Song Zhao boju xianshan louge juan 宋趙伯駒仙山樓閣 卷

宋 / Song dynasty
Zhao Boju 趙伯駒
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=14107&Dept=P
Song Zhao boju xianshan louge  juan 宋趙伯駒仙山樓閣 卷