Qing Shenzhen hua qunxian zhushou juan 清沈貞畫群仙祝壽 卷

清 / Qing dynasty
沈貞 Shen Zhen
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=5733&Dept=P
Qing Shenzhen hua qunxian zhushou juan 清沈貞畫群仙祝壽 卷