An Entry on the Seventeenth Day of the Tenth Month of the Fourth year of the Chŏngjo reign period 正祖四年十月十七日

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
An Entry on the Seventeenth Day of the Tenth Month of the Fourth year of the Chŏngjo reign period 正祖四年十月十七日
正祖四年十月十七日
Chŏngjo sanyŏn shibwŏl shipchʻiril
KY00046B
Korean
Hanja
Myŏng-wŏn Pak (朴明源) (1725-1790)
Sŭngjŏngwŏn ilgi 承政院日記
1473:21a-21b
3045 volumes; housed in Gyujanggak Library of Seoul National University
Page 1
Page 2

庚子十月十七日未時。上御誠正閣。禮房承旨入侍時。左承旨徐有防。假注書曺亨壽。編修官文采五。記事官李集斗。以次進伏訖。上命先來軍官入侍。先來軍官尹甲宗。進立階下。上曰。使行何日到燕京。何日入熱河。何日自燕京離發乎?甲宗對曰。八月初八日入皇城。留二日。發向熱河。行五日始到熱河。軍機大臣素林。奉皇命。出來應接。而勞慰甚款。居數日。皇帝招見。因設戲子遊。命三使臣留觀。蓋所謂戲子遊。如我國山臺遊。而其樓臺畫圖。棚機仙鬼之屬。極其巧麗。令人眩幻。而三日大張。百嬉畢陳。有不可以言語傳道。最是滿庭燈燭。列若行陣。而倏忽合闢之間。忽成天下太平春五字。或爲萬年春三字。俄頃之際。又忽散爲一隊陣伍。誠莫知其端倪。儘一大觀也。皇帝則不設兵威。殿上列侍臣十數人。閣面垂簾箔。坐在簾內。只聞姫妾笑語聲。而不辨其多少矣。殿宇。則不甚穹崇。不設丹雘。觀以外面。則不知其爲天子居也。但正殿則是黃金屋。與蕃僧所居。同一規度矣。皇子則第六子。卽屬意人云。而爲人頗有英氣。又聞才勇文學俱備。皇帝最愛此子云矣。朝臣用事者。卽福隆安。花珅云。而福隆安寬善。花珅巧黠。善迎合。皇帝甚寵之。二人俱是淸人。而方爲尙書職云矣。使行是月十六日。自熱河離發。二十日回到皇城矣。命退。諸臣以次出。