Probity, Peace, and the Five Fortunes: A Drama 淸平五福戱

  • Info
  • Transcript
  • Related
Probity, Peace, and the Five Fortunes: A Drama 淸平五福戱
淸平五福戱
Chʻŏngpʻyŏng obok'ŭi
KY00013A
Korean
Hanja
Chŏng Chon-kyŏm (鄭存謙) (1722-1794)
Yŏnhaeng ilgi 燕行日記
Book not published; cited in Chang-sook Lee's paper

淸平五福戱

優人數百着淡靑衣。手持丁頭一竿。兩端各懸綵燈。燈背書壽福吉慶等字。又以靑紅兩色燈寫六十甲子。一甲各成一隊。旋轉進退。不失花甲第次。或成骨牌格式。中庭設紅茶卓子。數十櫐疊成塔。四傍稍低。持燈竿者環繞上升高下不齊。縱橫相聯。湊成字形。或作萬年淸三字。或作天子萬年天下太平等字。崔爲奇巧。