An Entry on the Seventeenth Day of the Tenth Month of the Fourth year of the Chŏngjo reign period (1782) 正祖四年十月十七日

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
An Entry on the Seventeenth Day of the Tenth Month of the Fourth year of the Chŏngjo reign period (1782) 正祖四年十月十七日
正祖四年十月十七日
Chŏngjo sanyŏn shibwŏl shipchʻiril
KY00046B
Korean
Hanja
Pak Myŏng-wŏn (朴明源) (1725-1790.0)
Sŭngjŏngwŏn ilgi 承政院日記
1473:21a-21b
3045 volumes; housed in Gyujanggak Library of Seoul National University
Page 1
Page 2

庚子十月十七日未時。上御誠正閣。禮房承旨入侍時。左承旨徐有防。假注書曺亨壽。編修官文采五。記事官李集斗。以次進伏訖。上命先來軍官入侍。先來軍官尹甲宗。進立階下。上曰。使行何日到燕京。何日入熱河。何日自燕京離發乎?甲宗對曰。八月初八日入皇城。留二日。發向熱河。行五日始到熱河。軍機大臣素林。奉皇命。出來應接。而勞慰甚款。居數日。皇帝招見。因設戲子遊。命三使臣留觀。蓋所謂戲子遊。如我國山臺遊。而其樓臺畫圖。棚機仙鬼之屬。極其巧麗。令人眩幻。而三日大張。百嬉畢陳。有不可以言語傳道。最是滿庭燈燭。列若行陣。而倏忽合闢之間。忽成天下太平春五字。或爲萬年春三字。俄頃之際。又忽散爲一隊陣伍。誠莫知其端倪。儘一大觀也。皇帝則不設兵威。殿上列侍臣十數人。閣面垂簾箔。坐在簾內。只聞姫妾笑語聲。而不辨其多少矣。殿宇。則不甚穹崇。不設丹雘。觀以外面。則不知其爲天子居也。但正殿則是黃金屋。與蕃僧所居。同一規度矣。皇子則第六子。卽屬意人云。而爲人頗有英氣。又聞才勇文學俱備。皇帝最愛此子云矣。朝臣用事者。卽福隆安。花珅云。而福隆安寬善。花珅巧黠。善迎合。皇帝甚寵之。二人俱是淸人。而方爲尙書職云矣。使行是月十六日。自熱河離發。二十日回到皇城矣。命退。諸臣以次出。