Cangshi yanshu 蒼史研書 (Q00361_01_A)

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • XML
  • Divisions
  • Related
  • Visualise
/
/
/
Cangshi yanshu
蒼史研書
Q00361_01_A
10
TEXTCOURT digital edition
Complete
2021
XML files are available for download under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licenselicence graphic.
TEXTCOURT Core Database
National Library of China, Beijing, Kangxi wanshou zaju (4 volumes) (T02733)
北京國家圖書館藏康熙萬壽雜劇(4冊)T02733
s.n. (闕名)
s.n.
China
Qing Dynasty
(chi)
All punctuation and line breaks follow the original. Character variants are retained where Unicode permits, and silently amended to standard forms when the variant is not included in Unicode.
參TEXTCOURT數位文本 《蒼史研書》(代碼 Q00361_01_A) :
https://textcourt.ames.ox.ac.uk/database/scripts/Q00361_01_A/?tab=xml&tabfilter=CN01722
See TEXTCOURT digital edition Cangshi yanshu 蒼史研書 (Code: Q00361_01_A), :
https://textcourt.ames.ox.ac.uk/database/scripts/Q00361_01_A/?tab=xml&tabfilter=CN01722, accessed 21 Jul 2024.
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 1 of 10 total pages in script

第十四齣 蒼史研書 真文

自授圖呈象。瑞肇軒皇。玩跡觀文。
功由蒼史。我
皇上宸章巍煥。日照月臨。𥈠□□
𣴑嶽峙。誠□□

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 2 of 10 total pages in script

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 3 of 10 total pages in script

看龍圖烏跡。取象紛紜。六書㝎義稱
先聖。八法精研在後人。
我乃蒼頡是也。為文字之祖。開書
法之源。體類象形而制字。使天下
義理必歸文字。文字必歸六書。昔
帝軒左史。今為玉闕上仙,職掌

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 4 of 10 total pages in script

古来文字。祗因
當今聖主。經史貫通。詩書洞徹。御筆
舒光。天章煥采。因𬼘上帝命我至
文昌宫。傳諭修文仙史。以金石竒
書。古来名帖。檢點整齊。彚進
聖朝。同資至治之𨺚。共輔文眀之盛。

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 5 of 10 total pages in script

分付徃文昌宫去。(仙官)領法㫖。(走合唱)
将竒書進。恭呈
至尊。羨當今。文章筆彩燦星𫝕。
(二生二旦上)弟子䒭迎接上仙。(見介)
(小生)張芝(正旦)衛夫人(小旦)曺大家。同
𠫵見上仙。(外)衆仙史少禮。(各坐介)(衆)

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 6 of 10 total pages in script

上仙光降。有何台諭。(外)上帝命我
傳諭爾䒭。将金石竒書。古来名帖。
彚進
聖朝。以𦔳文眀之盛。(生)弟子掌真書
經籍。(小生)弟子掌草書史籍。(旦)弟子
掌𨽻書子籍。(小旦)弟子掌篆書典籍。

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 7 of 10 total pages in script

其餘衆仙史。于各𠁅守蔵竒書名
帖。當一一轉諭。恭進
聖朝(外)
當今聖主書法精眀。古今無比。爾等
皆以善書得名。並沐榮光也。(衆)
上仙造字以来。史籀作大篆。程邈

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 8 of 10 total pages in script

减為八分書。而後真草之書。各專
其美。愈出愈竒。弟子等雖有善書
之名。職列紫府丹霄。掌𬋩古来書
法。怎如
當今聖主。𥈠藻紛披。天章煥爛。于諸
家書法。靡不得其精微。萬𣲖文源。

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 9 of 10 total pages in script

無不闡其閫奧。真個是躍龍卧虎
従心得。抉石奔泉任意成。誠亘古
希有也。(仝唱)
【前腔】天章𥈠藻新。御札淋漓潤。看龍
蛇飛舞。筆掃風雲。出經入史逾當代。
染翰揮毫越古人。

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 10 of 10 total pages in script

(外)爾等轉逾各𠁅脩文仙史。嚴加
修整。彚集金闕。以便進呈
聖主(衆)謹遵台命。我就𬼘囬覆
去也。(衆應介)(仝唱合前)
竒書進。恭呈
至尊。羨當今。文章筆彩燦星𫝕。Pages XML

第十四齣 蒼史研書 真文

自授圖呈象。瑞肇軒皇。玩跡觀文。
功由蒼史。我
皇上宸章巍煥。日照月臨。𥈠□□
𣴑嶽峙。誠□□

Pages XML

Pages XML

看龍圖烏跡。取象紛紜。六書㝎義稱
先聖。八法精研在後人。
我乃蒼頡是也。為文字之祖。開書
法之源。體類象形而制字。使天下
義理必歸文字。文字必歸六書。昔
帝軒左史。今為玉闕上仙,職掌

