An Entry on the Third Day 初三日,晴

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
An Entry on the Third Day 初三日,晴
初三日,晴
Chʻosamil chʻŏng
KY00008A
Korean
Hanja
Hong Chʻang-han (洪昌漢) (1698)
Yŏnhaeng ilgi 燕行日記
Page 1

初三日。晴。食後訪副使閑話。金裕門云。皇帝明日當往原明院。原明院即暢春苑隔墻云。胡人云。皇帝為觀戯子率寵姬而去。其還早晚有未可知云云。