Song Li gonglin xianshan louge zhou 宋李公麟仙山樓閣 軸

宋 / Song dynasty
Li Gonglin 李公麟
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=14281&Dept=P
Song Li gonglin xianshan louge zhou 宋李公麟仙山樓閣 軸