Yuan Liu guandao qunxian xianshou tuzhou 元劉貫道群仙獻壽圖 軸

元 / Yuan dynasty
Liu Guandao 劉貫道
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=892&Dept=P
Yuan Liu guandao qunxian xianshou tuzhou 元劉貫道群仙獻壽圖 軸