An Entry on the First Day of the First Month of Year kuisi; Staying at the Inn 癸巳年正月初一日,晴,留館

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
An Entry on the First Day of the First Month of Year kuisi; Staying at the Inn 癸巳年正月初一日,晴,留館
癸巳年正月初一日,晴,留館
Kyesanyŏn chŏngwŏl chʻoiril, chʻŏng, ryugwan
KY00016A
Korean
Hanja
Kim Kyŏng-sŏn (金景善) (1788-1853)
Yŏnwŏn chikchi 燕轅直指
4:7-8
6 volumes; housed in Gyujanggak Library of Seoul National University
Page 1
Page 2

殿陛樂作。其音節迫促。絶不類大國之響。然而無闡緩哀怨之意。則亦非亂世之音。況其鐘磬諸音。爽亮高越。亦自可聽。想其金石諸器。精鍊中度。非外國比也。樂止。而又警鞭三聲。鞭訖。而又作樂於太和門樓上。樂止。鴻臚官立于階上臚唱。恰如我國之臚聲。而大而且淸。響滿庭中。於是。東西班隨臚唱。行三拜九叩頭禮。無一參差。亦無喧譁聲。禮畢。殿上有讀書聲。聲亦洪暢。聞是新正陳賀表及頒詔文云。讀訖。又作樂。樂止。皇帝還內。亦從後門。