An Entry on the First Day of the First Month of Year kuisi (1833) Staying at the Inn 癸巳年正月初一日,晴,留館

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
An Entry on the First Day of the First Month of Year kuisi (1833) Staying at the Inn 癸巳年正月初一日,晴,留館
癸巳年正月初一日,晴,留館
Kyesanyŏn chŏngwŏl chʻoiril, chʻŏng, ryugwan
KY00016A
Korean
Hanja
Kim Kyŏng-sŏn (金景善) (1788-1853.0)
Yŏnwŏn chikchi 燕轅直指
4:7-8
6 volumes; housed in Gyujanggak Library of Seoul National University
Page 1
Page 2

殿陛樂作。其音節迫促。絶不類大國之響。然而無闡緩哀怨之意。則亦非亂世之音。況其鐘磬諸音。爽亮高越。亦自可聽。想其金石諸器。精鍊中度。非外國比也。樂止。而又警鞭三聲。鞭訖。而又作樂於太和門樓上。樂止。鴻臚官立于階上臚唱。恰如我國之臚聲。而大而且淸。響滿庭中。於是。東西班隨臚唱。行三拜九叩頭禮。無一參差。亦無喧譁聲。禮畢。殿上有讀書聲。聲亦洪暢。聞是新正陳賀表及頒詔文云。讀訖。又作樂。樂止。皇帝還內。亦從後門。