Ming Chou Ying qunxian gaohui tujuan 明仇英群仙高會圖 卷

明 / Ming dynasty
Qiu ying 仇英
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=5612&Dept=P
Ming Chou Ying qunxian gaohui tujuan 明仇英群仙高會圖 卷