Miscellaneous Quatrains on Yanjing 燕京雜絕

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
Miscellaneous Quatrains on Yanjing 燕京雜絕
燕京雜絶。贈別任恩叟姊兄。追憶信筆。凡得一百四十首
Yŏn'gyŏng japchŏl
KY00010A
Korean
Hanja
Pak Che-ga (朴齊家) (1750-1805.0)
Chŏngyugak chip 貞㽔閣集
4:23a-23b
5 volumes; originally part of the Fujitsuka Chikashi collection; housed in Harvard Yenching Library
Page 1
Page 2
Page 3

燕京雜絶。贈別任恩叟姉兄。追憶信筆。凡得一百四十首。

皇帝拜陵時。曾於瀋陽見。直道二千里。都將碌碡碾。

三步一紅燈。天壇子夜行。旗麾立如植。萬馬只蹏聲。

堂子事頗祕。助祭來挿松。嶽幣先長白。河牲祖混同。

山高水長西。火戲元宵宴。雷轟萬鳥槍。隱若鏖倭戰。

火圖細局勒。火字工波拂。火龍舞空中。騰擲軟肢節。

西苑淸晨入。尖旂岸上齊。走冰成小陣。箇箇者釘鞋。

卯初入內宴。未正罷朝天。腰間有細響。時標大如錢。

熱河新石鼓。殘字粲成章。移封史籀氏。副本周宣王。

金川紀勝圖。界畫毫毛細。蠻子所居碉。猶是冰紋砌。

千里盡槐柳。長亭接短亭。九門皆石路。萬軌作雷霆。

列屋輝金碧。編氓嚲繡衣。卧氊雪猧吠。銜旗蠟嘴飛。

家家照牆根。花草叢相暎。處處瑠璃盆。朱魚呷藻荇。

無時不管絃。無地不觀劇。夜市接元宵。紅燈連九陌。

連磨轉如風。水閘通山塢。噴筒欺白日。吹作花園雨。

老婦靠門首。倒鏇立撚綿。少年走角射。樹的兩重穿。