A Faithful Account of a Play Performed at a Banquet in the Garden of Shared Joy奉賜進同樂園預宴聽戲㳟紀

  • Info
  • Transcript
  • Related
A Faithful Account of a Play Performed at a Banquet in the Garden of Shared Joy奉賜進同樂園預宴聽戲㳟紀
奉賜進同樂園預宴聽戲㳟紀
Yuenan hanwen yanjing wenxian jicheng
VY00006
Vietnamese
Chữ Hán
Trương Hảo Hợp (張好合) (1795-1831)
Mộng Mai Đình thi thảo 夢梅亭詩草
12.197
1832
25 volumes; Shanghai: Fudan daxue chubanshe

奉賜進同樂園預宴聽戲㳟紀

金鰲纔泛水邉橋咫尺天顏叩不遙銀鑰盡隨宮扇

啟錦袍初帶御香燒一堂醉飽心同宴千載笙鏞耳

舜韶茅草自慚身一介北南幸見兩熙朝