[[lb n="18" /]]] 聖主[[[/persName]]]、大衆、隨我宣揚、[[[stage]]](衆白)[[[/stage]]]領佛㫖、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00639" ana="@花神花仙"]]]散花天女[[[/persName]]][[[objectName ref="obj:SO00840" ana="@樂器響器"]]]雲板[[[/objectName]]]上作散[[[objectName ref="obj:SO01224" ana="@花草"]]][[[/objectName]]]
[[[lb n="19" /]]] [[[persName ref="psn:CN01302" ana="@佛陀"]]]如來佛[[[/persName]]]大衆咏[[[date type="occasion" ref="occ:OC00008" ana="@佛教大會"]]]佛讚[[[/date]]])[[[/stage]]]無量無相、恢恢蕩蕩、觧深密超
[[[lb n="20" /]]] 梵網、宏朗、虛空藏、澄妙明、大方廣、無知覺了諸知、無
[[[lb n="21" /]]] 作應、供萬象明行足、天人欽向、修伽陀像、阿耨多羅
[[[lb n="22" /]]] 長阿羅訶、齊平如掌、恩如海波滿、明如赫日晃、天人
[[[lb n="23" /]]] 師調御丈、如如如、上上上、尊勝無兩[[[persName ref="psn:CN01354"]]]般若[[[/persName]]]、摩訶帝網、
[[[lb n="24" /]]] 絶言思想、三摩多伐羅喃、伽佉謨曩、半提全唱、山髙[[[pb n="43" /]]]

[[[lb n="25" /]]] 髙、海深深、太虛絶曠、妙想幻相、即即非非相、絕近傍
[[[lb n="26" /]]] 中假、空假假空中、中即傍、妙身色[[[persName ref="psn:CN01302" ana="@佛陀"]]]如來[[[/persName]]]、不須跂望、無
[[[lb n="27" /]]] 誰作障、瞻遝仰、咸欣暢、摩尼光、清凉澄爽、[[[placeName ref="plc:MY00293"]]]春臺[[[/placeName]]]人共
[[[lb n="28" /]]] 賞、羣生福享、萬斯年歌九如、一人長居民上、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN01302" ana="@佛陀"]]]如來佛[[[/persName]]]
[[[lb n="29" /]]] 白)[[[/stage]]]你看天花如雨、益顯
[[[lb n="30" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]聖主[[[/persName]]]福徳無量也、[[[stage]]](衆白)[[[/stage]]]南無無量夀[[[persName ref="psn:CN01302" ana="@佛陀"]]]如來[[[/persName]]][[[stage]]](仝唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="31" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【古輪臺】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]福無邉、蒼生多夀奉堯年、人天[[[placeName ref="plc:MY00280"]]]三界[[[/placeName]]]咸歡
[[[lb n="32" /]]] 忭、人人樂善、惟帝孚先、永享清平安奠、天地無言、衍[[[pb n="44" /]]]

[[[lb n="33" /]]] 之斯衍、惟皇方寸即蒼圓、迦陵頻轉、一層層地湧金
[[[lb n="34" /]]] 蓮、海不揚波、八埏清泰、昇平堪羡、[[[stage]]](合)[[[/stage]]]
[[[lb n="35" /]]] 祚永綿延、皇圗建、一人福夀永乘乾、
[[[lb n="36" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【慶餘】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]][[[placeName ref="plc:ZH00057"]]]九州[[[/placeName]]]萬國䝉恩眷、慶溢紘瀛普遍、仝賀願
[[[lb n="37" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]聖主[[[/persName]]]修齡享昇平萬萬年、[[[stage]]](衆分下)[[[/stage]]]
[[[/p]]]
[[[/div1]]]
[[[/body]]]

(This script has no divisions)

Images

This script has no related images. To see the full list of images click here

Videos

This script has no related videos. To see the full list of videos click here