Entity

皇太后萬夀聖誕
OC00006
國母聖誕之辰
太后萬壽
慈夀
慈寕慶節
皇太后無疆之慶
皇太后聖主萬壽聖誕
皇太后聖節無疆之夀
皇太后萬夀
聖主母、萬夀昌期
聖主聖母萬壽聖誕
聖母千秋
聖母華誕
聖母萬壽
聖母萬夀聖誕
與聖母祝賀千秋