A Three Year Journey to China 2

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
A Three Year Journey to China 2
Drie-Jarige Reize naar China; te Lande gedaan, door den Moskovischen Afgezant
WD00001B
Western
Dutch
Evert Ysbrants Ides (1657-1708.0)
95-96
1704
Amsterdam: Francois Halma
Page 1
Page 2

De Blyſpelen waren mede zeer wel om aan te zien, te meer,
om dat de Toneelſpeelders van’s Konings Hof aldaar ſpeelden.

Zy waren dikwils in verandering van koſtelyke klederen, met
gout en zyde geborduurt; en beſtont de vertoning in een triom-
ferenden Krygsheld, waar by de Afgoden, en hun gewezen
oude Koning, die bloedrood in zyn aangezigt was geverwt, zig ver-
toonden; en tuſſchen beiden wierd het zelve met een kluchtſpel ver-

fiert: te weten, twee jonge Juffers, koſtelyk gekleed, ſtonden elk
op den ſchouder van een mansperſoon, die met zulk eene gaau-

wigheit zig naar de dansmaat wiſten te keeren en te draaijen, te-
gens malkanderen op te ſnyen, en naar de maat der ſpeeltuigen
malkander zeer aardig te bejegenen, met eerbiedinge der licha-
men en waijers in de handen, als of zy zelve te voet op het to-
neel met malkanderen naar de maat danſten, Twee kleine jon-
gons ſpeelden voor Hoſtiki, die zeer poetsagtig gekleed waren,
en hunne rol heel geeſtig wiſten op te zeggen. Na’t eindigen van’t
ſpel, bedankte ik de Mandaryns, zette my te paerd en reed naar

myne woninge.