March 22nd 1869 [越南阮朝嗣德二十二年(1869) 三月二十二日]

  • Info
  • Transcript
  • Related
March 22nd 1869 [越南阮朝嗣德二十二年(1869) 三月二十二日]
[越南阮朝嗣德二十二年(1869) 三月二十二日]
Yuenan hanwen yanjing wenxian jicheng
VY00008A
Vietnamese
Chữ Hán
Nguyễn Tư Giản (阮思僴) (1822-1890)
Như Thanh nhật kí 如清日記
18.196
1869
25 volumes; Shanghai: Fudan daxue chubanshe

寧壽宫聽戯等因又午刻接大使

陳𤋾等五員遞將