Jinwu kanjian 金吾勘箭 (Q00080_01_A)

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • XML
  • Divisions
  • Related
  • Visualise
/
/
/
Jinwu kanjian
金吾勘箭
Q00080_01_A
7
TEXTCOURT digital edition
Complete
2021
XML files are available for download under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 InternationalLicenselicence graphic.
TEXTCOURT Extended Database
This play exists in other versions which are not included in the core database- B (Suizhong Wushi cang chaoben gaoben xiqu congkan 綏中吳氏藏抄本稿本戲曲叢刊 v.25)
Gugong zhenben congkan v.660: 138-44
故宮珍本叢刊 v.660: 138-44
s.n. (闕名)
s.n.
China
Qing Dynasty
(chi)
All punctuation and line breaks follow the original. Character variants are retained where Unicode permits, and silently amended to standard forms when the variant is not included in Unicode.
參TEXTCOURT數位文本 《金吾勘箭》(代碼 Q00080_01_A) :
https://textcourt.ames.ox.ac.uk/database/scripts/Q00080_01_A/?tab=xml&tabfilter=CG00131
See TEXTCOURT digital edition Jinwu kanjian 金吾勘箭 (Code: Q00080_01_A), :
https://textcourt.ames.ox.ac.uk/database/scripts/Q00080_01_A/?tab=xml&tabfilter=CG00131, accessed 22 Jul 2024.
Transcript XML
Page of filtered pages
Page 1 of 7 total pages in script


金吾勘箭

(副將金吾將軍上白)
三十登壇壮氣舒、埋頭窗下笑迂儒、今朝大有
疑難事、始恨兒時不讀書、(副將白)將軍何故、忽

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 2 of 7 total pages in script

發讀書之想、常言道、但為百夫長、勝作一書生、
讀書的、要到將軍地位、只怕一世也不能彀、(
白)
古人又說、仕宦當至執金吾、可見將軍富
貴、人人羡慕、還要讀什麼書、(金吾將軍白)二位
不曉得麼、金吾將軍、今日竟要急壞了、(副將白)
小將實有不知、(金吾將軍白)昨夜接到禮兵二
部咨文、說大駕郊祭回鑾、向有勘箭故事、係
衙門職掌、俺武夫那曉得什麼故事、自到衙
門、又不曾遇着郊天、什麼呌做勘箭、俺一㱔也
不懂、故此着急、想着讀書、(副將白)小將們、見前
任將軍、行過一次、(金吾將軍白)二位親見過麼、
(副將白)親見過、(金吾將軍白)快快說與我聽、(
白)
勘箭一說、元是極可笑的、相傳道是祖制、
久已遵行、每遇郊祭回鑾、金吾將軍問云、是宋
家第幾代官家、從官荅道、是第幾代官家、隨取
御箭勘畢、然後入城、只當串一齣戲罷了、什麼

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 3 of 7 total pages in script

煩難、(金吾將軍白)罷了罷了、此事再也休提、俺
一生粗鹵、從不會串戲、怎麼在至尊靣前、串起
戲來、(唱)
【哨遍】鎖鑰恭承交付。禁城早晚宜防護。分明
知道翠華臨。試問咱多大金吾。敢攔阻。惹的朱
雀。犯了勾陳。陡觸雷霆怒。(副將白)將軍、不湏過
慮、一向南郊、只管領許多賞賜、有什麼事、(金吾
將軍
唱)
怎不教人恐怖。(副將白)還有賞哩、(金吾
將軍
唱)
休論有賞。且要無悮。疑心不厭細推敲。
小事何妨儘粗踈。我與你扈蹕宜先。迎鑾莫綏。
早排齊隊伍。(副將白)職司守城、離次遠迎、恐有
未便、(金吾將軍白)如今仔細想來、不讀書也罷、
(副將白)將軍何故、忽阻讀書之興、(金吾將軍白)
那勘箭、豈不是那呂蒙正輩、一班讀書人、會議
出來的麼、這樣可笑、(內吹科金吾將軍白)
吹之聲、漸漸近了、我們迎上去的是、(副將白)