Pages XML

古来文字。祗因
當今聖主。經史貫通。詩書洞徹。御筆
舒光。天章煥采。因𬼘上帝命我至
文昌宫。傳諭修文仙史。以金石竒
書。古来名帖。檢點整齊。彚進
聖朝。同資至治之𨺚。共輔文眀之盛。

Pages XML

分付徃文昌宫去。(仙官)領法㫖。(走合唱)
将竒書進。恭呈
至尊。羨當今。文章筆彩燦星𫝕。
(二生二旦上)弟子䒭迎接上仙。(見介)
(小生)張芝(正旦)衛夫人(小旦)曺大家。同
𠫵見上仙。(外)衆仙史少禮。(各坐介)(衆)

Pages XML

上仙光降。有何台諭。(外)上帝命我
傳諭爾䒭。将金石竒書。古来名帖。
彚進
聖朝。以𦔳文眀之盛。(生)弟子掌真書
經籍。(小生)弟子掌草書史籍。(旦)弟子
掌𨽻書子籍。(小旦)弟子掌篆書典籍。

Pages XML

其餘衆仙史。于各𠁅守蔵竒書名
帖。當一一轉諭。恭進
聖朝(外)
當今聖主書法精眀。古今無比。爾等
皆以善書得名。並沐榮光也。(衆)
上仙造字以来。史籀作大篆。程邈

Pages XML

减為八分書。而後真草之書。各專
其美。愈出愈竒。弟子等雖有善書
之名。職列紫府丹霄。掌𬋩古来書
法。怎如
當今聖主。𥈠藻紛披。天章煥爛。于諸
家書法。靡不得其精微。萬𣲖文源。

Pages XML

無不闡其閫奧。真個是躍龍卧虎
従心得。抉石奔泉任意成。誠亘古
希有也。(仝唱)
【前腔】天章𥈠藻新。御札淋漓潤。看龍
蛇飛舞。筆掃風雲。出經入史逾當代。
染翰揮毫越古人。

Pages XML

(外)爾等轉逾各𠁅脩文仙史。嚴加
修整。彚集金闕。以便進呈
聖主(衆)謹遵台命。我就𬼘囬覆
去也。(衆應介)(仝唱合前)
竒書進。恭呈
至尊。羨當今。文章筆彩燦星𫝕。[[[body]]]
[[[div1]]]
[[[p]]][[[pb n="1a" /]]]

[[[lb n="1" /]]] 第十四齣 [[[persName ref="psn:CN01720"]]]蒼史[[[/persName]]]研書 真文
[[[lb n="2" /]]]
[[[lb n="3" /]]] 自授圖呈象。瑞肇[[[persName ref="psn:CN00636" ana="@神祇"]]]軒皇[[[/persName]]]。玩跡觀文。
[[[lb n="4" /]]] 功由[[[persName ref="psn:CN01720"]]]蒼史[[[/persName]]]。我
[[[lb n="5" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]皇上[[[/persName]]]宸章巍煥。日照月臨。𥈠[[[gap reason="illegible" /]]]□□
[[[lb n="6" /]]] 𣴑嶽峙。誠[[[gap reason="illegible" /]]]□□[[[pb n="1b" /]]][[[pb n="2a" /]]]

[[[lb n="7" /]]] 看龍圖烏跡。取象紛紜。六書㝎義稱
[[[lb n="8" /]]] 先聖。八法精研在後人。
[[[lb n="9" /]]] 我乃[[[persName ref="psn:CN01720"]]]蒼頡[[[/persName]]]是也。為文字之祖。開書
[[[lb n="10" /]]] 法之源。體類象形而制字。使天下
[[[lb n="11" /]]] 義理必歸文字。文字必歸六書。昔
[[[lb n="12" /]]][[[persName ref="psn:CN00636" ana="@神祇"]]]帝軒[[[/persName]]]左史。今為玉闕上仙,職掌[[[pb n="2b" /]]]

[[[lb n="13" /]]] 古来文字。祗因
[[[lb n="14" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]當今聖主[[[/persName]]]。經史貫通。詩書洞徹。御筆
[[[lb n="15" /]]] 舒光。天章煥采。因𬼘[[[persName ref="psn:CN00650"]]]上帝[[[/persName]]]命我至
[[[lb n="16" /]]] [[[placeName ref="plc:MY00523"]]]文昌宫[[[/placeName]]]。傳諭修文仙史。以金石竒
[[[lb n="17" /]]] 書。古来名帖。檢點整齊。彚進
[[[lb n="18" /]]] [[[placeName ref="plc:ZH00058"]]]聖朝[[[/placeName]]]。同資至治之𨺚。共輔文眀之盛。[[[pb n="3a" /]]]

