Ming Qiu ying hua xianshan louge cheng shan 明仇英畫仙山樓閣 成扇

明 / Ming dynasty
Qiu ying 仇英
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=2272&Dept=P
Ming Qiu ying hua xianshan louge cheng shan 明仇英畫仙山樓閣 成扇