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 4 of 7 total pages in script

城去的是、慣常禮節、上下俱已打點、如何少得、
小將們也擔戴不起、只為世間多禮節、(金吾將
白)
却教世上少真心、(下從人宋綬上唱)
【墙頭花】天行列宿圖。日至非煙布。馭朽還應
凜僕夫。仗森森錦簇花攢。旗獵獵鸞飛鳳舞。(白)
下官宋綬、陪祀南郊禮畢、車駕回朝、職在馬前
導引、特為向有勘箭一節、奉命同女學士、各馳
輕騎、列於前站、以便荅應、金吾、想學士就在後
靣來也、(太監女學士上仝唱)
【么篇】雕輪迅似烏。駿馬輕於兎。休認錯昭君
出塞圖。內才人巽命重申。行刻漏離光正午。(白)
太僕慢行、(宋綬白)學士來得好快、(女學士白)
地離城不遠、我們仍分兩隊、先後而行、(副將
金吾將軍宋綬女學士仝唱)

【柘桂令】動摇山岳驅風雨。一地裡鼓傅朱鷺。
麗譙粉堞日華明。鳳城遥覩。(下宋綬白)城上那

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 5 of 7 total pages in script

個將官、為什麼閉了城門、(金吾將軍副將白)
軍快㱔答應、(金吾將軍白)怎怎怎、怎麼答應、(
白)
將軍、你說城下是何官府、(金吾將軍白)
下是何官府、(宋綬白)我鹵簿前導太僕卿、問我
怎麼快㱔開門、(金吾將軍白)看來勢頭不好、是
要開的了、(副將白)使不得、將軍對他說、車駕未
到、不便開門、(金吾將軍白)車駕未到、不便開門、
(宋綬白)車駕即刻到了、難道站在城下、等你開門、(唱)
【耍孩兒】怕甚麼宋門垤澤遥傅呼。則道是吾
君非魯。也不是微行夜過酒家胡。又何湏鞭示
珊瑚。(金吾將軍副將白)這是明明曉得的、只是
我們做官家的官、即守官家的法度、畢竟要問一
問、還要勘過了箭、方好開門、(宋綬白)下官奉命、
元為勘箭而來、該問的、只管問罷了、(副將白)這一
句最要緊、要將軍自問的、(金吾將軍白)問什麼、
(副將虛白科金吾將軍白)奉祖制、敬問郊天、來

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 6 of 7 total pages in script

者是大宋第幾代官家、(宋綬白)是第四代官家、
(副將虛白科金吾將軍白)箭在那里、(宋綬白)在、(
學士
白)
此真傳國之寳、不容易得見的、將軍開
了城門者、(女學士唱)正萬邦拜手同班瑞。况三
后傳心若合符。倘只把虛文做。便和這燔柴不
必。縱陳將祝史如無。(衆仝下太監宋綬女學士
宋仁宗上仝唱)

【三煞】對皇天撫眇躬。念蒼生切令圖。心一
向無黃屋。河山豈自如今有。風俗何如太古初。
怎把經綸措。皎皎的駒皆食藿。嗷嗷的鴈與銜
蘆。(內監宮女宋綬白)至治馨香上天昭格、將
見風雨、節寒暑時、臣等不勝懽忭、(宋仁宗白)
郊向有恩詔、卿可擬定條例、待俺親自裁度、交
與外廷、(宋仁宗唱)
【一煞】湏將舊欵查。還將新例補。不要你掃眉
的才子。也進甘泉賦。書來鳳詔頒。金帛傳出。鷄

Transcript XML
Page of filtered pages
Page 7 of 7 total pages in script

竿觧網。衆流膏露早。則見班聨慶幸。邉塞歡呼。
(宋綬白)回宮後早見彤雲蜜布、必有大雪、可是
豐年之兆也、(宋仁宗白)郊之明日、於廣政殿賜
讌、百官也是成例、湏要舉行、(女學士白)領㫖、(衆
遶塲科仝唱)

