Qing Qianlong yulin wang xizhi shu yao wenhan hua yu minzhong shu dufu yinzhong baxian ge chengshan 清乾隆御臨王羲之書姚文瀚畫于敏中書杜甫飲中八仙歌 成扇

清 乾隆 / Qing dynasty Qianlong period
Aixin jiaoluo Hongli (Qianlong di) ; Yao wenhan ; Yu minzhong 愛新覺羅弘曆(乾隆帝); 姚文翰;于敏中 (Aisingioro Hongli (Qianlong Emperor); Yao Wenhan; Yu minzhong)
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=19662&Dept=P
Qing Qianlong yulin wang xizhi shu yao wenhan hua yu minzhong shu dufu yinzhong baxian ge chengshan 清乾隆御臨王羲之書姚文瀚畫于敏中書杜甫飲中八仙歌 成扇