Hye-bo Returns from Rehe 惠甫自熱河還

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
Hye-bo Returns from Rehe 惠甫自熱河還
惠甫自熱河還。投示紀行詩註。題後。三首
Hye-bo ja Yŏrha hwan tʻushi gihang shiju
KY00011C
Korean
Hanja
Nam Kong-chʻŏl (南公轍) (1760-1840)
Kŭmnŭng chip 金陵集
2:39a-39b
1815
12 volumes; housed in Gyujanggak Library of Seoul National University
Page 1
Page 2

惠甫自熱河還。投示紀行詩註。題後。三首

紅石嶺西避暑莊。英雄微意此經營。東人不識居庸路。稗品新書記職方。

寵花嬌柳蕩龍舟。綠臭丹香起綵樓。十日圓明園裏戲。昇平寶筏演西遊。

兩峯畵意墨莊詩。酒肆茶樓贈別時。故作端門問字狀。莫將揮客冷人疑。