【煞尾】酒如澠賜大酺。雪如花呈妙舞。君王樂
愷臣民福。願𡻕𡻕盼蠁郊壇。繩繩紹宗祖。(仝下)Pages XML


金吾勘箭

(副將金吾將軍上白)
三十登壇壮氣舒、埋頭窗下笑迂儒、今朝大有
疑難事、始恨兒時不讀書、(副將白)將軍何故、忽

Pages XML

發讀書之想、常言道、但為百夫長、勝作一書生、
讀書的、要到將軍地位、只怕一世也不能彀、(
白)
古人又說、仕宦當至執金吾、可見將軍富
貴、人人羡慕、還要讀什麼書、(金吾將軍白)二位
不曉得麼、金吾將軍、今日竟要急壞了、(副將白)
小將實有不知、(金吾將軍白)昨夜接到禮兵二
部咨文、說大駕郊祭回鑾、向有勘箭故事、係
衙門職掌、俺武夫那曉得什麼故事、自到衙
門、又不曾遇着郊天、什麼呌做勘箭、俺一㱔也
不懂、故此着急、想着讀書、(副將白)小將們、見前
任將軍、行過一次、(金吾將軍白)二位親見過麼、
(副將白)親見過、(金吾將軍白)快快說與我聽、(
白)
勘箭一說、元是極可笑的、相傳道是祖制、
久已遵行、每遇郊祭回鑾、金吾將軍問云、是宋
家第幾代官家、從官荅道、是第幾代官家、隨取
御箭勘畢、然後入城、只當串一齣戲罷了、什麼

Pages XML

煩難、(金吾將軍白)罷了罷了、此事再也休提、俺
一生粗鹵、從不會串戲、怎麼在至尊靣前、串起
戲來、(唱)
【哨遍】鎖鑰恭承交付。禁城早晚宜防護。分明
知道翠華臨。試問咱多大金吾。敢攔阻。惹的朱
雀。犯了勾陳。陡觸雷霆怒。(副將白)將軍、不湏過
慮、一向南郊、只管領許多賞賜、有什麼事、(金吾
將軍
唱)
怎不教人恐怖。(副將白)還有賞哩、(金吾
將軍
唱)
休論有賞。且要無悮。疑心不厭細推敲。
小事何妨儘粗踈。我與你扈蹕宜先。迎鑾莫綏。
早排齊隊伍。(副將白)職司守城、離次遠迎、恐有
未便、(金吾將軍白)如今仔細想來、不讀書也罷、
(副將白)將軍何故、忽阻讀書之興、(金吾將軍白)
那勘箭、豈不是那呂蒙正輩、一班讀書人、會議
出來的麼、這樣可笑、(內吹科金吾將軍白)
吹之聲、漸漸近了、我們迎上去的是、(副將白)

Pages XML

城去的是、慣常禮節、上下俱已打點、如何少得、
小將們也擔戴不起、只為世間多禮節、(金吾將
白)
却教世上少真心、(下從人宋綬上唱)
【墙頭花】天行列宿圖。日至非煙布。馭朽還應
凜僕夫。仗森森錦簇花攢。旗獵獵鸞飛鳳舞。(白)
下官宋綬、陪祀南郊禮畢、車駕回朝、職在馬前
導引、特為向有勘箭一節、奉命同女學士、各馳
輕騎、列於前站、以便荅應、金吾、想學士就在後
靣來也、(太監女學士上仝唱)
【么篇】雕輪迅似烏。駿馬輕於兎。休認錯昭君
出塞圖。內才人巽命重申。行刻漏離光正午。(白)
太僕慢行、(宋綬白)學士來得好快、(女學士白)
地離城不遠、我們仍分兩隊、先後而行、(副將
金吾將軍宋綬女學士仝唱)

