Minghui jizhen ce Song Zhao boju xianshan louge 名繪集珍 冊 宋趙伯駒仙山樓閣

宋 / Song dynasty
Zhao Boju 趙伯駒
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=15299&Dept=P
Minghui jizhen ce  Song Zhao boju xianshan louge 名繪集珍 冊 宋趙伯駒仙山樓閣