A Faithful Account of Watching a Play and Enjoying a Refined Meal 看戲再奉賜珍膳恭紀

  • Info
  • Transcript
  • Related
A Faithful Account of Watching a Play and Enjoying a Refined Meal 看戲再奉賜珍膳恭紀
看戲再奉賜珍膳恭紀
Yuenan hanwen yanjing wenxian jicheng
VY00003B
Vietnamese
Chữ Hán
Phan Huy Chú (潘輝注) (1782-1840.0)
Hoa thiều ngâm lục 華軺吟錄
10.284
1826
25 volumes; Shanghai: Fudan daxue chubanshe

㸔戱再奉賜珍膳恭紀 是日戱戲西遊水滸諸劇奉侍看至申刻始退食

品奉攽四品如前

縹緲蓬壺霽景新(時宿丙初晴)笙歌再迓玉楼春後先文

佩趍重席咫尺宸居覩五雲霓舞飽聆仙境樂瓊筵

時荷尚方珍皇仁一視同遐邇闓澤優覃海國臣

中秋待月有依(在驛館)