【柘桂令】動摇山岳驅風雨。一地裡鼓傅朱鷺。
麗譙粉堞日華明。鳳城遥覩。(下宋綬白)城上那

Pages XML

個將官、為什麼閉了城門、(金吾將軍副將白)
軍快㱔答應、(金吾將軍白)怎怎怎、怎麼答應、(
白)
將軍、你說城下是何官府、(金吾將軍白)
下是何官府、(宋綬白)我鹵簿前導太僕卿、問我
怎麼快㱔開門、(金吾將軍白)看來勢頭不好、是
要開的了、(副將白)使不得、將軍對他說、車駕未
到、不便開門、(金吾將軍白)車駕未到、不便開門、
(宋綬白)車駕即刻到了、難道站在城下、等你開門、(唱)
【耍孩兒】怕甚麼宋門垤澤遥傅呼。則道是吾
君非魯。也不是微行夜過酒家胡。又何湏鞭示
珊瑚。(金吾將軍副將白)這是明明曉得的、只是
我們做官家的官、即守官家的法度、畢竟要問一
問、還要勘過了箭、方好開門、(宋綬白)下官奉命、
元為勘箭而來、該問的、只管問罷了、(副將白)這一
句最要緊、要將軍自問的、(金吾將軍白)問什麼、
(副將虛白科金吾將軍白)奉祖制、敬問郊天、來

Pages XML

者是大宋第幾代官家、(宋綬白)是第四代官家、
(副將虛白科金吾將軍白)箭在那里、(宋綬白)在、(
學士
白)
此真傳國之寳、不容易得見的、將軍開
了城門者、(女學士唱)正萬邦拜手同班瑞。况三
后傳心若合符。倘只把虛文做。便和這燔柴不
必。縱陳將祝史如無。(衆仝下太監宋綬女學士
宋仁宗上仝唱)

【三煞】對皇天撫眇躬。念蒼生切令圖。心一
向無黃屋。河山豈自如今有。風俗何如太古初。
怎把經綸措。皎皎的駒皆食藿。嗷嗷的鴈與銜
蘆。(內監宮女宋綬白)至治馨香上天昭格、將
見風雨、節寒暑時、臣等不勝懽忭、(宋仁宗白)
郊向有恩詔、卿可擬定條例、待俺親自裁度、交
與外廷、(宋仁宗唱)
【一煞】湏將舊欵查。還將新例補。不要你掃眉
的才子。也進甘泉賦。書來鳳詔頒。金帛傳出。鷄

Pages XML

竿觧網。衆流膏露早。則見班聨慶幸。邉塞歡呼。
(宋綬白)回宮後早見彤雲蜜布、必有大雪、可是
豐年之兆也、(宋仁宗白)郊之明日、於廣政殿賜
讌、百官也是成例、湏要舉行、(女學士白)領㫖、(衆
遶塲科仝唱)

【煞尾】酒如澠賜大酺。雪如花呈妙舞。君王樂
愷臣民福。願𡻕𡻕盼蠁郊壇。繩繩紹宗祖。(仝下)[[[body]]]
[[[div1]]]
[[[p]]][[[pb n="138" /]]]
[[[persName ref="psn:CN00299"]]]金吾[[[/persName]]]勘箭

[[[lb n="1" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]上白)[[[/stage]]]
[[[lb n="2" /]]] 三十登壇壮氣舒、埋頭窗下笑迂儒、今朝大有
[[[lb n="3" /]]] 疑難事、始恨兒時不讀書、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]將軍何故、忽[[[pb n="139" /]]]

