An Entry on the Nineteenth Day (dingyou) 十九日丁酉

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
An Entry on the Nineteenth Day (dingyou) 十九日丁酉
十九日丁酉
Shipkuil chŏngyu
KY00035E
Korean
Hanja
Sŏ Ho-su (徐浩修) (1736-1799)
Yulha giyu 熱河紀遊
2.28a-28b
1790
4 volumes; housed in Gyujanggak Library of Seoul National University
Page 1
Page 2

晴。留熱河。曉通官引三使。到麗正門外朝房暫憩。黎明,
通官引余等入演戱殿西序夾門外朝房暫憩。少頃皇上御殿。通官引余等就宴班。卯正一刻五分開戱。未正三刻十分止戱。曰壽域無疆。曰慈光有兆。曰紫氣朝天。曰赤城益籌。曰霓裳仙子。曰鶴髮公卿。曰化身拾得。曰治世如來。曰齊回金闕。曰還向丹墀。曰偕來威鳳。曰不貴旅獒。曰爻象成文。曰竈神旣醉。曰太平有象。曰萬壽無疆凡十六章。宣饌宣茶。皆如昨日儀。戱止前。閣老和珅。領欽賜各種。頒于參宴諸臣。余與正使。各磁甁一箇。磁椀一箇。磁楪一箇。象牙茶盤一箇。書狀官磁椀一箇。磁楪一箇。象牙茶盤一箇。