An Entry on the Ninth Month in the Year jiayin 甲寅九月

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
An Entry on the Ninth Month in the Year jiayin 甲寅九月
甲寅九月
Kabin guwŏl
KY00003B
Korean
Hanja
Kim Chung-chʻŏng (金中清) (1567-1629)
Kujŏn sŏnsaeng munjip 苟全先生文集
Bieji.64b
1830
4 volumes; housed in Gyujanggak Library of Seoul National University
Page 1

戱子呈戱。伶官擧樂。七爵乃罷。旣撤。又行拜叩禮於位牌。四拜禮於侍郞如初。侍郞先出。祗送亦如初。而但設置位牌於稠人往來之側。至罷散猶不收拾。殊無尊閣之意。