[[[lb n="4" /]]] 發讀書之想、常言道、但為百夫長、勝作一書生、
[[[lb n="5" /]]] 讀書的、要到將軍地位、只怕一世也不能彀、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]
[[[lb n="6" /]]][[[/persName]]]白)[[[/stage]]]古人又說、仕宦當至執[[[persName ref="psn:CN00299"]]]金吾[[[/persName]]]、可見將軍富
[[[lb n="7" /]]] 貴、人人羡慕、還要讀什麼書、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]二位
[[[lb n="8" /]]] 不曉得麼、[[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]、今日竟要急壞了、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]
[[[lb n="9" /]]] 小將實有不知、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]昨夜接到禮兵二
[[[lb n="10" /]]] 部咨文、說大駕郊祭回鑾、向有勘箭故事、係[[[persName ref="psn:CN00299"]]]
[[[lb n="11" /]]][[[/persName]]]衙門職掌、俺武夫那曉得什麼故事、自到衙
[[[lb n="12" /]]] 門、又不曾遇着郊天、什麼呌做勘箭、俺一㱔也
[[[lb n="13" /]]] 不懂、故此着急、想着讀書、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]小將們、見前
[[[lb n="14" /]]] 任將軍、行過一次、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]二位親見過麼、
[[[lb n="15" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]親見過、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]快快說與我聽、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]
[[[lb n="16" /]]][[[/persName]]]白)[[[/stage]]]勘箭一說、元是極可笑的、相傳道是祖制、
[[[lb n="17" /]]] 久已遵行、每遇郊祭回鑾、[[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]問云、是宋
[[[lb n="18" /]]] 家第幾代官家、從官荅道、是第幾代官家、隨取
[[[lb n="19" /]]] 御箭勘畢、然後入城、只當串一齣戲罷了、什麼[[[pb n="140" /]]]

[[[lb n="20" /]]] 煩難、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]罷了罷了、此事再也休提、俺
[[[lb n="21" /]]] 一生粗鹵、從不會串戲、怎麼在至尊靣前、串起
[[[lb n="22" /]]] 戲來、[[[stage]]](唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="23" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【哨遍】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]鎖鑰恭承交付。[[[placeName ref="plc:ZH00170" ana="@兩廣"]]]禁城[[[/placeName]]]早晚宜防護。分明
[[[lb n="24" /]]] 知道翠華臨。試問咱多大[[[persName ref="psn:CN00299"]]]金吾[[[/persName]]]。敢攔阻。惹的朱
[[[lb n="25" /]]] 雀。犯了[[[persName ref="psn:CN01537" ana="@星宿"]]]勾陳[[[/persName]]]。陡觸雷霆怒。[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]將軍、不湏過
[[[lb n="26" /]]] 慮、一向南郊、只管領許多賞賜、有什麼事、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾
[[[lb n="27" /]]] 將軍[[[/persName]]]唱)[[[/stage]]]怎不教人恐怖。[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]還有賞哩、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾
[[[lb n="28" /]]] 將軍[[[/persName]]]唱)[[[/stage]]]休論有賞。且要無悮。疑心不厭細推敲。
[[[lb n="29" /]]] 小事何妨儘粗踈。我與你扈蹕宜先。迎鑾莫綏。
[[[lb n="30" /]]] 早排齊隊伍。[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]職司守城、離次遠迎、恐有
[[[lb n="31" /]]] 未便、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]如今仔細想來、不讀書也罷、
[[[lb n="32" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]將軍何故、忽阻讀書之興、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]
[[[lb n="33" /]]] 那勘箭、豈不是那[[[persName ref="psn:CN00279" ana="@歷史人物;@宋元"]]]呂蒙正[[[/persName]]]輩、一班讀書人、會議
[[[lb n="34" /]]] 出來的麼、這樣可笑、[[[stage]]](內[[[objectName ref="obj:SO00735" ana="@樂器響器"]]][[[/objectName]]]吹科[[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]
[[[lb n="35" /]]] 吹之聲、漸漸近了、我們迎上去的是、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]][[[pb n="141" /]]]

