An Entry on the Twenty-third Day (yisi) 二十三日乙巳

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
An Entry on the Twenty-third Day (yisi) 二十三日乙巳
二十三日乙巳,晴
Ishipsamil ŭlsa, chʻŏng
KY00037A
Korean
Hanja
Hŏ Chin-dong (許震童) (1525-1610.0)
Tongsang chochʻŏllok 東湘朝天錄
2 volumes; housed in the National Library of Korea
Page 1

二十三日乙巳。晴。一行及冬至使一行。詣會同館。參上馬宴。館在長安迤北。日晩。左侍郞王希烈來。上使以下。皆祗迎于階下。侍郞乘轎歷去。至廳前下轎。入火房。改服而出。行望闕禮。一拜三叩頭後。侍郞就位立。上使趍拜兩度。侍郞答揖。上副使及冬至使。坐東邊。二書狀官。坐西邊。余等皆列坐于東邊。樂則陳而不作。侍郞亦不着紅袍。以喪未及小祥也。行七酌。每酌。奏樂器。進優人。樂器之華美。優人之奇狀。駭目矣。