Play

"Changshou shangxu hou" pianduan
"長壽上續後⋯ ⋯ "片段
Q00682
TEXTCOURT Core Database
This play was often performed together with:
Q00165 (Taiping youxiang 太平有象)
Q00378 (Wanshou wujiang 萬壽無疆)