[[[lb n="36" /]]] 城去的是、慣常禮節、上下俱已打點、如何少得、
[[[lb n="37" /]]] 小將們也擔戴不起、只為世間多禮節、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將
[[[lb n="38" /]]][[[/persName]]]白)[[[/stage]]]却教世上少真心、[[[stage]]](下[[[persName ref="psn:CG00009"]]]從人[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]]上唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="39" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【墙頭花】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]天行列宿圖。日至非煙布。馭朽還應
[[[lb n="40" /]]] 凜僕夫。仗森森錦簇花攢。旗獵獵鸞飛鳳舞。[[[stage]]](白)[[[/stage]]]
[[[lb n="41" /]]] 下官[[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]]、陪祀南郊禮畢、車駕回朝、職在馬前
[[[lb n="42" /]]] 導引、特為向有勘箭一節、奉命同[[[persName ref="psn:CG00408" ana="@文人;@婦女"]]]女學士[[[/persName]]]、各馳
[[[lb n="43" /]]] 輕騎、列於前站、以便荅應、[[[persName ref="psn:CN00299"]]]金吾[[[/persName]]]、想學士就在後
[[[lb n="44" /]]] 靣來也、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00131"]]]太監[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00408" ana="@文人;@婦女"]]]女學士[[[/persName]]]上仝唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="45" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【么篇】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]雕輪迅似烏。駿馬輕於兎。休認錯[[[persName ref="psn:CN00301" ana="@婦女;@歷史人物;@秦漢"]]]昭君[[[/persName]]]
[[[lb n="46" /]]] 出塞圖。內才人巽命重申。行刻漏離光正午。[[[stage]]](白)[[[/stage]]]
[[[lb n="47" /]]] 太僕慢行、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]學士來得好快、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00408" ana="@文人;@婦女"]]]女學士[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]
[[[lb n="48" /]]] 地離城不遠、我們仍分兩隊、先後而行、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]
[[[lb n="49" /]]] [[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00408" ana="@文人;@婦女"]]]女學士[[[/persName]]]仝唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="50" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【柘桂令】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]動摇山岳驅風雨。一地裡鼓傅朱鷺。
[[[lb n="51" /]]] 麗譙粉堞日華明。[[[placeName ref="plc:ZH00171" ana="@兩廣"]]]鳳城[[[/placeName]]]遥覩。[[[stage]]](下[[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]城上那[[[pb n="142" /]]]

[[[lb n="52" /]]] 個將官、為什麼閉了城門、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]
[[[lb n="53" /]]] 軍快㱔答應、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]怎怎怎、怎麼答應、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]
[[[lb n="54" /]]][[[/persName]]]白)[[[/stage]]]將軍、你說城下是何官府、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]
[[[lb n="55" /]]] 下是何官府、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]我鹵簿前導太僕卿、問我
[[[lb n="56" /]]] 怎麼快㱔開門、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]看來勢頭不好、是
[[[lb n="57" /]]] 要開的了、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]使不得、將軍對他說、車駕未
[[[lb n="58" /]]] 到、不便開門、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]車駕未到、不便開門、
[[[lb n="59" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]車駕即刻到了、難道站在城下、等你開門、[[[stage]]](唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="60" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【耍孩兒】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]怕甚麼宋門垤澤遥傅呼。則道是吾
[[[lb n="61" /]]] 君非魯。也不是微行夜過酒家胡。又何湏鞭示
[[[lb n="62" /]]] 珊瑚。[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]這是明明曉得的、只是
[[[lb n="63" /]]] 我們做官家的官、即守官家的法度、畢竟要問一
[[[lb n="64" /]]] 問、還要勘過了箭、方好開門、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]下官奉命、
[[[lb n="65" /]]] 元為勘箭而來、該問的、只管問罷了、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]這一
[[[lb n="66" /]]] 句最要緊、要將軍自問的、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]問什麼、
[[[lb n="67" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]虛白科[[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]奉祖制、敬問郊天、來[[[pb n="143" /]]]