[[[lb n="19" /]]] 分付徃[[[placeName ref="plc:MY00523"]]]文昌宫[[[/placeName]]]去。[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG01057" ana="@神祇"]]]仙官[[[/persName]]])[[[/stage]]]領法㫖。[[[stage]]](走合唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="20" /]]] 将竒書進。恭呈
[[[lb n="21" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]至尊[[[/persName]]]。羨[[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]當今[[[/persName]]]。文章筆彩燦星𫝕。
[[[lb n="22" /]]] [[[stage]]](二生二旦上)[[[/stage]]]弟子䒭迎接上仙。[[[stage]]](見介)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CN01743" ana="@歷史人物;@秦漢;@書法家"]]]
[[[lb n="23" /]]][[[/persName]]][[[stage]]](小生)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CN01744" ana="@歷史人物;@秦漢;@書法家"]]]張芝[[[/persName]]][[[stage]]](正旦)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CN01745" ana="@歷史人物;@魏晉南北朝;@婦女"]]]衛夫人[[[/persName]]][[[stage]]](小旦)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CN01746" ana="@歷史人物;@秦漢;@婦女"]]]曺大家[[[/persName]]]。同
[[[lb n="24" /]]] 𠫵見上仙。[[[stage]]](外)[[[/stage]]]衆仙史少禮。[[[stage]]](各坐介)[[[/stage]]][[[stage]]](衆)[[[/stage]]][[[pb n="3b" /]]]

[[[lb n="25" /]]] 上仙光降。有何台諭。[[[stage]]](外)[[[/stage]]][[[persName ref="psn:CN00650"]]]上帝[[[/persName]]]命我
[[[lb n="26" /]]] 傳諭爾䒭。将金石竒書。古来名帖。
[[[lb n="27" /]]] 彚進
[[[lb n="28" /]]] [[[placeName ref="plc:ZH00058"]]]聖朝[[[/placeName]]]。以𦔳文眀之盛。[[[stage]]](生)[[[/stage]]]弟子掌真書
[[[lb n="29" /]]] 經籍。[[[stage]]](小生)[[[/stage]]]弟子掌草書史籍。[[[stage]]](旦)[[[/stage]]]弟子
[[[lb n="30" /]]] 掌𨽻書子籍。[[[stage]]](小旦)[[[/stage]]]弟子掌篆書典籍。[[[pb n="4a" /]]]

[[[lb n="31" /]]] 其餘衆仙史。于各𠁅守蔵竒書名
[[[lb n="32" /]]] 帖。當一一轉諭。恭進
[[[lb n="33" /]]] [[[placeName ref="plc:ZH00058"]]]聖朝[[[/placeName]]][[[stage]]](外)[[[/stage]]]
[[[lb n="34" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]當今聖主[[[/persName]]]書法精眀。古今無比。爾等
[[[lb n="35" /]]] 皆以善書得名。並沐榮光也。[[[stage]]](衆)[[[/stage]]]
[[[lb n="36" /]]] 上仙造字以来。[[[persName ref="psn:CN01721" ana="@歷史人物;@先秦"]]]史籀[[[/persName]]]作大篆。[[[persName ref="psn:CN01722" ana="@歷史人物;@秦漢;@書法家"]]]程邈[[[/persName]]][[[pb n="4b" /]]]

[[[lb n="38" /]]] 减為八分書。而後真草之書。各專
[[[lb n="39" /]]] 其美。愈出愈竒。弟子等雖有善書
[[[lb n="40" /]]] 之名。職列紫府丹霄。掌𬋩古来書
[[[lb n="41" /]]] 法。怎如
[[[lb n="42" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]當今聖主[[[/persName]]]。𥈠藻紛披。天章煥爛。于諸
[[[lb n="43" /]]] 家書法。靡不得其精微。萬𣲖文源。[[[pb n="5a" /]]]

[[[lb n="44" /]]] 無不闡其閫奧。真個是躍龍卧虎
[[[lb n="45" /]]] 従心得。抉石奔泉任意成。誠亘古
[[[lb n="46" /]]] 希有也。[[[stage]]](仝唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="47" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【前腔】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]天章𥈠藻新。御札淋漓潤。看龍
[[[lb n="48" /]]] 蛇飛舞。筆掃風雲。出經入史逾當代。
[[[lb n="49" /]]] 染翰揮毫越古人。[[[pb n="5b" /]]]

[[[lb n="50" /]]] [[[stage]]](外)[[[/stage]]]爾等轉逾各𠁅脩文仙史。嚴加
[[[lb n="51" /]]] 修整。彚集金闕。以便進呈
[[[lb n="52" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]聖主[[[/persName]]][[[stage]]](衆)[[[/stage]]]謹遵台命。我就𬼘囬覆[[[persName ref="psn:CN00650"]]]
[[[lb n="53" /]]][[[/persName]]]去也。[[[stage]]](衆應介)[[[/stage]]][[[stage]]](仝唱合前)[[[/stage]]]
[[[lb n="54" /]]] 竒書進。恭呈
[[[lb n="55" /]]] [[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]至尊[[[/persName]]]。羨[[[persName ref="psn:CN00520" ana="@皇族"]]]當今[[[/persName]]]。文章筆彩燦星𫝕。

[[[/p]]]
[[[/div1]]]
[[[/body]]]

(This script has no divisions)

Images

This script has no related images. To see the full list of images click here

Videos

This script has no related videos. To see the full list of videos click here