Watching a Lantern Play at the High Mountain Long River Tower 山高水長閣觀燈戲

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
Watching a Lantern Play at the High Mountain Long River Tower 山高水長閣觀燈戲
山高水長閣觀燈戲(西山圓明園有此閣)
San'gosujanggang kwanhŭi
KY00027A
Korean
Hanja
Yi Kyŏng-sŏl (李景卨) (1650-1708.0)
Yŏnhaengnok 燕行錄
Page 1

山高水長閣關戲(西山圓明園有此閣)

中華皇帝着毛兜,三代衣冠掃九州。變夏深羞今歲月,尊周大義古春秋。山河已作紅霞界,天地誰何碧眼酋。安得丸泥封我耳,侇僸乱聒使人愁。