An Entry on the Third Day of the New Year 初三日

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
An Entry on the Third Day of the New Year 初三日
初三日
Chʻosamil
KY00017A
Korean
Hanja
Sŏ Kyŏng-sun (徐慶淳) (1804)
Monggyŏngdang ilsa 夢經堂日史
181
1856
4 volumes; housed in the National Library of Korea
Page 1

與書狀議觀幻戱。首譯曰。進香之行。無此例也。余曰。今中國日爲演戱用樂。獨禁外國人觀幻戱耶。未知幻戱用樂乎。曰。雖不用樂。而以進香爲名。有所不可。且非正初也。戱人散處。未及聚會。無以觀戱云。