Ming Lu zhi xianshan yudong tu zhou 明陸治仙山玉洞圖 軸

明 / Ming dynasty
Lu zhi 陸治
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=14774&Dept=P
Ming Lu zhi xianshan yudong tu zhou 明陸治仙山玉洞圖 軸