An Entry on the Fourteenth Day (of the First Month of Year jiazi); A Visit to the Old Summer Palace (1804) (甲子正月)十四日,陰灑雪,圓明園留

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
An Entry on the Fourteenth Day (of the First Month of Year jiazi); A Visit to the Old Summer Palace (1804) (甲子正月)十四日,陰灑雪,圓明園留
(甲子正月)十四日,陰灑雪,圓明園留
(Kapcha chŏngwŏl) Shipsail, ŭmswaesŏl, Wŏnmyŏngwŏn ryu
KY00015C
Korean
Hanja
Yi Hae-ŭng (李海應) (1775-1825.0)
Kyesan kijŏng 薊山紀程
3:80-82
5 volumes; housed in Gyujanggak Library of Seoul National University
Page 1
Page 2
Page 3

十四日甲辰。陰灑雪。圓明園留。

次韵嘉陵御製詩

通官來傳御詩。屬三使賡進。其詩曰。下元甲子上元春。諏吉幸園法駕陳。暖透九衢消薄凍。潤敷四野壓輕尘。籌農深沐西成累。省歲又臨東作新。節度敬承先帝澤。懷柔樂愷會嘉賓。

西園羽籥早迎春。龍榻前頭八簋陳。彩架燈明圓似月。珠欄簾卷淨無尘。燕人歌筑渾如昨。漢代衣冠不復新。空使胡皇誇富貴。万方金帛率來賓。

病臥絶句

以寒感委痛。無異醉生夢死。日晡。三使入山高水長閣。燈戱槩與昨日相似。而製樣多不同云。

寒燈耿結枕邊明。西苑轟雷遠送聲。邊塞無人來問病。强支羸骨評茶經。