Four Poems on the Lantern Performance at Yuanmingyuan 園明圓燈戲

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
Four Poems on the Lantern Performance at Yuanmingyuan 園明圓燈戲
圓明園燈戲四首
Wŏnmyŏngwŏn dŭnghŭi sasu
KY00011B
Korean
Hanja
Nam Kong-chʻŏl (南公轍) (1760-1840)
Kŭmnŭng chip 金陵集
2:53a-53b
1815
12 volumes; housed in Gyujanggak Library of Seoul National University
Page 1
Page 2

圓明園燈戲四首

沉香欄下畵龍床。錦幔風披炫晩粧。天子太平洪福字。當中羊角萬燈光。

回子銀箏迭奏前。西洋巧伎看鞦韆。綵繩流火俄如電。匝地砲聲霧漲天。

𣰽毺鮮赤染猩猩。繡障銷金翡翠翎。螺盒開時紅燼落。忽然樓閣忽銀屛。

鴉靑緞子賜蕃時。黃帕擎來玉侍兒。箱車更向紅欄去。明月初高太液池。