[[[lb n="68" /]]] 者是大宋第幾代官家、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]是第四代官家、
[[[lb n="69" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00401" ana="@軍人"]]]副將[[[/persName]]]虛白科[[[persName ref="psn:CG00402" ana="@軍人"]]]金吾將軍[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]箭在那里、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]在、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00408" ana="@文人;@婦女"]]]
[[[lb n="70" /]]] 學士[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]此真傳國之寳、不容易得見的、將軍開
[[[lb n="71" /]]] 了城門者、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00408" ana="@文人;@婦女"]]]女學士[[[/persName]]]唱)[[[/stage]]]正萬邦拜手同班瑞。况三
[[[lb n="72" /]]] 后傳心若合符。倘只把虛文做。便和這燔柴不
[[[lb n="73" /]]] 必。縱陳將祝史如無。[[[stage]]](衆仝下[[[persName ref="psn:CG00131"]]]太監[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00408" ana="@文人;@婦女"]]]女學士[[[/persName]]]
[[[lb n="74" /]]] [[[persName ref="psn:CN00197" ana="@皇族;@歷史人物;@宋元"]]]宋仁宗[[[/persName]]]上仝唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="75" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【三煞】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]對皇天撫眇躬。念蒼生切令圖。[[[persName ref="psn:CN00183" ana="@先秦"]]][[[/persName]]]心一
[[[lb n="76" /]]] 向無黃屋。河山豈自如今有。風俗何如太古初。
[[[lb n="77" /]]] 怎把經綸措。皎皎的駒皆食藿。嗷嗷的鴈與銜
[[[lb n="78" /]]] 蘆。[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00461" ana="@官吏"]]]內監[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CG00210" ana="@婦女"]]]宮女[[[/persName]]][[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]至治馨香上天昭格、將
[[[lb n="79" /]]] 見風雨、節寒暑時、臣等不勝懽忭、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00197" ana="@皇族;@歷史人物;@宋元"]]]宋仁宗[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]
[[[lb n="80" /]]] 郊向有恩詔、卿可擬定條例、待俺親自裁度、交
[[[lb n="81" /]]] 與外廷、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00197" ana="@皇族;@歷史人物;@宋元"]]]宋仁宗[[[/persName]]]唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="82" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【一煞】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]湏將舊欵查。還將新例補。不要你掃眉
[[[lb n="83" /]]] 的才子。也進[[[placeName ref="plc:ZH00335" ana="@陝西"]]]甘泉[[[/placeName]]]賦。書來鳳詔頒。金帛傳出。鷄[[[pb n="144" /]]]

[[[lb n="84" /]]] 竿觧網。衆流膏露早。則見班聨慶幸。邉塞歡呼。
[[[lb n="85" /]]] [[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00298" ana="@歷史人物;@宋元"]]]宋綬[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]回宮後早見彤雲蜜布、必有[[[date type="occasion" ref="occ:OC00011" ana="@冬天;@冬月"]]]大雪[[[/date]]]、可是
[[[lb n="86" /]]] 豐年之兆也、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CN00197" ana="@皇族;@歷史人物;@宋元"]]]宋仁宗[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]郊之明日、於廣政殿賜
[[[lb n="87" /]]] 讌、百官也是成例、湏要舉行、[[[stage]]]([[[persName ref="psn:CG00408" ana="@文人;@婦女"]]]女學士[[[/persName]]]白)[[[/stage]]]領㫖、[[[stage]]](衆
[[[lb n="88" /]]] 遶塲科仝唱)[[[/stage]]]
[[[lb n="89" /]]] [[[lg type="aria"]]][[[head type="qupai"]]]【煞尾】[[[/head]]][[[l /]]][[[/lg]]]酒如澠賜大酺。雪如花呈妙舞。君王樂
[[[lb n="90" /]]] 愷臣民福。願𡻕𡻕盼蠁郊壇。繩繩[[[persName ref="psn:CN00027"]]]紹宗[[[/persName]]]祖。[[[stage]]](仝下)[[[/stage]]]

[[[/p]]]
[[[/div1]]]

[[[/body]]]

(This script has no divisions)

Images

This script has no related images. To see the full list of images click here

Videos

This script has no related videos. To see the full list of videos click here