A Poem to Thank the Grace of the Emperor for the Feast in the Northern Embassy 賜宴北館賦感皇恩

  • Info
  • Pages
  • Transcript
  • Related
A Poem to Thank the Grace of the Emperor for the Feast in the Northern Embassy 賜宴北館賦感皇恩
賜宴北舘。該部侍郞何宗彦奉命爲儐。精膳司郞中賈之鳳監撿于外。自光祿寺供進饌卓。陳十行。豆極其華饒。牀花帽花皆金玉其英。備奏絃管。行七爵禮。兼令俳優間呈雜戱。賦感皇恩七言律
Sayŏn baegwan
KY00003A
Korean
Hanja
Kim Chung-chʻŏng (金中清) (1567-1629)
Kujŏn sŏnsaeng munjip 苟全先生文集
1.31b-32a
1830
4 volumes; housed in Gyujanggak Library of Seoul National University
Page 1
Page 2

賜宴北舘。該部侍郞何宗彦奉命爲儐。精膳司郞中賈之鳳監撿于外。自光祿寺供進饌卓。陳十行。豆極其華饒。牀花帽花皆金玉其英。備奏絃管。行七爵禮。兼令俳優間呈雜戱。賦感皇恩七言律。

帝爲藩人勑肆筵。大堂欽準膳司虔。綺羞珍品排盈案。玉朶仙葩降自天。禮盛從來三爵又。樂諧猶古八音全。不須着意看俳戱。惟有皇恩誦可傳。[古者燕禮皆三爵。今加七以爲式。]